Kam reikia arčiau – darbuotojams ar pacientams?

„Že­mai­čio“ nuo­trau­ka
Li­go­ninės lan­ky­to­jus pik­ti­na ar­čiau­siai cent­ri­nio įėji­mo re­zer­vuo­tos vie­tos per­so­na­lo au­to­mo­bi­liams
Su vietų au­to­mo­bi­liams sta­ty­ti sty­giu­mi su­si­du­ria ne tik dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai, bet ir at­vyks­tan­tie­ji sa­vo rei­ka­lais į vieną ar kitą įstaigą. Jau kurį laiką esa­me pra­ti­na­mi prie min­ties, kad nėra ko norė­ti vie­tos sa­vo au­to­mo­bi­liui ras­ti prie pat durų – esą jei jau vyks­ti į mies­to centrą, tu­ri būti nu­si­teikęs iki no­ri­mo taš­ko ir tru­putį pa­ėjėti. Ži­no­ma, ne bėda, kai esi svei­kas ir stip­rus, o jei at­vy­kai gy­dy­tojų pa­gal­bos ieš­ko­ti ar sun­kaus pa­cien­to pa­siim­ti?
Būtent su to­kia pro­ble­ma su­si­dūrė vie­na mūsų skai­ty­to­ja, at­vy­ku­si pa­siim­ti iš Plungės li­go­ninės iš­ra­šy­to ar­ti­mo žmo­gaus ir iš­vy­du­si, kad ar­čiau­siai pa­grin­di­nių durų esan­čios aikš­telės yra užgrūs­tos dar­buo­tojų au­to­mo­bi­lių, o vi­siems ki­tiems, net ir at­vy­ku­siems pa­siim­ti iš­ra­šo­mo li­go­nio, lais­vos vie­tos ten­ka ieš­ko­ti did­žiulės li­go­ninės te­ri­to­ri­jos pa­kraš­čiuo­se.

Šią pro­blemą iškė­lu­si „Že­mai­čio“ skai­ty­to­ja sa­vo laiš­ke rašė su­si­dūru­si su ga­na ne­ma­lo­nia si­tua­ci­ja.
„Prieš ke­letą dienų į li­go­ninę pa­guldė su greitą­ja pri­sta­tytą uoš­vienę. Vis­kas bu­vo ge­rai: ir prie­žiū­ra, ir gy­dy­mas. Sus­tip­ri­no mo­čiutę ir iš­rašė na­mo. Atlėkėm iš kai­mo jos pa­siim­ti, rei­kia su­sto­ti ir pa­si­sta­tyt ma­šiną ar­čiau pri­ėmi­mo. Ir ką, spėkit, ar ra­dom vie­tos?! Taip, su­pran­tu, tak­si ir grei­tukės vie­tos ne­lie­čia­mos, na bet at­si­pra­šau – gal po­nų dak­ta­riukų ma­ši­nos galėtų ir prie bu­vu­sios in­fek­cinės stovė­ti (nes tik ten ra­dau laisvą vietą)?“ – laiš­ke tei­rau­ja­si mo­te­ris.
Ji pa­žėrė prie­kaištų ir li­go­ninės ad­mi­nist­ra­ci­jai, sta­tan­čiai sa­vo au­to­mo­bi­lius ne­to­li re­gist­ratū­ros, o būtent pro tą išė­jimą esą ir iš­leid­žia­mi iš li­go­ninės iš­ra­šo­mi pa­cien­tai.
Mo­te­ris rašė, kad jai pa­čiai su­sto­jus ne­leis­ti­no­je vie­to­je ir įsi­jun­gus ava­rinį sig­nalą te­le­fo­nu band­žius su­si­siek­ti su Vi­daus ligų sky­riu­mi, kad šis paaiš­kintų, kur lauk­ti iš­ra­šo­mos pa­cientės, kaip ty­čia pri­si­statė po­li­ci­jos pa­reigū­nai. Tik, ma­tyt, su­pratę si­tua­ciją ne­puolė aiš­kin­tis, kodėl ma­ši­na čia sto­vi, bet pra­va­žia­vo pro šalį. Ne­pai­sant to, stre­so bu­vo į va­lias.
Kodėl li­go­ninės pa­cien­tai ir jų ar­ti­mie­ji yra pri­vers­ti su­si­dur­ti su to­kiais iš­ban­dy­mais, „Že­mai­tis“ tei­ra­vo­si lai­ki­no­jo li­go­ninės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo Gied­riaus Ra­ma­naus­ko. Jis la­bai nu­ste­bo iš­girdęs, kad kaž­kam ga­li šau­ti min­tis iš­ra­šo­mo pa­cien­to lauk­ti prie Priė­mi­mo ir sku­bios pa­gal­bos sky­riaus.
„Tiek Priė­mi­mo ir sku­bios pa­gal­bos sky­riu­je, tiek kon­sul­ta­cinė­je po­lik­li­ni­ko­je pa­cientų srau­tai re­gu­liuo­ja­mi taip, kad būtų su­ma­žin­ta kryž­minė tar­ša, todėl lais­vas li­go­nių ir jų ar­timųjų judė­ji­mas čia yra draud­žia­mas. Li­go­nių per­ve­ži­mui yra nu­ma­ty­ta su­sto­ji­mo vie­ta iš kie­mo pusės – tam spe­cia­liai įreng­ta ram­pa, at­ra­mos, pla­čios du­rys“, – aiš­ki­no G. Ra­ma­naus­kas.
O aikš­telė ša­lia Priė­mi­mo ir sku­bios pa­gal­bos sky­riaus, pa­sak jo, išs­kir­ti­nai yra skir­ta tik grei­to­sios dar­buo­tojų judė­ji­mui, todėl lan­ky­tojų pra­šo­ma ne­sta­ty­ti sa­vo au­to­mo­bi­lių to­je vie­to­je.
Pa­sak G. Ra­ma­naus­ko, li­go­ninės pa­cien­tams ir jų ar­ti­mie­siems yra įreng­tos trys par­ka­vi­mo­si aikš­telės, yra vietų ne­įga­liųjų trans­por­tui, todėl ne­ra­dus vie­tos prie­šais pa­grin­dinį įėjimą, rei­kia par­kuo­tis aikš­telė­je, esan­čio­je vi­di­nia­me li­go­ninės kie­me, tarp pa­grin­di­nio ir slau­gos kor­pusų (anks­čiau minė­to bu­vu­sio in­fek­ci­nio sky­riaus).
Atk­rei­pia­mas dėme­sys ir į tai, kad au­to­mo­bi­lių stovė­ji­mas yra draud­žia­mas ir gatvės at­kar­po­je, ve­dan­čio­je mo­bi­lio­jo punk­to ir vak­ci­na­vi­mo cent­ro, esan­čių va­di­na­mo­jo­je se­no­jo­je po­lik­li­ni­ko­je, link.
Kam yra tekę turė­ti rei­kalų Plungės li­go­ninė­je, pa­tvir­tins, kad ras­ti laisvą vietą au­to­mo­bi­liui kar­tais iš­ties būna ne­leng­va, nors aikš­te­lių, kaip minė­jo G. Ra­ma­naus­kas, yra ne vie­na. Tei­si ir mūsų skai­ty­to­ja, pa­stebė­ju­si, kad neaiš­ku ko­kia lo­gi­ka va­do­vau­jan­tis ar­čiau­siai Pri­ėmi­mo ir sku­bios pa­gal­bos sky­riaus bei re­gist­ratū­ros esan­čios stovė­ji­mo vie­tos yra re­zer­vuo­tos li­go­ninės dar­buo­to­jams (ne grei­ta­jai).
Šiuo at­ve­ju galbūt gelbėtų prie pa­grin­di­nių išė­jimų įreng­tos spe­cia­lios vie­tos trum­pam su­sto­ji­mui – 5-ioms ar 10-čiai mi­nu­čių, kad būtų ga­li­ma stab­telė­ti paim­ti ar iš­leis­ti pa­cientą ir ne­reikėtų su bai­me dai­ry­tis, ar ne­pa­si­ro­dys pirš­tu grūmo­da­mas koks li­go­ninės dar­buo­to­jas ar, dar blo­giau, po­li­ci­jos pa­reigū­nas.