Ankstų rytą perėjoje partrenkta senolė

Li­nos RUI­BIENĖS nuo­trau­ka
Tre­čia­die­nio ry­tas pa­žymė­tas ne­lai­me – per­ėjo­je par­trenk­ta ir su­ža­lo­ta mo­te­ris
Plungės mies­te anks­tyvą tre­čia­die­nio rytą įvy­ko skau­di ne­laimė. J. Tu­mo-Vaiž­gan­to ir V. Mačernio gat­vių san­kry­žo­je, de­gant ža­liam švie­so­fo­ro sig­na­lui, ei­da­ma per pėsčiųjų per­ėją bu­vo par­trenk­ta se­ny­vo am­žiaus mo­te­ris. Po pa­tir­to smūgio jai pri­reikė sku­bios me­dikų pa­gal­bos.

Kaip in­for­ma­vo Plungės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Rea­ga­vi­mo sky­riaus vir­ši­ninkė Ing­ri­da Juš­kaitė, ne­laimė įvy­ko rugsė­jo 21 dieną, 7.43 val., ry­ti­nio pi­ko me­tu.

1964 m. gimęs vai­ruo­to­jas iš Plungės ra­jo­no, būda­mas blai­vus ir vai­ruo­da­mas mo­kyk­linį au­to­busą „Ive­co“, de­gant ža­liam švie­so­fo­ro sig­na­lui, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, su­kda­mas į kairę pusę, ne­pra­lei­do per pėsčiųjų per­ėją ėju­sios 1939 m. gi­mu­sios Plungės ra­jo­no gy­ven­to­jos. Nors geltonas autobusiukas va­žia­vo ne­di­de­liu grei­čiu, bet smūgio būta stip­raus.

Į ava­ri­jos vietą at­vykę grei­to­sios dar­buo­to­jai mo­terį iš­vežė į Sku­bios pa­gal­bos – pri­ėmi­mo sky­rių, o po­li­ci­jos pa­reigū­nai dar kurį laiką dir­bo įvy­kio vie­to­je. Cent­rinė­mis mies­to gatvė­mis nu­si­driekė au­to­mo­bi­lių spūstys, į dar­bus bei ug­dy­mo įstai­gas skubėję plungiškiai kant­riai laukė, ka­da galės pa­judė­ti.

Nu­kentė­ju­sio­ji dėl pa­tirtų dau­gy­bi­nių kūno su­ža­lo­jimų šiuo me­tu yra gy­do­ma Klaipė­dos li­go­ninė­je. Pradė­tas de­ta­les­nis ava­ri­jos ty­ri­mas.