Vakcina pasiekė ir Plungės medikus

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Pir­ma­sis pa­skie­py­tas oto­ri­no­la­rin­go­lo­gas Gied­rius Ra­ma­naus­kas
Tre­čia­dienį Plungės li­go­ninės kas­die­nybę su­drumstė, me­dikų žod­žiais, is­to­ri­nis įvy­kis – šią gy­dy­mo įstaigą pa­siekė il­gai lauk­ta pir­mo­ji vak­ci­nos nuo ko­ro­na­vi­ru­so siun­ta. Iš Res­pub­li­kinės Šiau­lių li­go­ninės gau­tos pir­mo­sios 175-ios vak­ci­nos „Co­mir­na­ty“ dozės. Per tris die­nas nu­ma­ty­ta pa­skie­py­ti 161-ą li­go­ninės me­diką ir 14 Plungės grei­to­sios dar­buo­tojų.

Pir­ma­sis skie­pas – ko­ro­na­vi­ru­su per­si­rgu­siam gy­dy­to­jui
Ly­giai vi­dur­dienį pir­ma­sis pa­skie­py­tas plun­giš­kis oto­ri­no­la­rin­go­lo­gas Gied­rius Ra­ma­naus­kas. Tie­sa, me­di­kas lapk­ri­čio mėnesį pa­ts sir­go ko­ro­na­vi­ru­su, ta­čiau krau­jo ty­ri­mas pa­rodė, kad jis pa­te­ko tarp ne­di­delės grupės per­sirgu­siųjų, ku­riems po li­gos or­ga­niz­me ne­su­si­darė šio vi­ru­so an­tikūnų.
To­kie at­ve­jai – ne itin daž­ni, bet svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro pa­tvir­tin­to­je skie­pi­ji­mo tvar­ko­je jiems pa­da­ry­ta išim­tis – to­kius as­me­nis leis­ta skie­py­ti nuo su­si­rgi­mo ne­praė­jus trijų mėne­sių ter­mi­nui, ku­ris tai­ko­mas ki­tiems per­si­rgu­sie­siems.
Tie­sa, minė­ta­sis me­di­kas garbės būti pa­skie­py­tas pir­mas su­laukė ne dėl to­kios išs­kir­tinės ap­lin­kybės. 

Jis dir­ba va­di­na­ma­ja­me ko­vi­di­nia­me sky­riu­je, tad, ga­li­ma sa­ky­ti, kau­na­si pir­mo­sio­se ko­vos su šia klas­tin­ga in­fek­ci­ja gre­to­se, kur ti­ki­mybė už­sikrės­ti – la­bai di­delė.
Kaip žur­na­lis­tams tre­čia­dienį pa­sa­ko­jo li­go­ninės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Dan­guolė Luo­tienė, tarp įstai­gos per­so­na­lo jau nu­sta­ty­ti ke­li at­ve­jai, kai ko­ro­na­vi­ru­su už­sik­re­čia­ma pa­kar­to­ti­nai. Iš vi­so ši li­ga pa­lietė jau per 90 Plungės li­go­ninės me­dikų. Tad ne­rei­kia nė sa­ky­ti, kad vak­ci­nos įtemp­tai lauk­ta.
„Iš tikrųjų esa­me pa­vargę. Įtam­pa did­žiulė... Kas­dien ei­na­me kaip į karą“, – apie li­go­ninė­je vy­rau­jan­čią at­mos­ferą kalbė­jo D. Luo­tienė. Ji pa­si­džiaugė, kad per­so­na­lui bu­vo su­da­ry­ta ga­li­mybė kas sa­vaitę tir­tis dėl ko­ro­na­vi­ru­so. O kai dau­ge­lis pa­si­skie­pys, to vi­suo­ti­nio tes­ta­vi­mo bus ga­li­ma at­si­sa­ky­ti – ty­ri­mai pa­rodė, kad at­spa­ru­mas CO­VID-19 užk­ra­tui su­si­for­muo­ja jau po sa­vaitės, kai su­leid­žia­mos abi rei­ka­lin­gos vak­ci­nos dozės (tarp jų tu­ri būti 21-os die­nos tar­pas).
Į eilę – pa­gal prio­ri­te­tinį sąrašą
Lauk­da­ma vak­ci­nos li­go­ninė, kaip ir ki­tos gy­dy­mo įstai­gos, turė­jo at­lik­ti namų dar­bus – su­da­ry­ti prio­ri­te­tinį as­menų, rei­ka­lingų pa­skie­py­ti pir­miau­sia, sąrašą.
Į jį pa­te­ko minė­ta­me ko­vi­di­nia­me sky­riu­je dir­ban­tys me­di­kai, taip pat Priė­mi­mo ir sku­bios pa­gal­bos, Anes­te­zi­jos-rea­ni­ma­ci­jos, Ra­dio­lo­gi­jos sky­rių per­so­na­las, vi­si bu­din­tys gy­dy­to­jai bei dir­ban­tie­ji va­di­na­ma­ja­me izo­lia­to­riu­je, kur gul­do­mi dėl ko­ro­na­vi­ru­so dar neiš­tir­ti li­go­niai.
„Gal Plun­gei ir pa­si­sekė, kad ga­vo­me vak­ci­nos tik iš tre­čio­sios siun­tos ir iš kar­to tiek, kad už­tektų pa­skie­py­ti vi­sus, įtrauk­tus į prio­ri­te­tinį sąrašą. Da­bar ne­be­reikės „muš­tis“, ku­ris pir­mes­nis, ku­ris – svar­bes­nis“, – šyp­so­jo­si vy­riau­sio­ji slau­gos ad­mi­nist­ra­torė Vio­le­ta Ma­čiui­tienė.
Vak­ci­nos – 6-iems, bet leid­žia­ma pa­skie­py­ti 5
Ved­žio­da­ma žur­na­lis­tus pir­mo aukš­to ko­ri­do­riu­mi ji rodė, kaip pa­si­ruoš­ta vak­ci­na­ci­jai. Tam pa­skir­ti du pro­cedū­ri­niai ka­bi­ne­tai. Tie­sa, prie­š tai skie­po at­vykęs as­muo bus pa­kvie­čia­mas užei­ti į kitą, prie­šais esantį, kur bus su­tik­ri­na­mi as­mens duo­me­nys, už­pil­do­mi rei­kia­mi do­ku­men­tai. Ta­da ke­liau­ja­ma į pro­cedū­rinį ka­bi­netą skie­py­tis.
„Šian­dien 60 pa­skie­py­sim – kas 10 mi­nu­čių po žmogų. Sup­la­na­vom taip, kad ne­būtų spūsčių prie ka­bi­netų. Pro vie­nas du­ris pa­si­tik­sim, pro ki­tas iš­lydė­sim. O skie­pys mūsų pa­čių slau­gy­to­jos, ge­rai iš­ma­nan­čios ir daug metų dir­ban­čios tą darbą. Tie­sa, joms reikė­jo su­si­pa­žin­ti, kaip skie­py­ti šia naują­ja vak­ci­na, nors di­de­lių nau­jo­vių ten nėra – stan­dar­tinė pro­cedū­ra“, – pa­sa­ko­jo V. Ma­čiui­tienė.
Įdo­mu tai, kad kiek­vie­na­me vak­ci­nos bu­te­liu­ke, įšvirkš­tus į jį at­skies­ti nau­do­jamo nat­rio chlo­ri­do tir­pa­lo, gau­na­ma tiek vak­ci­nos, kiek už­tektų pa­skie­py­ti 6-iems žmonėms, ta­čiau su tuo kie­kiu leid­žia­ma pa­skie­py­ti tik 5-is. Per­vir­šius tam, kad kiek­vie­nam tik­rai būtų su­leis­ta rei­kia­mas kie­kis vak­ci­nos – 0,3 mi­li­lit­ro ir nė la­šo mažiau.
„No­ri­si tikė­ti, kad gy­ven­to­jai bus sąmo­nin­gi“
Į Plungę tre­čia­dienį at­vež­ta vak­ci­na – iš tre­čio­sios Lie­tuvą sau­sio 4 dieną pa­sie­ku­sios siun­tos. Pir­mo­sios siun­tos vak­ci­nos bu­vo pa­da­lin­tos pa­grin­dinėms did­žiųjų ša­lies miestų li­go­ninėms, ant­ro­ji ati­dėta ant­ra­jam skie­pi­ji­mui. Na, o tre­čio­ji jau pla­čiau pa­skli­do po Lie­tuvą. Be­je, vi­so­se tri­jo­se siun­to­se bu­vo kol kas vie­nin­telės Eu­ro­pos Sąjun­go­je re­gist­ruo­tos far­ma­ci­jos kom­pa­nijų „BioN­Tech“ ir „Pfi­zer“ su­kur­tos vak­ci­nos.
Dar šį mėnesį Plungė­je lau­kia­ma ki­tos vak­cinų siun­tos, ku­ri bus skir­ta ant­rąkart pa­skie­py­ti vi­sus tuos, ku­rie bus vak­ci­nuo­ti šią sa­vaitę. O jei bus gau­ta dau­giau do­zių, to­liau bus skie­pi­ja­mi ki­ti me­di­kai, ne­pa­tekę į prio­ri­te­tinį sąrašą, taip pat Slau­gos sky­riu­je gy­do­mi pa­cien­tai – šiuo me­tu su­da­rinė­ja­mas no­rin­čiųjų ir ga­lin­čiųjų skie­py­tis sąra­šas.
O ka­da skiepų ga­li tikė­tis li­ku­sio­ji vi­suo­menės da­lis? Nei D. Luo­tienė, nei V. Ma­čiui­tienė to spėlio­ti ne­si­ėmė. Vis­kas pri­klau­sys nuo to, kaip spar­čiai vak­cinų siun­tos ke­liaus į Lie­tuvą ir ko­kia jų da­lis pa­sieks Plungę.
Be­je, būtent li­go­ninė yra pa­skir­ta vak­ci­na­vi­mo pro­cesą mūsų ra­jo­ne or­ga­ni­zuo­sian­čia įstai­ga. D. Luo­tienė svarstė, kad pri­trūkus savų pa­jėgumų į pa­galbą galbūt bus ga­li­ma pa­si­telk­ti pir­mi­nių centrų – po­lik­li­nikų – slau­gy­to­jas. Kal­ba­ma ir apie tai, kad slau­gos ir glo­bos įstaigų gy­ven­to­jai grei­čiau­siai bus skie­pi­ja­mi to­se pa­čio­se įstai­go­se. O kur ir ka­da at­vyk­ti kvie­timų su­lauks vi­si li­ku­sie­ji, kol kas neaiš­ku.
„No­ri­si tikė­ti, kad gy­ven­to­jai bus sąmo­nin­gi ir no­riai skie­py­sis“, – iš­reiškė viltį D. Luo­tienė ir pri­minė, jog vi­ru­sas ne­be­turės sąlygų plis­ti tik ta­da, kai bus vak­ci­nuo­ta bent 70 pro­centų vi­suo­menės.
De­ja, pa­starųjų sa­vai­čių naujų su­si­rgimų sta­tis­ti­ka ro­do, kad žmonėms dar la­bai trūksta sąmo­nin­gu­mo – to­liau ju­da­ma, bend­rau­ja­ma, ne­si­lai­ko­ma karantino rei­ka­la­vimų, todėl ser­gan­čiųjų ne­mažė­ja.
Ir li­go­ninės ko­vi­di­nis sky­rius pa­cientų ne­trūksta – tre­čia­dienį čia gy­dy­ta 19 ser­gan­čiųjų šia li­ga. 11-ai jų bu­vo rei­ka­lin­gas pa­pil­do­mas de­guo­nies tie­ki­mas.
Ka­ras dar ne­si­baigė
„Šiuo me­tu įren­ginė­jam dar ke­lias pa­la­tas to­kiems pa­cien­tams. Prašėm pa­pil­do­mai įsi­gy­ti de­guo­nies ge­ne­ra­to­rių, bet tik­riau­siai ne­gau­si­me – pa­klau­sa di­delė, no­rin­čiųjų da­bar daug. Todėl svars­tom sta­ty­ti de­guo­nies cis­terną. Nes jo rei­kia la­bai daug. Kar­tais tu­rim pa­cientų, ku­riems per mi­nutę rei­kia 60 ml de­guo­nies“, – pa­sa­ko­jo D. Luo­tienė.
Pa­sak jos, pa­gerė­ji­mo ar­ti­miau­siu me­tu gy­dy­mo įstai­gos dar ne­si­ti­ki. Juo­lab kad ir ne­se­niai pra­ėju­sios šventės grei­čiau­sia tuoj pa­ro­dys sa­vo re­zul­tatą.
„Ga­li­me pa­si­džiaug­ti, kad te­be­tei­kiam vi­sas pa­grin­di­nes pa­slau­gas. Ne­pai­sant tų su­dėtingų si­tua­cijų, ir mūsų chi­rur­gai, ir trau­ma­to­lo­gai dir­ba, pla­ninės ope­ra­ci­jos vyks­ta, rea­bi­li­ta­ci­ja. Džiau­giuo­si ko­lek­ty­vu. Kaž­kaip ra­dom tą vie­nybę, – sakė D. Luo­tienė. – Bet bai­su gir­tis. Ne­ži­nom, kas bus ry­toj – ka­ras dar ne­si­baigė. Bet da­bar, kai ga­vom vak­ci­nos, gal jau pa­lengvės...“