Talonėlis pas dantistą – tik penktadienį, tik iš ryto ir tik atvykus į polikliniką

Rūtos LAU­RI­NAI­TIENĖS nuo­trau­ka
Net siau­čiant ko­vi­dui kli­ni­ka „Ine­sa“ neat­si­sa­ko se­nos pra­kti­kos – no­rin­čiuo­sius už­si­re­gist­ruo­ti vi­zi­tui pas odo­n­to­logą ankstų penk­ta­die­nio rytą ri­kiuo­ja lau­ke prie durų lauk­ti ta­lonė­lių
Vie­na­me Plungės ra­jo­no kai­me gy­ve­nan­čią Da­nutę glu­mi­na, pik­ti­na ir liū­di­na si­tua­ci­ja, ku­ri tar­si nu­ke­lia į tuos lai­kus, kai prie apel­sinų, ko­ji­nių ar duo­nos tek­da­vo lauk­ti net už­si­rai­čiu­sio­se eilė­se. Da­bar pre­kių – pil­nos par­duo­tuvės, o so­viet­me­čiu ma­ty­tas ei­les daž­nam pri­me­na ne­bent au­to­mo­bi­lių san­grūda prie CO­VID-19 tes­ta­vi­mo punktų. Bet vi­si su­pran­ta – pan­de­mi­ja, nie­ko ne­pa­da­ry­si. O štai kodėl ankstų rytą ten­ka styp­ti iš šal­čio eilė­je prie šei­mos kli­ni­kos „Ine­sa“ durų, jei no­ri pa­tek­ti pas odon­to­logą, sun­ku pa­čiam su­pras­ti ir ki­tam paaiš­kin­ti.
Be­si­gy­dan­tys šio­je kli­ni­ko­je pas dantistus te­le­fo­nu ne­re­gist­ruo­ja­mi. Ta­lonė­lio jie tu­ri at­vyk­ti išs­kir­ti­nai tik penk­ta­dienį, tik 7.30 val., ir lūku­riuo­ti prie po­lik­li­ni­kos durų lau­ke. Jei ne­no­ri lik­ti pa­sku­ti­nis, ži­no­ma, kel­sie­si ir prie po­lik­li­ni­kos kul­niuo­si anks­čiau. O jei li­ki­mas lėmė gy­ven­ti ne Plungė­je, o ato­kes­nia­me kai­me, ten­ka iš lo­vos vers­tis ir į „Inesą“ judė­ti jau su pir­mai­siais gaid­žiais, o at­vy­kus vil­tis, kad ta­lonėlį, kaip tą lai­mingąjį bi­lietą, gau­si.Dėl ta­lonė­lio su­korė 50 ki­lo­metrų

To­kia re­gist­ra­vi­mo sis­te­ma, ypač da­bar, kai per pan­de­miją nuo­to­li­niu būdu pa­mo­kas ve­da net fi­zi­nio la­vi­ni­mo mo­ky­to­jai, o gy­dy­to­jai su­ge­ba pa­ski­ria pa­cien­tams vais­tus, jų net neap­žiūrėję, at­ro­do mažų ma­žiau­siai ab­sur­diš­ka. Ta­čiau pa­cien­tai „Ine­so­je“, anot Da­nutės, re­gist­ruo­ja­mi būtent taip. Pas­kam­bi­nus te­le­fo­nu at­si­lie­pu­si re­gist­ra­torė ga­li tik pa­sa­ky­ti, kad ta­lonė­lių ne­bėra, ir pa­si­ūly­ti at­vyk­ti kitą penk­ta­dienį.
„Šįryt lėkiau 25 km į Plungę, 7.15 val. bu­vau prie po­lik­li­ni­kos. Ir ne pir­ma eilė­je – jau laukė ir žie­mos žvar­bumą nuo savęs vi­jo ki­ta mo­te­ris. Il­gai­niui kas tak­si, kas au­to­mo­bi­liu – su­si­rin­ko ei­lutė. Ir vis­kas vien tam, kad gau­tu­me ma­žytį po­pie­riaus la­pelį, ku­ria­me už­ra­šy­ta vi­zi­to da­ta. O kur mūsų lai­kas, kur ku­ro sąnau­dos, ta­me tar­pe ir pa­pil­do­ma au­to­mo­bi­lio iš­me­ta­ma tar­ša, galų ga­le – pa­cientų svei­ka­ta styp­so­ti lau­ke ir lauk­ti, kol galų ga­le at­si­vers du­rys?“ – pik­ti­no­si su ab­sur­diš­ka si­tua­ci­ja su­si­dūru­si mo­te­ris.
„Ine­sa“ – pri­va­ti kli­ni­ka, todėl Da­nu­tei ky­la pa­grįstas klau­si­mas, kodėl ki­tos pri­va­čios kli­ni­kos, tei­kian­čios odon­to­lo­gi­jos pa­slau­gas, pa­cien­tus su­ge­ba už­re­gist­ruo­ti te­le­fo­nu, su­de­rin­ti vi­zi­to laiką ir ki­tas de­ta­les, o „Ine­sa“ to ne­ga­li?
Nie­kas ne­si­gin­čys, kad žmonėms tai su­ke­lia daug ne­pa­to­gumų, ypač žiemą, kai ke­liai ne­bliz­ga. Galų ga­le, ne kiek­vie­nas tu­ri sa­vo au­to­mo­bilį, tad kai ku­riems rei­kia „su­si­med­žio­ti“ vai­ruo­toją su trans­por­tu, kad šis to ta­lonė­lio nu­vežtų. Dir­ban­tiems žmonėms truk­do­si ir dar­bas.
„Kam nau­din­gas tas vi­sas cir­kas?“ – ne­ga­li su­pras­ti Da­nutė, to­kią sis­temą in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gijų lai­kais va­di­nan­ti at­vi­ru pa­si­ty­čio­ji­mu iš žmo­nių, jų tei­sių į svei­ka­tos ap­sau­gos pa­slaugą ri­bo­ji­mu.
Juo la­biau, kad ga­vu­si ta­lonėlį iš pa­skir­to vi­zi­to lai­ko moteris su­pra­to, jog di­de­lių ei­lių pas odon­to­logą „Ine­so­je“ nėra. Tad kam ši­taip vai­ky­ti žmo­nes?


„Gy­dy­to­jas lau­kia va­landą, o žmo­gaus nėra“

Kad to­kia pa­cientų re­gist­ra­vi­mo tvar­ka yra ydin­ga bei at­gy­ve­nu­si, ne­si­gin­či­jo ir šios šei­mos kli­ni­kos va­dy­bi­nin­kas Vy­tau­tas Kli­šo­nis.
Pa­sak jo, ne­va ir pa­ti „Ine­sos“ ad­mi­nist­ra­ci­ja norėtų, jog pri­si­re­gist­ruo­ti pas dantų gy­dy­toją pa­cien­tams būtų pa­to­giau, kad būtų pa­pras­čiau dirb­ti ir pa­tiems gy­dy­to­jams, ta­čiau prie­š kurį laiką at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas kli­ni­kos dar­buo­to­jus ne­ma­lo­niai nu­ste­bi­no.
„Šiek tiek anks­čiau mes esam darę tą eks­pe­ri­mentą su re­gist­ra­vi­mu per nuo­tolį ir turė­jom la­bai ne­sma­gių re­zul­tatų – maž­daug pusė žmo­nių nea­tei­da­vo... Pa­sis­kam­bi­na, pa­sa­ko, kad rei­kia ta­lonė­lio, su­de­ri­na datą ir tą dieną gy­dy­to­jas lau­kia va­landą, o pa­cien­to nėra... Vie­toj to, kad priim­tu­me kitą žmogų į jo vietą, ku­riam rei­kia, tie­siog pra­lau­kia­ma“, – pa­sa­ko­jo kli­ni­kos at­sto­vas.


Ieš­ko tech­ni­nių ga­li­my­bių re­gist­ra­ci­jai per nuo­tolį

Po šios kli­ni­kos pa­tir­ties re­gist­ra­vi­mo te­le­fo­nu at­si­sa­ky­ta. Ta­čiau ieš­ko­ma būdų, kad žmonėms re­gist­ruo­tis būtų pa­pras­čiau ir pa­to­giau.
Kaip pa­sa­ko­jo V. Kli­šo­nis, „Ine­sa“ ruo­šia­si tam, kad žmonės pas dantų gy­dy­to­jus galėtų už­si­re­gist­ruo­ti in­ter­ne­tu.
„Ban­dom de­rin­ti su Lie­tu­vos in­ter­ne­ti­ne pa­cientų re­gist­ra­vi­mo sis­te­ma. Pa­da­ry­ti su­jun­gi­mus, kad būtų ga­li­ma tie­sio­giai re­gist­ruo­tis. Tik ten yra tam tikrų funk­cio­na­lumų, ku­rie šią dieną nėra su­de­ri­na­mi su mūsų da­bar­ti­ne sis­te­ma. Dar­bai vyks­ta šiuo klau­si­mu, bet ka­dan­gi Re­gistrų cent­ras da­ro vi­so­kius pa­kei­ti­mus, jie nu­si­ke­lia ir nu­si­ke­lia. Iš­len­da pro­ble­mos“, – pa­sa­ko­jo va­dy­bi­nin­kas.
Ta­čiau, anot jo, tik lai­ko klau­si­mas, ka­da sis­te­ma pra­dės veik­ti. Ne po ke­lių dienų, ne po ke­lių sa­vai­čių, bet po mėne­sio ki­to gal jau ir bus ga­li­ma tikė­tis.
V. Kli­šo­nis pa­ti­ki­no, kad pra­dėjus veik­ti in­ter­ne­ti­nei re­gist­ra­ci­jai bus „pa­leis­tas“ ir re­gist­ra­vi­mas te­le­fo­nu. Ta­da kli­ni­ka jau turėtų prie­mo­nes pa­pras­čiau iden­ti­fi­kuo­ti, kas skam­bi­no, kad pa­cien­to neat­vy­ki­mo ar ki­tu rei­ka­lin­gu at­ve­ju būtų ga­li­ma ne­sun­kiai su­si­siek­ti su ta­lonė­lio už­sip­ra­šiu­siu žmo­gu­mi ir iš­veng­ti ne­ma­lo­nių si­tua­cijų. Da­bar kli­ni­ka to­kių tech­ni­nių ga­li­my­bių ne­tu­ri.
„Ma­no tiks­las pa­leis­ti sis­temą kiek įma­no­ma grei­čiau“, – sakė V. Kli­šo­nis.