Ligoninė įsigijo modernų kompiuterinį tomografą

Rūtos LAU­RI­NAI­TIENĖS nuo­trau­ka
„Ne­ri­mas yra did­žiau­sias li­gos drau­gas, vil­tis – svei­ka­tos drau­gas. Te­gu šis apa­ra­tas su­nai­ki­na ne­rimą, su­tei­kia ir pa­cien­tams, ir me­di­kams viltį, o Plungės gy­ven­to­jams svei­katą“, – prie­š pa­šven­tin­da­mas naująjį įren­ginį kalbė­jo kle­bo­nas V. Ged­vai­nis
Ket­vir­ta­die­nis bu­vo svar­bi die­na Plungės li­go­ninės bend­ruo­me­nei bei, ži­no­ma, vi­siems Plungės ra­jo­no, Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės, o ir iš kitų miestų at­vyks­tan­tiems pa­cien­tams – pri­sta­ty­tas ką tik įsi­gy­tas nau­ja­sis kom­piu­te­ri­nis to­mog­ra­fas. Ra­dio­lo­gi­jos sky­riaus vedė­jas Al­bi­nas Tam­ke­vi­čius pa­sa­ko­jo, kad jis kur kas sau­ges­nis už anks­tesnįjį, nes skleid­žia net 40 pro­centų ma­žiau ra­dioak­ty­vių spin­du­lių, dėl di­desnės raiš­kos yra tiks­les­nis, tu­ri pla­tesnę angą, tad tiks ir stam­bes­niems pa­cien­tams. O tir­ti juo ga­li­ma daug ką – nuo ran­kos ma­žo­jo pirš­čiu­ko iki su­dėtin­gesnės stu­bu­ro sis­te­mos.
Tądien šis ja­po­niš­kas kom­piu­te­ri­nis to­mog­ra­fas bu­vo pri­sta­ty­tas, pa­šven­tin­tas ir jau yra pa­si­rengęs tar­nau­ti bent de­šimt­metį.Apa­ra­tas – mo­der­nus, o eilės prie jo – trum­pos

Plungės li­go­ninė tu­ri ir se­nesnį apa­ratą, ku­ris dar vei­kia ir yra nau­do­ja­mas, ta­čiau, kaip pa­stebė­jo lai­ki­na­sis li­go­ninės di­rek­to­rius Re­mi­gi­jus Ma­žei­ka, yra fi­ziš­kai ir mo­ra­liš­kai pa­senęs, tad nau­jo­jo, pla­tes­nio ty­ri­mo spekt­ro kom­piu­te­ri­nio to­mog­ra­fo įsi­gi­ji­mas gy­dy­to­jams leis dirb­ti efek­ty­viau, pa­leng­vins ir pa­cientų ap­si­spren­dimą, kur at­lik­ti kom­piu­te­rinę to­mog­ra­fiją.
R. Ma­žei­ka ne­slėpė, kad būda­vo, jog gy­dy­to­jai plun­giš­kiams siū­ly­da­vo šio ty­ri­mo at­lik­ti va­žiuo­ti ki­tur – į Tel­šius, Klaipėdą. Esą ten diag­nos­ti­ka kur kas ge­resnė. Ta­čiau mūsų li­go­ni­nei įsi­gi­jus šį mo­dernų pir­kinį, jau Plungę ga­li užplūs­ti pa­cien­tai iš sve­tur, nes eilė­je reikės pa­lauk­ti vos dieną kitą, kai ki­tur prie kom­piu­te­ri­nių to­mog­rafų jos iš­si­ri­kia­vu­sios mėne­siui ar net ke­liems į prie­kį.
„Esam ke­ly­je į šiuo­lai­kinę, mo­der­nią tech­no­lo­giją, pa­cien­tams tai ge­riau­sia ži­nia“, – džiaugė­si li­go­ninės va­do­vas ir už pa­stan­gas mo­ky­tis dirb­ti naują­ja tech­ni­ka gyrė A. Tam­ke­vi­čiaus va­do­vau­ja­mo sky­riaus ko­mandą.
R. Ma­žei­ka ne­pa­mir­šo pa­dėko­ti ir sva­ria su­ma – 120 tūkst. eurų – prie 600 tūkst. eurų kai­na­vu­sio apa­ra­to pri­si­dėju­sios Sa­vi­val­dybės va­do­vy­bei. O mo­der­naus įren­gi­nio pri­sta­ty­mo ren­gi­ny­je da­ly­vavęs me­ras Aud­rius Kli­šo­nis bei ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas linkė­jo, kad kom­piu­te­ri­nis to­mog­ra­fas tar­nautų ne trum­piau nei se­na­sis, kad be­si­krei­pian­tie­siems būtų su­teik­ta aukš­čiau­sio ly­gio me­di­ci­ninė prie­žiū­ra bei pa­slau­gos.
A. Kli­šo­nis pa­brėžė, kad li­go­ninės įsi­gy­tas nau­ja­sis apa­ra­tas svar­bus ne tik tiks­les­nei diag­nos­ti­kai: „Tai di­de­lis įran­kis kal­bant apie tą keiks­ma­žodį, ku­ris va­di­nasi svei­ka­tos re­for­ma. Ne­tu­rint to­kios įran­gos, ne­ma­ža da­lis pa­slaugų li­go­ninė­je ne­galėtų būti tei­kia­ma ir si­tua­ci­ja plun­giš­kiams būtų sun­kesnė“.


Pa­gerės diag­nos­ti­ka

Ket­vir­ta­die­nio po­pietę ligo­ninės ko­ri­do­riu­mi nu­si­driekė eilė no­rin­čiųjų pa­svei­kin­ti šio svar­baus įvy­kio pro­ga: ne­ši­ni gėlėmis ir do­va­no­mis, A. Tam­ke­vi­čių svei­ki­no Sa­vi­val­dybės, Plungės svei­ka­tos ir gro­žio kli­ni­kos, Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos, Plungės svei­ka­tos cent­ro, Vi­suo­menės svei­ka­tos biu­ro at­sto­vai bei ko­le­gos iš li­go­ninės. Jie linkė­jo ge­res­nių ty­rimų, tiks­lu­mo, pa­jus­ti ma­lo­numą dir­bant mo­der­nia apa­ratū­ra bei, ži­no­ma, gerų pa­cientų at­si­lie­pimų.
Neu­ro­lo­gi­jos sky­riaus vedė­jas Rai­mon­das Do­vil­tis ne­slėpė, kad la­biau­siai to­kio mo­der­naus apa­ra­to reikė­jo būtent jo va­do­vau­ja­mam sky­riui. „Mes esam iš tos kar­tos, kai viską diag­no­zuo­da­vom plak­tu­ku ir ada­ta“, – kalbė­jo vedė­jas ir pri­si­minė var­gus, kai Plungė­je ap­skri­tai jo­kio kom­piu­te­ri­nio to­mog­ra­fo ne­bu­vo, kai reikė­da­vo lauk­ti eilės va­žiuo­ti ki­tur. Vėliau, įren­ginį įsi­gi­jus, at­si­vėrė di­desnės ga­li­mybės diag­no­zuo­jant li­gas. Na, o ką tik nu­pirk­tas nau­jas to­mog­ra­fas, anot vedė­jo, ma­to­mais vaiz­dais kai ka­da len­kia ir mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so apa­ratą. „Pa­vyzd­žiui, jei įvy­ko in­sul­tas, mes ga­lim pa­ma­ty­ti, ko­kioj konk­re­čiai krau­ja­gyslėj už­si­kim­šo“, – pa­sa­ko­jo R. Do­vil­tis.
Nau­jo­jo įren­gi­nio „šei­mi­nin­kas“ A. Tam­ke­vi­čius pa­si­džiaugė ne tik iš­si­pild­žiu­sia sva­jo­ne dirb­ti spar­tes­niu, sau­ges­niu apa­ra­tu, ga­lin­čiu at­lik­ti net 128 pjūvius, ne­pa­ly­gi­na­mai ge­res­ne vaiz­do raiš­ka, bet ir kar­tu įsi­gy­tu au­to­ma­ti­niu švirkš­tu kont­ras­ti­nei med­žia­gai su­leis­ti į krau­ja­gys­les, ku­rio anks­čiau li­go­ninė ne­turė­jo. Taip pat kom­piu­te­riu duo­me­nims sau­go­ti, mat prie­š tai nau­do­tas 15-os metų se­nu­kas.
„Tu­rim gerą daiktą – pa­gerės ir mūsų diag­nos­ti­ka. Būda­vo blo­gai, jei ty­ri­mo me­tu pa­cien­tai ju­da, jei neiš­gu­li ne­sukvė­pavę. O ši­tas to­mog­ra­fas ske­nuo­ja dau­giau nei du­kart grei­čiau, dau­giau pjūvių pa­da­ro, vaiz­das ne­su­ju­da, leng­vai nu­ske­nuo­ja tiek plau­čius, tiek pilvą“, – pa­sa­ko­jo A. Tam­ke­vi­čius.
Nau­ja­sis kom­piu­te­ri­nis to­mog­ra­fas bu­vo ne tik iš­sa­miai pri­sta­ty­tas, bet ir pa­šven­tin­tas Plungės Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo pa­ra­pi­jos kle­bo­no, de­ka­no Vy­tau­to Ged­vai­nio, o A. Kli­šo­niui, 
M. Kau­nui, R. Ma­žei­kai per­kir­pus sim­bo­linę juos­telę – ir ofi­cia­liai pa­ruoš­tas nau­do­ti.


Pas­vei­ki­no nu­si­pel­niu­sias me­di­kes

Kom­piu­te­ri­nio to­mog­ra­fo pri­sta­ty­mo ren­gi­nys neuž­gožė ki­to li­go­ni­nei svar­baus įvy­kio – jo me­tu bu­vo gra­žiai pa­gerb­tos dvi me­dikės, ku­rioms tre­čia­dienį vy­ku­sių nu­si­pel­niu­sių Lie­tu­vos me­dikų ap­do­va­no­jimų me­tu garbės ženk­lus įteikė svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Arū­nas Dul­kys.
Vy­res­nia­jai slau­gy­to­jai-slau­gos ad­mi­nist­ra­to­rei Virgi­ni­jai Drak­šie­nei, ku­riai bu­vo su­teik­tas nu­si­pel­niu­sio Lie­tu­vos slau­gy­to­jo var­das, ir vy­riau­sia­jai slau­gos ad­mi­nist­ra­to­rei Vi­jo­le­tai Ma­čiui­tie­nei, ku­riai su­teik­tas nu­si­pel­niu­sio Lie­tu­vos svei­ka­tos ap­sau­gos dar­buo­to­jo var­das, už at­si­da­vimą dar­bui gra­žiau­sius žod­žius skyrė ir gėlių įteikė li­go­ninės per­so­na­las, o su „me­dikų mėne­siu“ li­go­ninės bend­ruo­menę svei­ki­no Sa­vi­val­dybės va­do­vai.