Vadovauti ligoninei nebegali, o echoskopuoti?

„Unsp­lash“ nuo­tau­ka
Su­si­ti­ki­mai su me­di­ci­ni­ne įran­ga pre­kiau­jan­čių įmo­nių at­sto­vais vie­šo­se vie­to­se skir­tin­guo­se mies­tuo­se ir iš rankų į ran­kas per­duo­da­mos įvai­rios su­mos gry­nai­siais – to­kia nuo 2019 metų spe­cia­liųjų tar­nybų fik­suo­ta ga­li­mai nu­si­kals­ta­ma vei­ka įklam­pi­no Plungės li­go­ninės di­rek­to­rių An­taną Mar­tu­se­vi­čių ir viešųjų pir­kimų spe­cia­listą Ed­vardą Bie­rontą į rim­tus ne­ma­lo­nu­mus.
Su­si­ti­ki­mai su me­di­ci­ni­ne įran­ga pre­kiau­jan­čių įmo­nių at­sto­vais vie­šo­se vie­to­se skir­tin­guo­se mies­tuo­se ir iš rankų į ran­kas per­duo­da­mos įvai­rios su­mos gry­nai­siais – to­kia nuo 2019 metų spe­cia­liųjų tar­nybų fik­suo­ta ga­li­mai nu­si­kals­ta­ma vei­ka įklam­pi­no Plungės li­go­ninės di­rek­to­rių An­taną Mar­tu­se­vi­čių ir viešųjų pir­kimų spe­cia­listą Ed­vardą Bie­rontą į rim­tus ne­ma­lo­nu­mus.

Tei­rau­sis, ar ga­li to­liau dirb­ti li­go­ninė­je
„Esam kaip naš­lai­čiai, lau­kiam ži­nių iš Sa­vi­val­dybės, nes li­go­ninės prie­žiū­ra yra kaip ir me­rui pa­ves­ta. Daug pro­blemų ir anks­čiau kėlėm, tik kaž­kodėl ne­la­bai mūsų klausė­si. O da­bar no­rim aiš­ku­mo, kaip mes to­liau dirb­sim“, – to­kiais žod­žiais į Plungės sa­vi­val­dybės va­do­vus ant­ra­dienį per Svei­ka­tos ir so­cia­linės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sėdį kreipė­si šio ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas ir li­go­ninės gy­dy­mo ta­ry­bos na­rys Rai­mon­das Do­vil­tis.
At­sa­ky­da­mas me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pri­minė jau anks­čiau skelbtą in­for­ma­ciją, kad di­delės apim­ties ty­rimą dėl ga­li­mos ko­rup­ci­jos per­kant me­di­ci­ninę įrangą vyk­dan­čios Spe­cia­liųjų ty­rimų tar­ny­bos ir pro­ku­rorų krei­pi­mu­si Klaipė­dos apy­linkės teis­mas yra pri­ėmęs nu­ta­rimą iki rugsė­jo 4 d. nu­ša­lin­ti nuo pa­reigų tiek A. Mar­tu­se­vi­čių, tiek viešųjų pir­kimų spe­cia­listą E. Bie­rontą.
„Teik­siu pa­klau­simą teisė­jui, ku­ris pri­ėmė šį spren­dimą, ar A. Mar­tu­se­vi­čius nu­ša­li­na­mas tik kaip di­rek­to­rius, ar ir kaip gy­dy­to­jas, ka­dan­gi jis echos­ko­pa­vo, kiek ži­nau, taip pat turė­jo budė­ji­mus“, – kalbė­jo me­ras.
Koks bus teis­mo išaiš­ki­ni­mas, kol kas ga­li­ma tik spėlio­ti, nors, priim­da­mas spren­dimą lai­ki­nai ne­leis­ti A. Mar­tu­se­vi­čiui va­do­vau­ti li­go­ni­nei, teis­mas darė prie­laidą, jog to­liau dirb­da­mas šį darbą jis turėtų ga­li­mybę priei­ti prie ty­ri­mui svar­bių do­ku­mentų, ban­dy­ti sa­vo nau­dai pa­lenk­ti kai ku­riuos sa­vo pa­val­di­nius ar kaip ki­taip da­ry­ti įtaką ty­ri­mui.
Per ko­mi­te­to po­sėdį kalbė­ta, jog šiuo me­tu li­go­ni­nei va­do­vau­ja di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja D. Luo­tienė, o esant rei­ka­lui tal­kin­ti or­ga­ni­zuo­jant vie­šuo­sius pir­ki­mus galėtų Sa­vi­val­dybė.
„Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo med­žia­ga nei me­rui, nei ki­toms ins­ti­tu­ci­joms nėra su­tei­kia­ma. Gau­ta tik ta in­for­ma­ci­ja, kad yra įta­ri­mai nu­si­kals­ta­mom vei­kom, ir per tuos 6-is mėne­sius jas ti­ki­ma­si iš­siaiš­kin­ti. Šiuo me­tu di­rek­to­rius tu­ri ne­dar­bin­gu­mo pa­žymė­jimą – jis yra po ope­ra­ci­jos ir, kiek ži­nau, ko ge­ro, ruo­šia­si ki­tai ope­ra­ci­jai“, – sakė A. Kli­šo­nis.
Į bėdas įklam­pi­no... mi­nis­te­ri­ja?
Kalbė­da­mas apie STT aki­ra­tin pa­kliu­vu­sius li­go­ninės vie­šuo­sius pir­ki­mus jis pa­minė­jo dvi jau anks­čiau pla­čiai nu­skambė­ju­sias įmo­nes – UAB „Li­me­ta“ ir UAB „Grai­na“, nors, „Že­mai­čio“ duo­me­ni­mis, A. Mar­tu­se­vi­čiui ir E. Bie­ron­tui pa­reikš­tuo­se įta­ri­muo­se galimai do­mi­nuo­ja vi­sai kitų įmo­nių pa­va­di­ni­mai.
Su konk­re­čiai ko­kio­mis bend­rovė­mis su­da­ry­tos su­tar­tys įklam­pi­no li­go­ninę į šiuos ne­ma­lo­nu­mus, kol kas neatsk­leid­žia­ma. STT pra­ėju­sią sa­vaitę skelbė, jog šiuo me­tu ty­ri­mas api­ma 12-os pri­va­čių įmo­nių san­do­rius dėl įvai­rios me­di­ci­ninės tech­ni­kos ir kitų prie­mo­nių par­da­vi­mo 14-ai Lie­tu­vos gy­dy­mo įstaigų.
„Per­nai li­go­ninė bu­vo įtrauk­ta į ra­dio­lo­ginę pro­gramą, bet pra­ėju­siais me­tais tam ne­bu­vo nu­ma­ty­tos lėšos. Tik pra­si­dėjus pan­de­mi­jai Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja vis dėlto skyrė lėšų. Ta­da tik­rai vy­ko di­delė dis­ku­si­ja dėl pir­ki­mo sąlygų ap­ra­šo. Kiek man ži­no­ma, būtent Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ir nu­lei­do ap­rašą, ko­kia įran­ga tu­ri būti per­ka­ma. Ko ge­ro, dėl ši­to ir yra dau­giau­siai pa­stabų“, – spėlio­jo me­ras.
Ir pri­dūrė ma­nan­tis, kad „pro­blemų dėl viešųjų pir­kimų spe­cia­lis­to to­li­mes­nio li­ki­mo li­go­ninė tik­rai ga­li turė­ti“.
Vis dėlto, „Že­mai­čio“ duo­me­ni­mis, STT at­lie­ka­ma­me ty­ri­me ga­na rim­ti įta­ri­mai kren­ta ne tik ant viešųjų pir­kimų spe­cia­lis­to, bet ir ant li­go­ninės va­do­vo. Spe­cia­lio­sios tar­ny­bos net ke­lis kar­tus už­fik­sa­vo, kaip tiek A. Mar­tu­se­vi­čius, tiek 
E. Bie­ron­tas iš me­di­ci­ni­ne įran­ga pre­kiau­jan­čių įmo­nių at­stovų ga­li­mai pa­ėmė ky­šius.
Ši nu­si­kals­ta­ma vei­ka bu­vo fik­suo­ja­ma nuo 2019 metų skir­tin­guo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se: Vil­niu­je, Klaipė­do­je, Tel­šiuo­se, ka­vinė­se ir ki­to­se vie­šo­se vie­to­se. To­kių su­si­ti­kimų me­tu minė­tiems as­me­nims per­duo­tos su­mos ga­li­mai svy­ra­vo nuo ke­lių de­šim­čių iki ke­lių šimtų eurų.
Kas tie­sa, o kas – gan­dai
Nors Plungė­je jau kurį laiką sklan­do gan­dai, kad dėl šių įta­rimų A. Mar­tu­se­vi­čius yra suim­tas, STT Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus vir­ši­ninkė Re­na­ta Keb­lienė „Že­maitį“ in­for­ma­vo, kad tai yra ne­tie­sa.
Ji pa­tvir­ti­no, kad A. Mar­tu­se­vi­čiui iš­ties yra pa­reikš­ti įta­ri­mai, dėl to jis pus­me­čiui nu­ša­lin­tas nuo pa­reigų, o de­ta­lesnė in­for­ma­ci­ja, pa­sak R. Keb­lienės, sie­kiant ne­pa­kenk­ti sėkmin­gai ty­ri­mo ei­gai, kol kas nėra tei­kia­ma.
Be to, šia­me ty­ri­mo eta­pe esą tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja tik apie įta­ria­mus gy­dy­mo įstaigų va­do­vus, tad si­tua­ci­jos dėl E. Bie­ron­to R. Keb­lienė ne­ko­men­ta­vo.