Iškvietimas pas gimdyvę baigėsi netikėtai

Fo­to­ban­ko nuo­trau­ka
Praė­ju­si sa­vaitė at­nešė ne­menką iš­ban­dymą vie­nai Plungės ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos (GMP) bri­ga­dai – lapk­ri­čio 5-osios naktį at­vy­kus į Ša­tei­kių Rūdai­čius pas jauną mo­terį, ku­riai pra­si­dėjo sąrėmiai, ne­tru­kus paaiškė­jo, kad gim­dymą teks priim­ti vie­to­je.

„Že­mai­čio“ kal­bin­ta Plungės ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos di­rek­torė Ra­sa Mon­čienė džiaugė­si, kad tiek į išk­vie­timą vy­ku­si sku­bios me­di­ci­nos pa­gal­bos slau­gos spe­cia­listė, tiek jai tal­kinęs vai­ruo­to­jas ir vėliau į pa­galbą at­skubė­ju­si ki­ta GMP bri­ga­da su šia už­duo­ti­mi su­si­tvarkė be prie­kaištų.
„Išk­vie­ti­mas gau­tas ant­rą va­landą nak­ties. Bu­vo pra­neš­ta, kad mo­te­riai pra­si­dėjo sąrėmiai. Pir­ma­jai bri­ga­dai at­vy­kus nu­ro­dy­tu ad­re­su, gim­dyvė gulė­jo lo­vo­je. Jos trans­por­tuo­ti ne­be­bu­vo ga­li­ma, nes jau bu­vo ma­ty­ti vai­siaus gal­vutė.

Te­ko priim­ti gim­dymą vie­to­je. 2 val. 50 mi­nu­čių fik­suo­tas svei­ko vy­riš­kos ly­ties nau­ja­gi­mio gi­mi­mas“ , – pa­sa­ko­jo R. Mon­čienė.
Pa­gal da­bar ga­lio­jan­čią tvarką net ir pri­ėmus gim­dymą na­mie gim­dyvę su vai­ku būti­na pri­sta­ty­ti į spe­cia­li­zuotą gy­dy­mo įstaigą ap­žiū­rai, tad taip ir bu­vo pa­da­ry­ta – jau­na ma­ma su nau­ja­gi­miu nu­vež­ti į Klaipė­dos uni­ver­si­te­tinę li­go­ninę.
„Džiau­giuo­si gim­dymą pri­ėmu­sia mūsų jau­na spe­cia­lis­te, kad pui­kiai su­si­tvarkė. Po to trum­pai pa­si­kalbė­jom, ma­čiau, kad emo­cijų ir įtam­pos bu­vo, ta­čiau svar­biau­sia, kad vis­kas baigė­si ge­rai. Ko­lek­ty­ve pra­minė­me ją to vai­ke­lio krikš­ta­mo­te“ , – sakė Plungės GMP di­rek­torė.
Pa­sak jos, to­kių at­vejų, kai gim­dymą ten­ka priim­ti grei­to­sios bri­ga­dai, pa­si­tai­ko, bet jie nėra daž­ni. An­tai prie­š ke­le­rius me­tus vieną gim­dyvę skubė­ta pri­sta­ty­ti iš Že­mai­čių Kal­va­ri­jos į Klaipėdą, ta­čiau ne­pa­sie­kus ke­lionės tiks­lo te­ko sto­ti ša­li­kelė­je ir gim­dymą priim­ti tie­siog grei­to­sios au­to­mo­bi­ly­je.
R. Mon­čienė pa­sa­ko­jo, kad vi­si sku­bios me­di­ci­nos pa­gal­bos slau­gos spe­cia­lis­tai yra ap­mo­ky­ti priim­ti gim­dy­mus, gai­vin­ti, teik­ti kitą sku­bią me­di­ci­ninę pa­galbą, o minė­to­ji spe­cia­listė dar pa­pil­do­mai sta­ža­vo­si gi­ne­ko­lo­gi­jos ir aku­še­ri­jos sri­ty­je. Ir gry­no at­si­tik­ti­nu­mo dėka tą naktį budė­jo ne kas ki­tas, o būtent ji.

„Žemaičio“ informacija