Priklauso ar ne kartą nemokamai išsitirti antikūnus?

Aso­cia­ty­vi nuo­trau­ka
Ne­mo­ka­mai vieną kartą iš­si­tir­ti an­tikū­nus ga­li vi­si pa­gal pilną vak­ci­na­ci­jos schemą pa­si­skie­piję as­me­nys
Su to­kiu klau­si­mu dar prie­š šven­tes į re­dak­ciją pa­skam­bi­no Pa­pie­viuo­se gy­ve­nan­tis vy­riš­kis. Jam su­sku­bo­me paaiš­kin­ti, jog ne­mo­ka­mai iš­si­tir­ti dėl an­tikūnų ga­li kiek­vie­nas pa­gal pilną vak­ci­na­ci­jos schemą pa­si­skie­pijęs ša­lies gy­ven­to­jas. Ta­čiau ta­da pa­pie­viš­kis ėmė pa­sa­ko­ti, kaip iš jo žmo­nos ir duk­ros už šį ty­rimą bu­vo paim­ti pi­ni­gai, nors jos – pa­si­skie­pi­ju­sios. „Aš an­tikū­nus Plungės svei­ka­tos cent­re iš­si­ty­riau ne­mo­ka­mai, o štai žmo­na ir duk­ra kaž­kodėl at­lik­ti šio ty­ri­mo bu­vo iš­siųs­tos į li­go­ninę, kur už šią pa­slaugą iš jų pa­pra­šy­ta 33 eurų. Kas čia per tvar­ka?“ – žur­na­listų klausė vy­riš­kis. „Že­mai­tis“ aiš­ki­no­si, kodėl taip nutiko.Ne­mo­ka­mai iš­si­tyrė tik vie­nas

Kaip pa­sa­ko­jo į re­dak­ciją pa­skam­binęs vy­riš­kis, jo šei­ma iš­si­tir­ti an­tikū­nus norė­jo prie­š skie­py­da­mie­si tre­čią­ja vak­ci­nos nuo ko­vi­do do­ze. Manė, jei an­tikūnų kie­kis bus pa­kan­ka­mas, nuo tre­čio­jo skie­po kol kas su­si­lai­kys.
Be to, pa­pie­viš­kiams ir šiaip bu­vo smal­su pa­si­žiūrė­ti, kiek or­ga­niz­mas pa­ga­minęs an­tikūnų, nes vi­si trys šei­mos na­riai pa­si­skie­piję, o duk­ra, kaip sakė vy­riš­kis, dar ir per­si­rgu­si ko­ro­na­vi­ru­su.
„Gal ir mu­du su žmo­na sir­go­me, tik simp­tomų ne­jautė­me. Juk duk­ra ta­me pa­čia­me na­me gy­ve­na. Todėl la­bai norė­jo­me iš­si­tir­ti, kiek tų an­tikūnų tu­ri­me. Juo la­biau kad nuo gruod­žio 1-osios, mūsų ži­nio­mis, skie­py­tiems šis ty­ri­mas – ne­mo­ka­mas“, – dėstė vy­riš­kis.
Vi­sa pa­pie­viš­kių šei­ma pri­si­ra­šiu­si prie Plungės svei­ka­tos cent­ro. Ši įstai­ga – vie­na iš tų, ku­rio­se kartą ne­mo­ka­mai ga­li­ma iš­si­tir­ti dėl an­tikūnų. Vy­riš­kiui dėl šio ty­ri­mo jo­kių pro­blemų ne­ki­lo – at­va­žia­vo į vietą, už­si­re­gist­ra­vo ir davė krau­jo. O štai jo žmo­nai ir duk­rai būta daug ne­su­sip­ra­timų – mo­te­rys, pa­pie­viš­kio žod­žiais, ne­ži­nia dėl ko­kios prie­žas­ties esą bu­vu­sios iš­siųs­tos tir­tis į li­go­ninę.
Ten nu­vy­kus jų laukė dar vie­na ne­ma­lo­ni staig­me­na – už an­tikūnų ty­rimą jų pa­pra­šy­ta su­si­mokė­ti, nors abi – pa­si­skie­pi­ju­sios. Mo­te­rims paaiš­kin­ta, kad įstai­ga ne­tu­ri su­da­riu­si ati­tin­ka­mos su­tar­ties, kad šį ty­rimą galėtų at­lik­ti ne­mo­ka­mai.
Tą pa­tį iš­gir­do ir „Že­mai­tis“, pa­skam­binęs Plungės li­go­ninės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jai Dan­guo­lei Luo­tie­nei.


Įvy­ko ne­su­sip­ra­ti­mas?

Bet kodėl ap­skri­tai iš Plungės svei­ka­tos cent­ro, kur an­tikū­nus ti­ria ir mo­ka­mai, ir ne­mo­ka­mai, pa­pie­viškės bu­vo nu­kreip­tos į li­go­ninę? Ši­to pa­si­tei­ra­vo­me Plungės svei­ka­tos cent­ro di­rek­torės Ire­nos Nek­ra­šienės. Ji žur­na­lis­tams pa­žadė­jo iš­siaiš­kin­ti su sa­vo dar­buo­to­jais, kaip vis­kas nu­ti­ko, ir per­skam­bin­ti.
Pers­kam­bi­nu­si di­rek­torė pa­sa­ko­jo kalbė­ju­si su vi­so­mis tą dieną, kuo­met lankė­si pa­pie­viš­kių šei­ma, dir­bu­sio­mis re­gist­ratū­ros dar­buo­to­jo­mis. Vi­sos trys ne­va pa­ti­ki­no, kad jo­kios konf­lik­tinės si­tua­ci­jos dėl an­tikūnų ty­ri­mo ne­bu­vo.
„No­rint at­lik­ti an­tikūnų ty­rimą, yra tam tik­ra re­gist­ra­vi­mo ir at­vy­ki­mo tvar­ka. Ki­taip ta­riant, pas mus vei­kia Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos su­kur­tas an­tikūnų re­gist­ra­vi­mo ke­lias: įve­da­me pa­cien­to duo­me­nis į sis­temą, ku­rio­je ma­to­me, pri­klau­so jam ne­mo­ka­mas ty­ri­mas ar ne. Jei pri­klau­so, re­gist­ruo­ja­me. Jūsų mi­ni­mu at­ve­ju vi­siems trims as­me­nims bu­vo ga­li­ma at­lik­ti ne­mo­kamą an­tikūnų ty­rimą. Tad ky­la klau­si­mas, kodėl tai ne­bu­vo pa­da­ry­ta, nes mes šiuos ty­ri­mus ne­mo­ka­mai at­lie­ka­me vi­siems, ne­prik­lau­so­mai nuo to, kur žmo­gus re­gist­ruo­tas. Pas mus at­vyks­ta ir iš Pa­lan­gos, ir iš Kre­tin­gos. Tiks­lo iš­va­ry­ti žmogų, ku­riam pri­klau­so ne­mo­ka­mas ty­ri­mas, į li­go­ninę tik­rai nėra. Juk mums šis ty­ri­mas ap­mo­ka­mas“, – aiš­ki­no įstai­gos va­dovė.
I. Nek­ra­šienės ma­ny­mu, šiuo at­ve­ju įvy­ko kaž­koks ne­su­sip­ra­ti­mas. Esą galė­jo būti, kad neaiš­kiai bu­vo pa­sa­ky­ta, ko­kios pa­slau­gos no­ri­ma. Cent­ro va­dovė svarstė, gal bu­vo klaus­ta apie tes­tus. To­kiu at­ve­ju re­gist­ratū­ros dar­buo­to­jos esą galė­jo pa­ma­ny­ti, jog no­ri­ma pa­si­da­ry­ti ko­vi­do testą, o jis at­lie­ka­mas tik li­go­ninė­je.
„Mes tik­rai ne­skirs­to­me žmo­nių ir tiks­lo juos iš­va­ry­ti į li­go­ninę nėra. Nuo gruod­žio pra­džios at­lie­ka­me šiuos ty­ri­mus pa­gal pa­si­kei­tu­sią tvarką ir nie­ka­da ne­ki­lo jo­kių ne­sklan­dumų. Tu­ri­me įrengę spe­cialų lan­gelį, pa­statę at­skirą kom­piu­terį. Vis­kas vyks­ta tvar­kin­gai“, – aiš­ki­no I. Nek­ra­šienė.


Re­gist­ruo­ja tik vie­to­je

Plungės svei­ka­tos cent­ro va­dovė  dar kartą pri­minė, kokį ke­lią tu­ri nuei­ti an­tikū­nus iš­si­tir­ti no­rin­tis žmo­gus.
Anot va­dovės, šiam ty­ri­mui re­gist­ruo­ja­ma tik žmo­gui at­vy­kus į po­lik­li­niką J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g. 112, kad pa­gal pa­teiktą as­mens do­ku­mentą būtų ga­li­ma pa­tik­rin­ti, ar jam pri­klau­so ne­mo­ka­mas ty­ri­mas.
Po­lik­li­ni­ko­je minė­tu ad­re­su yra at­ski­ras lan­ge­lis su už­ra­šu „Ne­mo­ka­mas an­tikūnų ty­ri­mas“. Prie jo pri­ėjus, dar­buo­to­ja pa­tik­rins in­for­ma­ciją sis­te­mo­je ir, jei pri­klau­so iš­si­tir­ti ne­mo­ka­mai, už­re­gist­ruos ty­ri­mui. Šis bus at­lik­tas tą pa­čią dieną.
O „Že­mai­tis“ sa­vo ruož­tu pri­me­na, kad nuo gruod­žio 1-osios ne­mo­ka­mai dėl an­tikūnų ga­li iš­si­tir­ti kiek­vie­nas pa­gal pilną vak­ci­na­ci­jos schemą pa­si­skie­pijęs ša­lies gy­ven­to­jas. Ne­vak­ci­nuo­tiems as­me­nims šis ty­ri­mas ne­mo­ka­mai neat­lie­ka­mas.
Tie­sa, kie­ky­bi­nis ar pu­siau kie­ky­bi­nis se­ro­lo­gi­nis ty­ri­mas ne­mo­ka­mai at­lie­ka­mas vieną kartą ir ne anks­čiau kaip po 120 dienų po vak­ci­na­ci­jos pa­gal pilną schemą.
Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybė­je ne­mo­ka­mas an­tikūnų ty­ri­mas at­lie­ka­mas šio­se įstai­go­se: „Diag­nos­ti­kos la­bo­ra­to­ri­jo­je“ („Antė­ja“), „Kli­ni­ko­je Pul­sas“ ir jau minė­ta­me Plungės svei­ka­tos cent­re.
Rie­ta­viš­kiai tu­ri kreip­tis į Rie­ta­vo pir­minės svei­ka­tos prie­žiū­ros centrą.