Plungė pralaimi vakcinacijos lenktynėse

Unsp­lash nuo­trau­ka
Ir su­si­siek­ti su vy­res­nio am­žiaus žmonėms, ir pri­kvies­ti juos skie­py­tis plun­giš­kiams me­di­kams se­ka­si sun­kiai
Nors nuo CO­VID-19 Lie­tu­vo­je skie­pi­ja­ma va­do­vau­jan­tis ta pa­čia vi­so­je ša­ly­je ga­lio­jan­čia tvar­ka, skir­tin­go­se sa­vi­val­dybė­se vak­ci­na­vi­mo tem­pai la­bai ski­ria­si. Yra sa­vi­val­dy­bių, kur jau pa­skie­py­ta 20 pro­c. gy­ven­tojų, ir to­kių, ku­rio­se šis ro­dik­lis ne­sie­kia nė 5-ių pro­centų. Ap­mau­du, ta­čiau mūsiškė Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybė taip pat vel­ka­si ga­le. Iki vakar pir­muo­ju skie­pu čia bu­vo pa­skie­py­ta vos 8,56 pro­c. gy­ven­tojų ir tai yra ma­žiau­sias ro­dik­lis vi­so­je ap­skri­ty­je.

Pir­mau­ja ku­ror­tai
Įdo­mu tai, kad šiuo me­tu vak­ci­na­ci­jos var­žy­bo­se stip­riai į prie­kį yra iš­si­ver­žu­sios va­di­na­mo­sios ku­ror­tinės sa­vi­val­dybės. Nea­be­jo­ti­na ly­derė yra Birštono sa­vi­val­dybė, pir­muo­ju skie­pu jau pa­skie­pi­ju­si penk­ta­dalį – 20,59 pro­c. – gy­ven­tojų. Ne­daug at­si­lie­ka Neringa (20,53 pro­c.), Drus­ki­nin­kai (16,4 pro­c.) ir Anykš­čiai (14,91 pro­c.). Neb­lo­gas ir Pa­lan­gos ro­dik­lis – 14,13 pro­cen­to.
Tarp pa­sy­viau­siai vak­ci­na­ci­jos pro­ce­se da­ly­vau­jan­čiųjų – Vil­niaus ra­jo­no (6,82 pro­c.) ir Vi­sa­gi­no (5,63 pro­c.) sa­vi­val­dybės. Na, o ab­so­liu­čia šių „lenk­ty­nių“ pra­laimė­to­ja būtų ga­li­ma va­din­ti Šal­či­ninkų ra­jo­no sa­vi­val­dybę, pir­muo­ju skie­pu iki šiol pa­skie­pi­ju­sią tik 4,79 pro­c. sa­vo gy­ven­tojų.
Did­žiųjų ša­lies sa­vi­val­dy­bių re­zul­ta­tai to­kie: Vil­niaus mies­to – 9,8 pro­c., Kau­no – 13,25 pro­c., Klaipė­dos – 10,27 pro­c., Šiau­lių – 11,27 pro­c., Pa­nevė­žio – 11,3 pro­cen­to.
Tel­šių ap­skri­ty­je spar­čiau­siai su­ka­si tel­šiš­kiai, jau pa­skie­piję 10,97 pro­c. sa­vo gy­ven­tojų, ant­ri – rie­ta­viš­kiai (10,01 pro­c.), tre­ti – ma­žei­kiš­kiai (9,66 pro­c.). O Plun­gei, kaip minė­ta, ap­skri­ty­je ten­ka pa­sku­ti­nio­ji vie­ta. Pir­muo­ju skie­pu čia pa­skie­py­ta 8,56 pro­c. gy­ven­tojų, ant­ruo­ju – 4,85 pro­c. (ša­lies vi­dur­kis ati­tin­ka­mai – 10,76 ir 4,89 pro­c.).
Vak­ci­nos yra
Kodėl su­si­darė to­kia si­tua­ci­ja, pir­ma­dienį per pa­si­ta­rimą su ra­jo­no gy­dy­mo įstaigų va­do­vais bandė aiš­kin­tis Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas ir ope­ra­cijų cent­ro va­do­vas Man­tas Čes­naus­kas bei Sa­vi­val­dybės gy­dy­to­ja Ores­ta Ge­ruls­kienė.
Jie tei­ra­vo­si pir­minės svei­ka­tos prie­žiū­ros centrų (PSPC) va­dovų, kodėl dar ne­ma­žai vy­res­nio am­žiaus žmo­nių iki šiol nėra su­laukę skam­bu­čio su siū­ly­mu at­vyk­ti skie­py­tis?
O. Ge­ruls­kienė sakė ga­vu­si duo­me­nis, kiek 65 metų ir vy­res­nių žmo­nių prie ko­kios gy­dy­mo įstai­gos yra pri­si­rašę. Ji var­di­no, kad „Pul­sas“ tu­ri 1 729 to­kius pa­cien­tus, „Ine­sos“ kli­ni­ka – 2 144, Plungės svei­ka­tos cent­ras – 3 157.
„O pir­muo­ju skie­pu ra­jo­ne pa­skie­py­ti dar tik 2 644 as­me­nys. Šis skai­čius tik­rai nėra džiu­gi­nan­tis. Ma­tom, kad dar nėra ap­skam­bin­ti 80-me­čiai ir vy­res­ni. Jei to­kiais tem­pais judė­sim į prie­kį, dar il­gai ir nuo­bod­žiai murk­dy­simės. Kol neapk­lau­sim visų vy­res­nio am­žiaus žmo­nių, ne­galė­sim pe­rei­ti prie ki­tos prio­ri­te­tinės grupės vak­ci­na­vi­mo – gais­ri­ninkų, po­li­ci­ninkų, kitų, at­lie­kan­čių svar­bias funk­ci­jas“, – kalbė­jo Sa­vi­val­dybės gy­dy­to­ja.
Svei­ka­tos įstaigų va­dovų ji tei­ra­vo­si, kodėl at­si­lie­ka­ma – ar trūksta  dar­buo­tojų, ar ki­tos bėdos užk­lu­po?
„Nes vak­ci­nos tu­rim, o žmo­nių ne­pa­sie­kia in­for­ma­ci­ja, kad ga­li at­vyk­ti skie­py­tis.“
Ne­ži­no, kaip su­si­siek­ti
At­sa­ky­da­mas kli­ni­kos „Pul­sas“ va­do­vas To­mas Za­muls­kis kalbė­jo, esą pro­ble­ma ta, kad kli­ni­ka ne­tu­ri da­lies vy­res­nio am­žiaus pa­cientų kon­taktų.
„Iš­len­da to­kių, ku­rių te­le­fo­no nu­me­rio sis­te­moj nėra, ar­ba žmo­gus per­si­kraustė ir ad­re­sas pa­si­keitė. Kaip tokį pa­siek­ti?“ – re­to­riš­kai klausė me­di­kas. Pa­sak jo, yra ir to­kių, ku­rių te­le­fo­no nu­me­ris ži­no­mas, ta­čiau pri­si­skam­bin­ti jiems ne­įma­no­ma.
„Bet kodėl tie žmonės su­ran­da ma­no te­le­fo­no nu­merį ir skam­bi­na klaus­ti, kaip jiems pa­si­skie­py­ti, o jūs ne­ga­lit jų su­ras­ti?“ – klau­si­mu į klau­simą at­sakė O. Ge­ruls­kienė.
M. Čes­naus­kas taip pat pa­tvir­ti­no, kad tiek jis, tiek ki­ti Sa­vi­val­dybės va­do­vai su­lau­kia ne­ma­žai vy­res­nio am­žiaus žmo­nių skam­bu­čių, kai klau­sia­ma, kur kreip­tis dėl skie­po. Esą ne vie­nas nu­ro­do ši­to jau tei­ravę­si sa­vo šei­mos gy­dy­to­jo, ta­čiau jo­kios in­for­ma­ci­jos net ir iš jo ne­gavę.
Po­lik­li­nikų va­dovų pra­šy­ta dar kartą pa­si­kalbė­ti su sa­vo gy­dy­to­jais ir in­for­muo­ti juos apie da­bar ga­lio­jan­čią vak­ci­na­ci­jos tvarką, paaiš­kin­ti, kur nu­kreip­ti pa­si­skie­py­ti no­rin­čius sa­vo pa­cien­tus.
Iš šim­to su­tin­ka tik du
Šiuo me­tu pir­minės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­rai yra įpa­rei­go­ti pa­teik­ti pas juos pri­si­ra­šiu­sių as­menų, pa­ten­kan­čių į prio­ri­te­tines skie­pi­ji­mo grupes, sąra­šus su jų kon­tak­tais Plungės li­go­ni­nei.
Būtent ji yra pa­skir­ta vak­ci­na­ci­jos pro­ce­so koor­di­na­to­re, tad li­go­ninės su­bur­ta grupė ir skam­bi­na tuo­se sąra­šuo­se esan­tiems žmonėms bei kvie­čia at­vyk­ti skie­po.
Vis dėlto ir šia­me eta­pe ne­trūksta iššū­kių. Kaip pa­sa­ko­jo li­go­ninės at­stovės, dar­bo ten­ka įdėti daug, o re­zul­ta­tas ne­re­tai būna nie­ki­nis. Esą iš 100 ap­skam­bintų žmo­nių skie­py­tis „Ast­ra­Ze­ne­ca“ vak­ci­na, ku­rios li­go­ninė tu­ri su­kau­pu­si ne­ma­žas at­sar­gas, su­tin­ka vos vie­nas ki­tas.
Daug spar­čiau pro­ce­sas vyks­ta ga­vus „BioN­Tech“ ir „Pfi­zer“ vak­ci­nos. Be to, ba­land­žio pir­mo­sio­mis die­no­mis lau­kia­ma „Mo­der­nos“ vak­ci­nos siun­tos. Pla­nuo­ja­ma ja skie­py­ti sun­kio­mis li­go­mis ser­gan­čius ir se­ny­vo am­žiaus pa­cien­tus, ku­rių dėl svei­ka­tos būklės ne­ga­li­ma trans­por­tuo­ti į li­go­ninę.
Tal­ki­nant So­cia­li­nių pa­slaugų cent­rui ir se­niū­ni­joms, slau­gy­to­jos to­kius as­me­nis, ku­rių ra­jo­ne su­skai­čiuo­ta apie 160, pla­nuo­ja ap­lan­ky­ti ir pa­skie­py­ti na­muo­se.
Kvie­čia re­gist­ruo­tis
Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybė po šio pa­si­ta­ri­mo išp­la­ti­no pra­ne­šimą, dar kartą ra­gi­nantį ir kvie­čiantį vi­sus 65 m. am­žiaus ir vy­res­nius as­me­nis dėl skie­po kreip­tis į sa­vo šei­mos gy­dy­toją ar­ba su­si­siek­ti su as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­ga tel. 8 679 84029 (nuo 8 iki 15 val.) ir re­gist­ruo­tis, įvar­di­nant no­rimą vak­ci­nos rūšį.
Skie­py­tis šiuo me­tu kvie­čia­mi ir jau­nes­ni as­me­nys, gau­nan­tys imu­no­sup­re­sinį ar imu­no­mo­du­liuo­jantį gy­dymą, ser­gan­tys cuk­ri­niu dia­be­tu su komp­li­ka­ci­jo­mis, sun­kio­mis lėtinė­mis šir­dies-krau­ja­gys­lių li­go­mis su komp­li­ka­ci­jo­mis, sun­kio­mis lėtinė­mis plau­čių li­go­mis su kvėpa­vi­mo ne­pa­kan­ka­mu­mu, cis­ti­ne fib­ro­ze, lėti­ne obst­ruk­ci­ne plau­čių li­ga, plau­ti­ne hi­per­ten­zi­ja, sun­kio­mis lėtinė­mis ke­penų li­go­mis, esant IV laips­nio ke­penų fib­ro­zei (ci­ro­zei), as­me­nys, ku­riems diag­no­zuo­ta tet­rap­le­gi­ja ar nu­tu­ki­mas.