A. Martusevičiui tiesiamas kelias atgal į ligoninę?

„Že­mai­čio“ nuo­trau­ka
Praė­jusį ket­vir­ta­dienį po­sėdžiavę Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos na­riai ne­pra­lei­do pro­gos Sa­vi­val­dybės va­dovų pa­si­tei­rau­ti, kas ži­no­ma dėl teis­mo spren­di­mu, įta­rus ne­skaid­riai or­ga­ni­za­vus vie­šuo­sius pir­ki­mus, nuo pa­reigų pus­me­čiui nu­ša­lin­to Plungės li­go­ninės di­rek­to­riaus An­ta­no Mar­tu­se­vi­čiaus. At­sa­ky­da­mas me­ras Aud­rius Kli­šo­nis sakė gavęs iš pro­ku­ro­ro išaiš­ki­nimą, kad tei­si­nių kliū­čių A. Mar­tu­se­vi­čiui grįžti dirb­ti į li­go­ninę, kaip me­di­kui, nėra.

Pir­mo­ji dis­ku­siją šia te­ma po­sėdžio me­tu pra­dėjo vi­ce­merė As­ta Beier­le-Ei­gir­dienė. Ji kalbė­jo, kad ko­vo 4 dieną me­ras iš Klaipė­dos apy­gar­dos pro­ku­ratū­ros ga­vo raštą, ku­riuo pra­šy­ta spręsti klau­simą dėl draus­minės at­sa­ko­mybės tai­ky­mo li­go­ninės di­rek­to­riaus at­žvil­giu ir jo nu­ša­li­ni­mo nuo pa­reigų.
Vi­ce­merė stebė­jo­si, kad su tuo raš­tu Ta­ry­bos na­riai bu­vo su­pa­žin­din­ti tik ko­vo 23 d., bei tei­ra­vo­si me­ro, aš šis pa­si­rašė po­tvarkį dėl A. Mar­tu­se­vi­čiaus nu­ša­li­ni­mo?
A. Kli­šo­nis at­sakė gavęs ne tik šį pro­ku­ro­ro, bet tuoj po jo ir teis­mo raštą, ku­riuo in­for­muo­ta, jog li­go­ninės di­rek­to­rius nu­ša­li­na­mas nuo pa­reigų teis­mo spren­di­mu 6-iems mėne­siams. Ta­da skubė­ta aiš­kin­tis, ar to­kiu at­ve­ju rei­ka­lin­gas dar ir me­ro po­tvar­kis dėl nu­ša­li­ni­mo. Paaiškė­jo, kad rei­ka­lin­gas, nes me­rui ne­pa­si­ra­šius šio po­tvar­kio, kaip nu­ma­to Dar­bo ko­dek­sas, A. Mar­tu­se­vi­čiui pri­klau­sytų to­liau mokė­ti at­ly­gi­nimą, ne­pai­sant to, kad spren­dimą dėl jo nu­ša­li­ni­mo jau yra pri­ėmęs teis­mas.
Tai­gi, ir me­ro po­tvar­kis dėl nu­ša­li­ni­mo jau pa­si­ra­šy­tas. Vėliau, at­si­žvel­giant į tei­si­nin­ko pa­sta­bas, dar du kar­tus tai­sy­tas. Tie­sa, įsta­ty­mai su­tei­kia ga­li­mybę me­rui nu­ša­lin­ti jam pa­vald­žios įstai­gos va­dovą tik 3-ims mėne­siams. Pa­na­šu, kad pa­si­bai­gus šiam ter­mi­nui me­ras turės su­ra­šy­ti naują po­tvarkį, nes vil­ties, kad Spe­cia­liųjų ty­rimų tar­ny­bos at­lie­ka­mas ty­ri­mas bus pa­baig­tas per 3 ar 6 mėne­sius, nėra.
„Šiuo me­tu pa­da­ry­ta tai, kas bu­vo įma­no­ma, li­go­ni­nei va­do­vau­ja pa­va­duo­to­ja Dan­guolė Luo­tienė. To­kios by­los trun­ka ga­na il­gai, bet ki­to­kių prie­mo­nių šiuo me­tu ne­įma­no­ma tai­ky­ti. Kal­tumą nu­sta­to teis­mas“, – pa­brėžė A. Kli­šo­nis.
„Bet juk sa­va­no­riš­kai at­si­sa­ky­ti pa­reigų nie­kas ne­draud­žia?“ – užuo­miną mes­telė­jo Ta­ry­bos na­rys Ri­mas Du­žins­kas.
Me­ras at­sakė, kad tokį spren­dimą priim­ti A. Mar­tu­se­vi­čius galėtų, bet „da­ry­ti kaž­kokį spau­dimą, kai žmo­gus tu­ri ne­dar­bin­gumą ir lau­kia ant­ros ope­ra­ci­jos, ne­pai­sant visų ne­ma­lo­nių da­lykų, būtų nee­tiš­ka.“
Vi­ce­merė A. Beier­le-Ei­gir­dienė at­kreipė dėmesį, kad li­go­ninės di­rek­to­rius vi­sus 6 mėne­sius, kol teis­mo spren­di­mu bus nu­ša­lin­tas nuo praeigų, ne­si­rgs. Ji tei­ra­vo­si me­ro nuo­monės, ar jis ma­tan­tis ga­li­mybę A. Mar­tu­se­vi­čiui, ne­pa­si­bai­gus STT ty­ri­mui, su­grįžti į li­go­ninę dirb­ti gy­dy­to­ju: „Tas pa­ts ko­lek­ty­vas, ta pa­ti si­tua­ci­ja, ir do­ku­men­tai, ir vie­ta... O gal ki­toj li­go­ninėj būtų ge­riau gy­dy­to­ju dirbt?“
Me­ras at­sakė gavęs iš pro­ku­ro­ro išaiš­ki­nimą, jog, kaip me­di­kas, A. Mar­tu­se­vi­čius ga­li dar­buo­tis, juo­lab kad to­kios by­los tiriamos ne vie­ne­rius me­tus. Jis pri­minė bu­vusį San­ta­riš­kių kli­nikų va­dovą Kęstutį Strupą, ku­ris prie­š ke­le­rius me­tus at­si­dūrė pa­na­šio­je si­tua­ci­jo­je ir dėl to bu­vo at­leis­tas iš dar­bo kli­ni­ko­se, bet to­liau sėkmin­gai dir­ba chi­rur­gu.
„Per ko­vi­dinę si­tua­ciją mums ne­turėt tik­rai la­bai ge­ro echos­ko­puo­to­jo ir pa­kan­ka­mai ge­ro chi­rur­go, ku­ris ga­li ir budėt, būtų per di­delė pra­ban­ga. Juo la­biau kad pro­ku­ro­ras at­sakė vi­siš­kai ne­ma­tan­tis pro­blemų dėl to“, – pa­kar­to­jo A. Kli­šo­nis.