Seniūnai: žmonės kažko laukia

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Kad ne­reikėtų vyk­ti į miestą ir stovė­ti eilė­je, ra­jo­no gy­ven­to­jai ra­gi­na­mi skie­po re­gist­ruo­tis sa­vo se­niū­ni­jo­je
Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybė, neiš­ma­ny­da­ma, kaip pa­spar­ti­ni vak­ci­na­ciją (pa­gal pa­si­skie­pi­ju­sių nuo CO­VID-19 gy­ven­tojų skai­čių ji tarp ša­lies sa­vi­val­dy­bių – 7-a nuo ga­lo), nu­tarė į pa­galbą pa­si­telk­ti se­niū­nus – kad šie kviestų žmo­nes re­gist­ruo­tis ir at­vyk­ti skie­po į kai­muo­se vei­kian­čias am­bu­la­to­ri­jas. Re­gis, toks pa­leng­vi­ni­mas turė­jo su­do­min­ti ato­kiau gy­ve­nan­čius ir ne­ga­lin­čius skie­po į miestą at­vyk­ti žmo­nes, ta­čiau di­de­lio ak­ty­vu­mo ne­su­lauk­ta. Vie­nin­te­lei Paukš­ta­kių se­niū­ni­jai pa­vy­ko su­bur­ti ir per dieną pa­skie­py­ti per 60 sa­vo gy­ven­tojų, o ki­tur skai­čiai ge­ro­kai kuk­les­ni.

„Dar­bo bu­vo ne­ma­žai“


Apie tai, kaip se­ka­si se­niū­ni­joms re­gist­ruo­ti gy­ven­to­jus skie­py­tis, kalbė­ta pir­ma­dienį per se­niūnų pa­si­ta­rimą su Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vais. Atos­to­gau­jantį ope­ra­cijų cent­ro va­dovą pa­va­duo­jan­tis Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­riaus vedė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis sakė, kad to­kios vak­ci­na­ci­jos ak­ci­jos ne­bus ren­gia­mos tik Bab­run­go ir Nau­sod­žio se­niū­ni­jo­se, nes jos prie­mies­tinės, žmonėms ne­sudė­tin­ga at­vyk­ti skie­po į Plungę. O štai ato­kiau gy­ve­nan­tie­ji ra­gi­na­mi skam­bin­ti ir dėl skie­po tei­rau­tis sa­vo se­niū­ni­jo­je.
Be­ne ge­riau­sią re­zul­tatą pra­ėju­sią sa­vaitę pa­de­monst­ra­vu­si Paukš­ta­kių se­niū­ni­ja su­gebė­jo į sa­vo te­ri­to­ri­jo­je vei­kian­čius me­di­ci­nos punk­tus su­kvies­ti ir per dieną pa­skie­py­ti 64 as­me­nis.
„Dar­bo bu­vo ne­ma­žai, ge­rai la­bai, kad žmonės galė­jo pa­si­rink­ti vak­ciną – kas ko­kios norė­jo, to­kią ir ga­vo. Aiš­ku, bu­vo pa­pil­do­mo dar­bo mer­gi­noms išs­kai­čiuo­ti do­zes, kad ati­da­rius fla­koną vi­sos būtų pa­nau­do­tos. Bet pa­vy­ko pa­skie­py­ti 64 žmo­nes: iki pietų vie­nam me­di­ci­nos punk­te, po pietų – 
ki­tam“, – kalbė­jo Paukš­ta­kių se­niū­nas Au­ri­mas Va­si­liaus­kas.
Ir pri­dūrė, kad pa­kar­to­ti to­kio ma­siš­ku­mo ne­be­pa­vyks. Nes vi­si, ku­rie norė­jo skie­py­tis, jau ap­skam­bin­ti ir pa­kvies­ti. Li­ko tie, ku­rie ar­ba jau pa­si­skie­pi­jo, ar­ba ka­te­go­riš­kai at­si­sa­ko tą da­ry­ti. Esą jei dar at­si­ras koks no­rin­tis, bus ga­li­ma jį pa­kvies­ti skie­py­tis kar­tu su tais, ku­rie at­vyks ant­ro­jo skie­po lie­pos pra­džio­je.


Ne vi­si me­di­ci­nos punk­tai pa­si­ruošę

Ga­na ne­blo­gu re­zul­ta­tu džiaugė­si ir Alsėd­žių se­niūnė Da­nutė Rep­šienė. Ėmu­sis šio dar­bo pirmąją sa­vaitę se­niū­ni­jai pa­vy­ko su­kvies­ti skie­py­tis 30 žmo­nių, ant­rąją – dar 36. „Šiam ket­vir­ta­die­niui turė­sim dar 12. Ir vis­kas. Esam per­vertę vi­sas tu­ri­mas ūki­nes kny­gas, per­skam­binę vi­sais kon­tak­tais. Da­lis žmo­nių jau pa­si­skie­piję, da­lis ne­no­ri. Dau­giau me­di­kams pa­dėt ne­be­galė­sim“, – kalbė­jo se­niūnė.
G. Ri­mei­kis kalbė­jo iš pir­minės svei­ka­tos prie­žiū­ros centrų (PSPC) iš­girdęs, kad ga­na ak­ty­viai žmonės skie­pi­jo­si ir Ku­liuo­se bei Pla­te­liuo­se, o štai ki­to­se se­niū­ni­jo­se rei­ka­lai kaž­kodėl strin­ga.
„Būtų ge­rai, kad dar pa­ban­dy­tumė­te pa­ra­gint. Re­gist­ruo­kit vi­sus no­rin­čiuo­sius ir bend­rau­kit su PSPC – jie lau­kia ir tik­rai yra pa­si­ruošę ge­ra­no­riš­kai at­vež­ti vak­ci­nos“, – kalbė­jo vedė­jas.
Ta­čiau Stalgėnų se­niū­nas Arū­nas Jur­kus gar­siai sua­be­jo­jo, ar taip ir yra. Jis sakė dėl vak­ci­na­ci­jos kreipę­sis į kai­me dir­ban­čią fel­če­re ir iš jos iš­girdęs abe­jonę, ar bus kas at­ve­ža vak­ci­nos į Stalgė­nus ir or­ga­ni­zuo­ja visą pro­cesą. „Mes ga­lim su­rink­ti žmo­nes, bet jei­gu ne­bus, kas skie­pi­ja?“ – gar­siai svarstė se­niū­nas.
Rea­guo­da­mi į tai Sa­vi­val­dybės va­do­vai kalbė­jo, kad toks klau­si­mas ne­turėtų net kil­ti, nes pir­minės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­rai esą šau­kia ne­be­tu­rin­tys kur dėti gau­na­mos vak­ci­nos – šal­dy­tu­vai bai­gia už­si­pil­dy­ti.
Alsėd­žių se­niūnė ant­ri­no su mies­te­ly­je me­di­ci­nos punktą tu­rin­čia „Ine­sos“ kli­ni­ka tuo klau­si­mu ne­sun­kiai ra­du­si bendrą kalbą. Esą iš jos buvęs tik vie­nas pra­šy­mas – iš va­ka­ro pra­neš­ti, kiek bus no­rin­čiųjų skie­py­tis, kad būtų aiš­ku, kiek vak­ci­nos at­si­vež­ti.


Nes­kubė­jo krikš­ty­tis, ne­sku­ba ir skie­py­tis

G. Ri­mei­kis dar kartą ra­gi­no vi­sus to­kius ky­lan­čius klau­si­mus spręsti su PSPC va­do­vais. O vi­ce­merė As­ta Beier­le-Ei­gir­dienė tei­ra­vo­si se­niūnų, ką sa­ko at­si­sa­kan­tie­ji skie­py­tis – kuo jie grind­žia tokį sa­vo pa­si­rin­kimą?
„Gal iš tikrųjų že­mai­čiai kaip pa­sku­ti­niai pa­si­krikš­ti­jo Lie­tu­voj, taip pa­sku­ti­niai ir pa­si­skie­pys. Kiek pla­kamės, nie­kaip ne­pa­sie­kiam to re­zul­ta­to. Ki­tos sa­vi­val­dybės spėriau skie­pi­ja“, – pa­stebė­jo ji.
Pir­ma­sis nu­švies­ti si­tua­ciją ėmėsi Paukš­ta­kių se­niū­nas A. Va­si­liaus­kas, pirš­tu dūręs į in­for­ma­ci­jos apie skie­pus sty­giaus pro­blemą. Esą į dau­gelį žmonėms ky­lan­čių klau­simų nie­kas iki šiol ne­ga­li at­sa­ky­ti, o ir ne­la­bai sten­gia­ma­si. Dėl to vie­ni no­ri iš­laukt ir pa­ma­tyt, kas bus to­liau, o ki­ti „jau yra pri­pum­puo­ti ne­ga­ty­vios in­for­ma­ci­jos, kad bus blo­gai, kad pa­kenks, bus vi­so­kių pa­sek­mių...“
„Tarp žmo­nių did­žiulė baimė jau­čia­ma. Sa­ko, va, kaž­kas pa­si­skie­pi­jo ir su­si­rgo ar net mirė. Iš kur jie ima to­kią in­for­ma­ciją...“ – 
stebė­jo­si ir Ša­tei­kių se­niū­nas Zig­man­tas Stru­my­la. Jis sakė bend­rau­da­mas su PSPC pro­blemų ne­pa­tyręs, tiek Plungės svei­ka­tos cent­ras, tiek „Ine­sos“ kli­ni­ka esą mie­lai su­ti­ko at­vež­ti vak­ci­nos ir pa­skie­py­ti, tik su sąly­ga, jei bus su­rink­ta bent 20 no­rin­čiųjų. O kol kas se­niū­ni­jos sąra­še – tik 12 pa­vard­žių. Iš kur paim­ti dau­giau, se­niū­nas sakė ne­ži­nan­tis.
„Pla­ti­nom kvie­ti­mus feis­bu­ke, per bend­ruo­me­nes, per se­niū­nai­čius, bet už­si­re­gist­ra­vo tik 6 žmonės, dar skam­bi­nu tu­ri­mais nu­me­riais. Ne­la­bai žmonės no­ri, tie­siog jie lau­kia kaž­ko. Daug kas ir pa­si­skie­piję, ypač kas dir­ba did­žio­sio­se Plungės įmonė­se“, – kalbė­jo ir Žli­binų se­niū­nas Mar­ty­nas Stan­či­kas.