Ir Plungė, ir Rietavas – vėl raudoni

Artū­ro STA­PON­KAUS nuo­trau­ka
Šeš­ta­dienį prie Na­cio­na­li­nio krau­jo cent­ro pa­la­pinės Plungės aikštė­je nu­si­driekė ne­ma­ža eilė no­rin­čiųjų pa­si­skie­py­ti
Kurį laiką pa­si­džiau­gus nu­slūgu­siu ser­ga­mu­mu ir ka­ran­ti­no at­lais­vi­ni­mais, šiuo me­tu vėl yra dėl ko ne­ri­mau­ti – ser­gan­čiųjų CO­VID-19 skai­čius vėl au­ga kaip ant mie­lių. Kiek anks­čiau rau­do­na spal­va ko­ro­na­vi­ru­so žemė­la­py­je nu­si­dažė Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė, o šeš­ta­dienį į rau­donąją zoną įtrauk­tas ir mies­to šventę šventęs Plungės ra­jo­nas.

Šiuo me­tu rau­do­na spal­va nu­si­da­žiu­sios vi­sos Va­karų Lie­tu­vos sa­vi­val­dybės, ne išim­tis – ir Plungė bei Rie­ta­vas. Spėja­ma, kad čia ant­ro­je lie­pos pusė­je pra­dėjęs aug­ti ser­ga­mu­mas su­si­jęs su į pa­jūrį plūstan­čiais poil­siau­to­jais. Sta­tis­tiką ge­ro­kai išau­gi­no ir Lie­tuvą pa­sie­ku­si bei ge­ro­kai grei­čiau nei ki­tos plin­tan­ti del­ta at­mai­na.
Did­žia­jai da­liai už­sikrė­tu­siųjų Plungės ra­jo­ne bei Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė­je taip pat nu­sta­ty­ta ši ko­ro­na­vi­ru­so at­mai­na. O iš vi­so, pir­ma­die­nio duo­me­ni­mis, Plungės ra­jo­ne CO­VID-19 ser­ga 34 as­me­nys, Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė­je –  8, bend­ras ser­ga­mu­mo ro­dik­lis, ten­kan­tis 100-ui tūkst. gy­ven­tojų, Plungė­je – 110,3, Rie­ta­ve – 111,5 (ša­lies vi­dur­kis – 122,9).
Ge­ra ži­nia ta, kad tarp ser­gan­čiųjų kol kas nėra la­bai sun­kių at­vejų. Kaip „Že­mai­čiui“ sakė Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, Ekst­re­ma­lių si­tua­cijų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Min­dau­gas Kau­nas, kol kas vi­si, ser­gan­tys CO­VID-19, ku­riems pri­rei­kia me­dikų pa­gal­bos, yra ve­ža­mi gy­dy­ti į Res­pub­li­kinę Šiau­lių li­go­ninę. Šiai už­si­pild­žius, ser­gan­čiuo­sius teks priim­ti Ma­žei­kių bei Tel­šių li­go­ninėms ir tik ta­da ateis eilė Plungės li­go­ni­nei.
Pa­sak M. Kau­no, ši jau yra tam pa­si­ruo­šu­si – ypač sun­kiems li­go­niams, ku­riems būti­nas de­guo­nies tie­ki­mas, yra pa­reng­ta 40 lovų. Praė­ju­sio pi­ko me­tu tiek esą pa­ka­ko, ti­ki­ma­si, kad ne­pritrūks ir šį ru­denį bei žiemą.
Ne pa­slap­tis, kad ser­ga­mu­mas la­bai su­si­jęs su tuo, ko­kia vi­suo­menės da­lis yra vak­ci­nuo­ta. De­ja, nei Plungė, nei Rie­ta­vas šio­je sri­ty­je ne­tu­ri kuo pa­si­gir­ti – pa­gal pa­skie­pytų gy­ven­tojų skai­čių Plungė yra 4-a nuo ga­lo, Rie­ta­vas – 15-as. Plungės ra­jo­ne šiuo me­tu pa­skie­py­ta 41,5 pro­c. gy­ven­tojų, Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė­je – 46 pro­c., o bend­ras ša­lies vi­dur­kis – 50,6 pro­cen­to.
„Že­mai­čiai pa­sku­ti­niai pa­si­krikš­ty­jo ir pa­sku­ti­niai pa­si­skie­pys“, – si­tua­ciją su hu­mo­ru aiš­ki­no M. Kau­nas, o rim­to paaiš­ki­ni­mo, kodėl taip yra, sakė ne­turįs. Tie­sa, šiek tiek džiu­gi­na pra­ėju­sio šeš­ta­die­nio re­zul­ta­tai, ka­da Plungės mies­to šventės me­tu vi­si no­rin­tie­ji kvies­ti atei­ti į aikštę ir pa­si­skie­py­ti „Jans­sen“ vak­ci­na. Šia ga­li­my­be pa­si­nau­do­jo per 400 šventės da­ly­vių, tie­sa, iš jų tik 268 – mūsų ra­jo­no gy­ven­to­jai.
Kas ne­spėjo pa­si­nau­do­ti šia ga­li­my­be, lau­kia­mi ket­vir­ta­die­niais se­no­jo­je mies­to po­lik­li­ni­ko­je (J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g. 91, Plungė), kur taip pat skie­pi­ja­ma gy­va ei­le, be išanks­tinės re­gist­ra­ci­jos. Dėl skie­po ga­li­ma kreip­tis ir į sa­vo šei­mos gy­dy­toją ar­ba re­gist­ruo­tis in­ter­ne­tu 1808.lt.