Į ligoninės direktoriaus kėdę – vienintelis kandidatas

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Nuo­la­tinį li­go­ninės va­dovą ti­ki­ma­si pa­skir­ti iki rugsė­jo
Prieš kurį laiką baigė­si ter­mi­nas teik­ti do­ku­men­tus no­rin­tie­siems da­ly­vau­ti kon­kur­se Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės li­go­ninės di­rek­to­riaus pa­rei­goms užim­ti. „Že­mai­čio“ ži­nio­mis, pre­ten­dentų ant­plūdžio ne­su­lauk­ta.

Kaip in­for­ma­vo Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, norą da­ly­vau­ti kon­kur­se iš­reiškė ir rei­kia­mus do­ku­men­tus pa­teikė vie­nin­te­lis kan­di­da­tas. Kas jis – kol kas neatsk­leid­žia­ma.

Pa­sak A. Kli­šo­nio, at­ran­ka – po­kal­bis su kan­di­da­tu – nu­ma­ty­ta rugpjū­čio pra­džio­je. Kan­di­da­to kom­pe­ten­ciją bei tin­ka­mumą va­do­vau­ti li­go­ni­nei ver­tins me­ro įsa­ky­mu su­da­ry­ta ko­mi­si­ja, ku­rio­je – trys Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vai, trys vi­suo­me­ni­nių ra­jo­no or­ga­ni­za­cijų at­sto­vai bei trys ne ra­jo­no gy­dy­mo įstaigų at­sto­vai.

„Pa­vy­ko su­da­ry­ti stip­rią ko­mi­siją: jo­je turė­sim ir kom­pe­ten­ciją, ir at­sto­va­vimą ra­jo­no in­te­re­sams, tad re­zul­ta­tas tik­rai turėtų būti ge­ras“, – sakė A. Kli­šo­nis ir pri­dūrė turįs viltį, kad iki rugsė­jo li­go­ninė turės jau nuo­la­tinį va­dovą.

Pri­min­si­me, kad buvęs il­ga­me­tis Plungės li­go­ninės di­rek­to­rius An­ta­nas Mar­tu­se­vi­čius iš pa­reigų pa­si­traukė Spe­cia­liųjų ty­rimų tar­ny­bai per­nai pa­va­sarį pa­vie­ši­nus in­for­ma­ciją apie ti­riamą sis­te­minę ko­rup­ciją de­šim­ty­je ša­lies gy­dy­mo įstaigų. Įta­ri­mai šia­me ty­ri­me bu­vo pa­reikš­ti še­šiems gy­dy­mo įstaigų va­do­vams, tarp jų – ir A. Mar­tu­se­vi­čiui. Dėl to jis ku­riam lai­kui bu­vo nu­ša­lin­tas nuo pa­reigų, o vėliau sa­vo no­ru, ne­va dėl svei­ka­tos pro­blemų, jų at­si­sakė.

Lai­ki­nai va­do­vau­ti Plungės li­go­ni­nei bu­vo pa­skir­tas buvęs Res­pub­li­kinės Šiau­lių li­go­ninės di­rek­to­rius Re­mi­gi­jus Ma­žei­ka, ku­ris pa­sky­ri­mo dieną – pra­ėju­sių metų rugpjū­čio vi­du­ry­je – taip pat turė­jo įta­ria­mo­jo sta­tusą minė­ta­me STT at­lie­ka­ma­me ko­rup­ci­jos ty­ri­me. Be to, jo pa­vardė mi­ni­ma ir ki­ta­me – pro­ku­ratū­ros at­lie­ka­ma­me – ty­ri­me, ku­ris pra­dėtas po to, kai sa­vo no­ru iš gy­ve­ni­mo pa­si­traukė jau­na Res­pub­li­kinės Šiau­lių li­go­ninės me­dikė.

Pak­laus­tas, kodėl nu­spręsta vieną įta­riamąjį pa­keis­ti ki­tu įta­ria­muo­ju, Plungės ra­jo­no me­ras A. Kli­šo­nis tąkart kalbė­jo, kad šis spren­di­mas yra lai­ki­nas – R. Ma­žei­ka su­ti­ko pe­rim­ti va­do­va­vimą Plungės li­go­ni­nei iki kon­kur­so būdu bus pa­rink­tas nuo­la­ti­nis va­do­vas. Ir nors kol kas in­for­ma­ci­ja apie minėtą vie­nin­telį kan­di­datą kon­kur­se į li­go­ninės di­rek­to­riaus pa­rei­gas neatsk­leid­žia­ma, Plungė­je pu­se lūpų kal­ba­ma, kad jis – ne kas ki­tas, o R. Ma­žei­ka.