Koronavirusas paralyžiavo Plungės pašto darbą

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Lie­tu­vos pa­štas pra­ne­ša, kad ieš­ko­ma išei­čių Plungės pa­šte su­si­da­riu­siai si­tua­ci­jai išspręs­ti
Praė­jusį ant­ra­dienį Lie­tu­vos pa­štas išp­la­ti­no in­for­ma­ciją, kad dėl su­si­rgimų ko­ro­na­vi­ru­su strin­ga Plungės pa­što dar­bas. „Že­mai­tis“ sig­nalų dėl pa­što veik­los su­tri­kimų ga­vo dar anks­čiau – jau nuo pir­ma­die­nio re­dak­ci­jo­je ne­ty­la už­sip­re­nu­me­ruotų laik­raš­čių ne­gau­nan­čių skai­ty­tojų skam­bu­čiai. Žmonės pik­ti­na­si dar ne­gavę ne tik šios sa­vaitės ant­ra­die­nio, bet ir pra­ėju­sios sa­vaitės penk­ta­die­nio „Že­mai­čio“ nu­me­rių, ta­čiau Lie­tu­vos pa­štas ti­ki­na da­ran­tis viską, kad ši dau­ge­liui ne­ma­lo­ni si­tua­ci­ja būtų kuo grei­čiau išspręs­ta.



At­sip­ra­šo už ne­pa­to­gu­mus

Redakcijos ži­nio­mis, dėl šio vi­ru­so išp­li­ti­mo sa­vaitės vi­du­ry­je ne­dar­bin­gi bu­vo net sep­ty­ni Plungės pa­što laiš­ka­ne­šiai. Su­si­siek­ti su Plungės pa­što vir­ši­nin­ku Vik­to­ru Džiau­giu ir dau­giau su­ži­no­ti apie si­tua­ciją „Že­mai­čiui“ ne­pa­vy­ko. Kaip in­for­ma­vo pa­što dar­buo­to­jai, jis pa­ts ve­žio­ja gy­ven­to­jams bei įmonėms jų už­sip­re­nu­me­ruotą spaudą bei ko­res­pon­den­ciją, kad bent iš da­lies sta­bi­li­zuotų si­tua­ciją.
„Klientų bei dar­buo­tojų sau­gu­mas yra vie­nas did­žiau­sių mūsų prio­ri­tetų. De­ja, nors lai­komės visų įma­nomų sau­gu­mo prie­mo­nių, CO­VID-19 neap­lenkė Plungės pa­što. Vos tik sky­riu­je su­ži­no­jo­me apie ligą, ne­del­siant ėmėmės visų sau­gu­mo prie­mo­nių. Sup­ran­ta­me, kad tai ga­li su­kel­ti klien­tams ne­pa­to­gumų. At­sip­ra­šo­me už juos ir da­ro­me viską, kad veik­la kuo grei­čiau grįžtų į įprastą ritmą. Tuo pa­čiu dėko­ja­me klien­tams už su­pra­tin­gumą ir lin­ki­me sau­go­ti sa­vo svei­katą“, – sakė Lie­tu­vos pa­što ko­mu­ni­ka­ci­jos va­dovė Ugnė Bar­ta­šiūtė.
Pa­sak jos, dėl su­si­da­riu­sios si­tua­ci­jos pa­si­keitė laiš­ki­ninkų apy­lin­kių ap­tar­na­vi­mo lai­kas – pre­nu­me­ra­tos ar siun­tos ga­li būti pri­sta­to­mos vėliau nei įpras­tai, ta­čiau sten­gia­ma­si pri­sta­ty­ti kaip ga­li­ma grei­čiau.
Pats pa­što sky­rius Plungė­je dir­ba įpras­tai: dar­bo die­no­mis nuo 9 iki 18 va­lan­dos, šeš­ta­die­niais – nuo 9 iki 13 va­lan­dos.


Ser­ga­mu­mas au­ga

Ket­vir­ta­die­nio rytą pa­skelb­ta, kad naujų ko­ro­na­vi­ru­so at­vejų skai­čius Lie­tu­vo­je  per­kopė tris tūkstan­čius – pa­tvir­tin­ti 3 053 nau­ji CO­VID-19 at­ve­jai. Per par­ą nuo šio vi­ru­so mirė 13 žmo­nių, iš jų 9 bu­vo ne­pas­kie­py­ti ar­ba pa­skie­py­ti tik iš da­lies, ro­do ket­vir­ta­dienį pa­skelb­ti Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­nys.
Nors ir ne taip dras­tiš­kai, ta­čiau ser­ga­mu­mas au­ga ir Plungės ra­jo­ne bei Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė­je.
Plungės ra­jo­ne per pa­starąją par­ą nu­sta­ty­tas 21-as nau­jas li­gos at­ve­jis (7-ių dienų vi­dur­kis – 18), šiuo me­tu ser­ga 158 ra­jo­no gy­ven­to­jai.
Kiek ge­resnė si­tua­ci­ja – Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė­je, ku­rio­je CO­VID-19 šiuo me­tu gy­do­si 28 as­me­nys, nau­jas at­ve­jis – tik vie­nas.


Re­vak­ci­na­ci­ja vyks­ta, vak­ci­na­ci­ja – ne

Kaip „Že­mai­čiui“ sakė Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Man­tas Čes­naus­kas, ži­nių, kad ku­riam nors iš ser­gan­čiųjų ra­jo­ne būtų nu­sta­ty­ta omik­ron at­mai­na, ne­tu­ri­ma.
„Kiek ži­nau, lyg bu­vo vie­nas įtar­ti­nas at­ve­jis li­go­ninė­je, bet ne­pa­sit­vir­ti­no“, – pa­sa­ko­jo jis. Ir ap­gai­les­ta­vo, kad ser­ga­mu­mui tiek ra­jo­ne, tiek ša­ly­je vėl au­gant be­veik ne­didė­ja pirmą­ja ir ant­rąja vak­ci­nos do­ze pa­skie­pytųjų skai­čius.
„Re­vak­ci­na­ci­ja vyks­ta, o vak­ci­na­ci­ja, gai­la, ne. Tie, kas bu­vo nu­si­statę prie­š skie­pus, pa­na­šu, sa­vo nuo­monės ir ne­kei­čia. Prieš Nau­jus jautėm ak­ty­vesnį tik vaikų ir paaug­lių skie­pi­jimą. Ma­tyt, tai su­si­ję su pra­dėtu tai­ky­ti ga­li­my­bių pa­su vai­kams nuo 12 metų“, – sakė M. Čes­naus­kas.
Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, Plungės ra­jo­ne nuo CO­VID-19 pa­skie­py­ta 0,7 pro­c. 5–11 metų am­žiaus vaikų, 17,1 pro­c. – 12–15 metų, 56,6 pro­c. – 16–24 metų. Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė­je šių am­žiaus gru­pių vak­ci­na­ci­ja ati­tin­ka­mai sie­kia 0,2 pro­c., 15,7 pro­c. ir 58,2 pro­cen­to.