Plungės greitoji – po Klaipėdos sparnu

Plungės GMP nuo­trau­ka
Įsibėgė­jant grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos re­for­mai po tru­putį aiškė­ja būsi­ma­sis tink­lo mo­de­lis. Atsk­leis­ta, kad Plungės GMP bus pa­val­di Klaipė­dos pa­da­li­niui
Apie svei­ka­tos prie­žiū­ros įstaigų re­formą pa­sta­rai­siais me­tais kal­ba­ma ne­ma­žai, ta­čiau grei­to­sios me­di­ci­ninės pa­gal­bos (GMP) sis­te­mos per­tvar­ka kol kas nėra taip pla­čiai iš­vie­šin­ta, nors po­ky­čiai jau beld­žia­si į du­ris – sa­vi­val­dybės ra­gi­na­mos su­skub­ti dar iki lapk­ri­čio vals­ty­bei per­duo­ti jų val­domų greitųjų turtą. Iš tų, ku­rios at­si­sa­kys tą pa­da­ry­ti, ža­da­ma kitų metų vi­du­ry­je atim­ti li­cen­ci­jas teik­ti greitąją me­di­ci­ninę pa­galbą. Žod­žiu, trau­ki­nys jau kaip rei­kiant įsibėgė­jo ir jo ne­sus­tab­dy­si. Šią sa­vaitę pa­vie­šin­ta ir ži­nia, kad Plungės GMP po re­for­mos pe­reis vals­ty­binės GMP Klaipė­dos fi­lia­lo ži­nion.

 

Per­mai­nos – jau ant slenks­čio

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (SAM) As­mens svei­ka­tos de­par­ta­men­to di­rek­torė Ode­ta Vitkū­nienė tre­čia­dienį Klaipė­dos re­gio­no žur­na­lis­tus pa­kvietė į spau­dos kon­fe­ren­ciją, ku­rios me­tu pri­statė ša­lies GMP lau­kian­čius po­ky­čius. Su­si­ti­ki­mo me­tu at­skleis­ta, kad Plungės GMP nuo kitų metų vi­du­rio bus pa­val­di ne­be Rie­ta­vo ir Plungės sa­vi­val­dybėms, kaip iki šiol, bet cent­ra­li­zuo­tos ša­lies GMP Klaipė­dos pa­da­li­niui.

Kon­fe­ren­ci­jos me­tu pri­sta­ty­ta ir bend­ra si­tua­ci­ja, at­skleis­ta, kad dabar pa­slau­gas ša­ly­je tei­kia 48-ios GMP įstai­gos. Vie­nos jų dir­ba sa­va­ran­kiš­kai, ki­tos pri­klau­so pir­mi­niams svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­rams ar ki­toms įstai­goms. Dvi, vei­kian­čios Ši­lalė­je ir Vi­sa­gi­ne, yra pri­va­čios. Be to, did­žiuo­siuo­se mies­tuo­se vei­kia skam­bu­čių val­dy­mo punk­tai, va­di­na­mo­sios dis­pe­če­rinės. Bend­rai sis­te­mo­je kas­dien dir­ba apie 219 bri­gadų ir iki 20 klas­te­ri­nių bri­gadų, iš vi­so – per 2 tūkst. dar­buo­tojų.

Da­bar pla­nuo­ja­ma vi­sas šias įstai­gas cent­ra­li­zuo­ti, su­ku­riant vieną na­cio­na­linę GMP su 5 fi­lia­lais did­žiuo­siuo­se mies­tuo­se. Kaip minė­jo SAM, tai yra būti­na, sie­kiant pa­ge­rin­ti pa­slaugų ko­kybę, mat da­bar grei­to­sios dir­ba la­bai skir­tin­go­mis sąly­go­mis: vie­no­je sa­vi­val­dybė­je per par­ą esą būna tik 1–2 išk­vie­ti­mai, ki­to­je – 8–10 ar net dau­giau, o ap­mokė­ji­mas už darbą – vie­no­das.

At­li­kus ana­lizę nu­sta­ty­ta ir tai, kad da­bar apie 5 pro­c. Lie­tu­vos gy­ven­tojų ne­ga­li lai­ku su­lauk­ti pa­gal­bos. Tą liu­di­ja ir ne­lai­min­gi at­si­ti­ki­mai, įvyks­tan­tys per vėlai at­skubė­jus grei­ta­jai.

„Po re­for­mos grei­čiau pa­siek­si­me gy­ven­toją, nes turė­si­me ga­li­mybę GMP bri­ga­das išdės­ty­ti ne­būti­nai at­si­žvel­giant į sa­vi­val­dy­bių ri­bas. Vie­toj 94 bus 123 budė­ji­mo vie­tos“, – teigė O. Vitkū­nienė.

Pa­sak jos, šiuo me­tu sa­vi­val­dybėms ky­la klau­simų, kas po re­for­mos lau­kia GMP dar­buo­tojų. SAM at­stovė pa­ti­ki­no, kad vi­siems dir­ban­tie­siems bus pa­si­ūly­ta tęsti darbą, tie­sa, kai kam ga­li tek­ti per­si­kva­li­fi­kuo­ti ar pa­keis­ti funk­ci­jas. „Tik­rai ne­pla­nuo­ja­me kaž­ko­kių at­lei­dimų“, – pa­ti­ki­no ji. Ir pri­dūrė, kad ža­da­ma in­ves­tuo­ti į dar­buo­tojų mo­ky­mus ir per­kva­li­fi­ka­vimą, taip pat nu­ma­ty­tos lėšos įran­gai, au­to­mo­bi­liams, inf­rast­ruktū­rai at­nau­jin­ti, pro­ce­sams skait­me­ni­zuo­ti.

Esą iš sa­vi­val­dy­bių da­bar ti­ki­ma­si vie­no – kad vi­sos ge­ra­no­riš­kai per­duotų sa­vo GMP turtą vals­ty­bei. Tą jau pa­darė 15 sa­vi­val­dy­bių, tarp jų – ir kai­my­ni­niai Ma­žei­kiai. O štai Klaipė­dos mies­to sa­vi­val­dybė smar­kiai dve­jo­ja – esą ke­li jos Ta­ry­bos ko­mi­te­tai pa­si­sakė prie­š, nors mi­nis­te­ri­ja aiš­kiai išt­rans­lia­vo ži­nią, kad tos GMP, ku­rios ne­pe­reis vals­tybės ži­nion, nuo kitų metų lie­pos ne­teks li­cen­ci­jos teik­ti šias pa­slau­gas.

„Sa­vi­val­dy­bių pra­šo­me at­sa­kin­go po­žiū­rio“, – ak­cen­ta­vo O. Vitkū­nienė.


„Tu­rim su­si­dėlio­ti pro­tin­gai“

Kaip elg­tis šio­je si­tua­ci­jo­je, ant­ra­dienį svarstė ir Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos Svei­ka­tos ir so­cia­linės ap­sau­gos ko­mi­te­to na­riai. Sa­vi­val­dybės gy­dy­to­jai Ores­tai Ge­ruls­kie­nei pri­sta­čius iš SAM gautą in­for­ma­ciją apie ža­damą re­formą, žod­žio pa­prašė Plungės GMP di­rek­torė Ra­sa Mon­čienė.

Ji iš­reiškė ap­maudą, kad re­for­ma vyk­do­ma neat­siž­vel­giant į da­bar­ti­nių GMP įstaigų va­dovų nuo­monę. „Su GMP reor­ga­ni­za­vi­mo lo­zun­gu aš gy­ve­nu jau 1,5 metų, apie tai kalbė­ta daug kartų.

Bet konk­re­čiai kad būtų kreip­ta­si į įstaigų va­do­vus ir ap­tar­ta si­tua­ci­ja... Skaud­žiai rea­guo­ju į tam tik­rus mi­nis­te­ri­jos kal­ti­ni­mus, nes pa­ti refor­ma nėra pa­ruoš­ta taip, kaip turėtų būti. Re­for­muo­ti rei­kia, bet ne to­kiu būdu“, – kalbė­jo ji.

Di­rek­torė sakė ne­ri­mau­jan­ti ir dėl dar­buo­tojų, mat neaiš­ku, ko­kios dar­bo sąly­gos jiems bus pa­si­ūly­tos. „Nors teigiama, kad vi­si bus priim­ti, bet jei ne­prii­mi siū­lomų dar­bo sąlygų – eik lauk be jo­kių išei­ti­nių, nes išei­tinėms, kaip girdė­jom, pi­nigų ne­tu­ri.  Kaip man tą pa­teik­ti dar­buo­to­jams? Gal da­lis jų tik­rai ne­norės pe­rei­ti, nes ir krūviai pa­si­keis, ne­bus taip pa­pras­ta kaip da­bar.“

Sa­vi­val­dybės gy­dy­to­ja O. Ge­ruls­kienė sakė tu­rin­ti kiek ki­to­kių ži­nių. Esą išei­tinėms lėšų ža­da­ma ieš­ko­ti, o ir ki­ti ky­lan­tys klau­si­mai sprend­žia­mi nuo­sek­liai.

„Tik­rai būtų ne­gra­žu, jei Plungės ra­jo­nas būtų vie­nas tų, ku­ris at­si­sa­kytų jung­tis. Mums be­lie­ka džiaug­tis, kad mes pri­si­glau­sim po Klaipė­dos spar­nu. Bri­ga­dos iš­liks 4-ios, kaip ir kalbė­ta, bus ap­rūpin­ti au­to­mo­bi­liai. Dar­buo­to­jai, ku­rie norės dirb­ti, gaus darbą, o kaip bus su ad­mi­nist­ra­ci­ja, aš ne­ga­liu pa­sa­ky­ti“, – to­liau tęsė O. Ge­ruls­kienė.

Ko­mi­te­to na­riams ki­lo klau­simų, ar nuo­ša­ly ne­liks Rie­ta­vas, ta­čiau Sa­vi­val­dybės gy­dy­to­ja pa­ti­ki­no, esą mi­nis­te­ri­jai ži­no­ma, jog Plungės GMP iki šiol ap­tar­na­vo ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės te­ri­to­riją, tad ir po re­for­mos Rie­ta­vas ne­liks juo­da dėme žemė­la­py­je – jo te­ri­to­ri­ja taip pat bus ap­tar­nau­ja­ma.

„Trau­ki­nys – jau iš­judėjęs, mes tu­rim tik priim­ti pra­gma­tiš­kus spren­di­mus, kad mūsų žmonėms būtų ge­rai. Juo­lab kad šiai re­for­mai įgy­ven­din­ti ža­da­ma skir­ti per 40 mi­li­jonų eurų. Tu­rim su­si­dėlio­ti pro­tin­gai ir su­da­ly­vaut“, – sa­vo nuo­monę iš­sakė ir vi­ce­merė As­ta Beier­le-Eig­ri­dienė.

Ga­liau­siai ko­mi­te­tas vien­bal­siai pri­tarė, kad Plungės GMP tur­tas pe­reitų vals­tybės ži­nion. Vis tik ga­lu­tinį žodį tars kitą sa­vaitę po­sėdžiau­sian­ti Sa­vi­val­dybės ta­ry­ba.