Rajonams vakcinos dar teks palaukti

SAM nuo­trau­ka
Kaip ir žadė­ta, pir­mo­ji vak­ci­nos siun­ta Lie­tuvą pa­siekė gruod­žio 26 dieną
Šeš­ta­dienį, ant­rąją Kalėdų dieną, pra­neš­ta, kad Lie­tuvą pa­siekė pir­mo­ji vak­ci­nos nuo ko­ro­na­vi­ru­so siun­ta, o sek­ma­die­nio rytą ša­lies ži­niask­lai­da skelbė pirmųjų ja pa­skie­pytų me­dikų įspūdžius. Vi­si ne­slėpė džiaugs­mo dėl to, kad po po­ros sa­vai­čių, kai bus pa­skie­py­ti ant­rąja vak­ci­nos do­ze, pa­ga­liau galės leng­viau at­si­kvėpti, mat ty­ri­mai pa­rodė, kad Lie­tuvą pa­sie­ku­si far­ma­ci­jos kam­pa­nijų „Pfi­zer“ ir „BioN­Tech“ su­kur­ta vak­ci­na ri­ziką su­si­rgti ko­ro­na­vi­ru­su su­ma­ži­na 95 pro­cen­tais.
Vis dėlto Plungės ra­jo­no ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės me­di­kams to­kios ap­sau­gos dar teks pa­lauk­ti – pir­mie­ji be­veik 10 tūkst. vie­netų skiepų iš­da­lin­ti did­žiųjų ša­lies miestų li­go­ninėms, ku­rios kau­na­si pir­mo­sio­se ko­vos su CO­VID-19 fron­to li­ni­jo­se.

Apie tai, ka­da vak­ci­nuo­ti bus pra­dėti ne tik did­žiųjų miestų, bet ir ra­jo­ni­nių li­go­ni­nių me­di­kai, kalbė­ta ir pra­ėju­sią sa­vaitę pa­sku­tinį kartą šiais me­tais po­sėdžiau­jant Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos na­riams. Jie tei­ra­vo­si, gal jau yra pa­reng­ta tvar­ka, kaip bus at­lie­ka­mas vak­ci­na­vi­mas?
At­sa­ky­da­mas ra­jo­no me­ras Aud­rius Kli­šo­nis aiš­ki­no, kad in­for­ma­ci­jos kol kas nėra daug. Skai­čiai, kiek vak­ci­nos ir ka­da mus pa­sieks, nuo­lat kin­ta.
Jis pri­minė, kad šiuo me­tu Eu­ro­pos Sąjun­go­je (ES) kol kas re­gist­ruo­ta vie­nin­telė vak­ci­na nuo ko­ro­na­vi­ru­so „Co­mir­na­ty“, su­kur­ta įmo­nių „Pfi­zer“ ir „BioN­Tech“. Tie­sa, šiuo me­tu jau į pa­baigą ir „Mo­der­nos“ su­kur­tos vak­ci­nos re­gist­ra­ci­jos ES pro­cedū­ros (šia vak­ci­na jau skie­pi­ja­mi JAV gy­ven­to­jai).
Mūsų ša­lies Vy­riau­sybė jau yra su­da­riu­si išanks­tinę su­tartį su šia kom­pa­ni­ja dėl jos su­kur­tos vak­ci­nos įsi­gi­ji­mo, tad di­delė ti­ki­mybė, kad tiek Plungę, tiek Rie­tavą pa­sieks būtent „Mo­der­nos“ vak­ci­nos.
O „Pfi­zer“ ir „BioN­Tech“ vak­ciną, kaip aiš­ki­no A. Kli­šo­nis, rei­ka­lin­ga lai­ky­ti mi­nu­sinė­je 70 laips­nių tem­pe­ratū­ro­je, o at­šild­žius būti­na su­nau­do­ti per pen­kias die­nas. „Iš tikrųjų tai di­de­lis iššū­kis. Ir, ko ge­ro, mes su­lauk­si­me net ne šios, o ki­tos vak­ci­nos, ku­ria bus ga­li­ma tru­putėlį ki­taip vak­ci­nuot.“
Pa­sak jo, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (SAM) kar­tu su spe­cia­lis­tais bai­gia pa­reng­ti tvarką, kaip vyks vak­ci­na­vi­mas.
Pa­ti SAM skel­bia, kad per pirmąjį kitų metų ket­virtį ke­ti­na­ma pa­skie­py­ti vi­sus ša­lies me­di­ci­nos dar­buo­to­jus. At­vyks­tant nau­joms vak­cinų siun­toms, bus pra­dėti skie­py­ti pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo ir slau­gos pa­slau­gas tei­kian­čių įstaigų dar­buo­to­jai ir pa­cien­tai bei so­cia­li­nių įstaigų dar­buo­to­jai bei gy­ven­to­jai, vais­ti­nių dar­buo­to­jai, vy­res­ni nei 65 metų am­žiaus as­me­nys, gre­tu­tinė­mis li­go­mis ser­gan­tys as­me­nys, ar­ti­mo ar il­ga­lai­kio so­cia­li­nio kon­tak­to ne­ga­lin­tys iš­veng­ti ar vi­suo­me­nei svar­bias funk­ci­jas at­lie­kan­tys dar­buo­to­jai (viešąją tvarką pa­lai­kan­tys dar­buo­to­jai, prie­šgais­rinės ap­sau­gos ir gelbė­ji­mo, mui­tinės, sie­nos ap­sau­gos sis­te­mo­je dir­ban­tys as­me­nys, ka­riš­kiai, švie­ti­mo įstaigų, ener­ge­ti­kos, mais­to pra­monės dar­buo­to­jai ir pan.).
O ga­liau­siai skie­py­tis bus kvie­čia­mi vi­si no­rin­tie­ji. Šiuo me­tu Lie­tu­va yra su­da­riu­si su­tar­tis su še­šiais vak­cinų ga­min­to­jais ir iš jų ke­ti­na įsi­gy­ti dau­giau nei 7 mln. vak­ci­nos do­zių. Jų turėtų už­tek­ti pa­skie­py­ti bent 70 pro­centų ša­lies gy­ven­tojų. Pa­sak spe­cia­listų, to­kia pa­skie­pytų gy­ven­tojų da­lis už­tik­rintų ko­lek­ty­vinį imu­ni­tetą nuo ko­ro­na­vi­ru­so.
Plungės ra­jo­ne or­ga­ni­zuo­ti vak­ci­na­vimą pa­ves­ta li­go­ni­nei. Kaip ir minė­ta, pir­miau­sia bus skie­pi­ja­mas pa­čios li­go­ninės per­so­na­las – norą jau yra iš­reiškę 130 li­go­ninės dar­buo­tojų. Vėliau bus kvie­čia­mi at­vyk­ti pa­si­skie­py­ti minėtųjų ri­zi­kos gru­pių as­me­nys, o ga­liau­siai – vi­si no­rin­tie­ji.
Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė koor­di­nuo­ti vak­ci­na­vimą pa­vedė Pir­minės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­rui.