Atminimo lenta – ir plungiškiui pareigūnui

Len­telė žu­vu­siam plun­giš­kiui pa­reigū­nui at­min­ti
Laisvės gynėjų die­nos 30-me­čio iš­va­karė­se Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to už­sa­ky­mu bu­vo pa­ga­min­ta 17 vie­nodų at­mi­ni­mo lentų, skirtų pri­tvir­tin­ti prie po­li­ci­jos ko­mi­sa­riatų, ku­riuo­se tar­na­vo žuvę pa­reigū­nai. Vie­na iš šių lentų įam­ži­na ir plun­giš­kio pa­reigū­no Jo­no Dač­kaus­ko at­mi­nimą – ji kabės Plungės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­sta­to vi­du­je, ge­rai ma­to­mo­je vie­to­je.

Šio­se at­mi­ni­mo len­tose iš vi­so įam­žin­ti 25-ių pa­reigūnų, kri­tu­sių nuo nu­si­kaltė­lių ran­kos gi­nant žmo­nes ne tik po Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­mybės at­kūri­mo, bet ir XX a. aš­tun­ta­ja­me bei de­vin­ta­ja­me de­šimt­me­čiuo­se, var­dai ir pa­vardės.
Kaip in­for­muo­ja Klaipė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas, J. Dač­kaus­kas (1950–1995) tar­nybą pra­dėjo 1971 m. va­sarį. Vėliau dir­bo apy­linkės įga­lio­ti­niu, užėmė ki­tas pa­rei­gas. Nuo 1991 m. gruod­žio pa­skir­tas Plungės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­linės po­li­ci­jos pro­fi­lak­ti­kos po­sky­rio ne­pil­na­me­čių rei­kalų ins­pek­ci­jos ins­pek­to­riu­mi.
1995 m. spa­lio 3 dieną, su­lai­kant pa­vo­jin­gus nu­si­kaltė­lius Ma­žei­kių ra­jo­ne, Su­gaud­žių kai­me, pa­reigū­nas bu­vo sun­kiai su­žeis­tas. Jo gy­vybė už­ge­so po po­ros sa­vai­čių Plungės li­go­ninė­je. J. Dač­kaus­kas pa­lai­do­tas Jo­vai­šiškės kai­mo ka­pinė­se. Pa­reigū­nas bu­vo vedęs, naš­lai­čiais li­ko dvi duk­ros ir sūnus.
Šio plun­giš­kio ir 24-ių kitų dar­be gy­vybės ne­te­ku­sių pa­reigūnų at­mi­ni­mas įam­žin­tas Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tui bend­ra­dar­biau­jant su Lie­tu­vos po­li­ci­jos ve­te­ranų ir Lie­tu­vos kri­mi­na­linės po­li­ci­jos ve­te­ranų aso­cia­ci­jo­mis.
O bend­ra­dar­biau­jant su Lie­tu­vos gy­ven­tojų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cent­ru, ren­ka­ma in­for­ma­ci­ja apie tar­pu­ka­rio po­li­ci­jos pa­reigū­nus – Lie­tu­vos sa­va­no­rius, par­ti­za­nus ir vi­sus, nu­kentė­ju­sius nuo so­vie­ti­nių rep­re­sijų. Jų at­mi­nimą nu­ma­to­ma pa­gerb­ti įren­giant at­mi­ni­mo stelą (ak­me­ninį mo­nu­mentą) Po­li­ci­jos mu­zie­ju­je. Čia nu­ma­to­ma įam­žin­ti ir vi­sus tar­ny­bo­je dėl ne­lai­mingų at­si­ti­kimų žu­vu­siuo­sius po­li­ci­jos pa­reigū­nus.


„Že­mai­čio“ in­for­ma­ci­ja