Baigtas dvi gyvybes nusinešusios avarijos tyrimas

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
To­jo­tos li­ku­čiai, išt­rau­kus ją iš po vil­ki­ko
Praė­ju­sių metų rugpjū­čio pra­džio­je rašė­me apie itin skaud­žią ir visą šalį su­krėtu­sią eis­mo ne­laimę, įvy­ku­sią Plungės ra­jo­ne, ties Be­re­nių kai­mu, ku­rios me­tu žu­vo dvi vil­nietės – Zen bu­diz­mo mo­ky­to­ja Myong Hae Su­nim (Lo­re­ta Kai­rytė) ir jos bend­ra­žygė Ra­sa. Nors iš pra­džių ne­bu­vo aiš­ku, kas šios tra­ge­di­jos kal­ti­nin­kas, po­li­ci­ja ne­tru­ko iš­siaiš­kin­ti, jog tai – gir­tas prie vai­ro sėdęs 1990-ai­siais gimęs plun­giš­kis. Kad būtent jis su­kėlė mir­tiną ava­riją, pa­rodė ne tik jo pri­si­pa­ži­ni­mas, bet ir nuo mer­se­de­so vai­ro bei sėdynės paim­ti DNR mėgi­niai.
Iki­teis­mi­nis šios ne­laimės ty­ri­mas užt­ru­ko be­veik pus­metį, o pra­ėju­sią sa­vaitę su­dėlio­ti pa­sku­ti­niai ak­cen­tai. Kaip in­for­ma­vo „Že­mai­čio“ kal­bin­tas Klaipė­dos apy­gar­dos pro­ku­ratū­ros Klaipė­dos apy­linkės pro­ku­ratū­ros pro­ku­ro­ras Da­rius Alek­na, ar­ti­miau­siu me­tu by­la pa­sieks Plungės apy­linkės teismą.

Ava­ri­jos kal­ti­nin­kas – jau teis­tas
Anot šią bylą ti­rian­čio pro­ku­ro­ro, as­muo, ku­riam teks at­sa­ky­ti už dviejų mo­terų gy­vy­bių pa­rei­ka­la­vu­sią ava­riją, ir anks­čiau turėjęs rei­kalų su teisė­sau­ga – teis­tas, baus­tas ir ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka. Net prie­š lem­tingą ava­riją, už ku­rią il­gam ga­li tek­ti sėsti už grotų, jau­nas vy­ras bu­vo įsivėlęs į ne­ma­lo­nu­mus – da­ly­va­vo muš­tynė­se. Jis bus tei­sia­mas ir už tai.
O kalbė­da­mas konk­re­čiai apie rugpjū­čio mėnesį įvy­ku­sią eis­mo ne­laimę, D. Alek­na pa­žymė­jo, kad plun­giš­kiui su­ra­šy­tas kal­ti­ni­mas pa­gal du Baud­žia­mo­jo ko­dek­so straips­nius. Jam teks at­sa­ky­ti ne tik dėl to, kad su­kėlė mir­tiną ava­riją, bet ir kad ap­skri­tai sėdo prie vai­ro būda­mas ne­blai­vus. Griež­čiau­sia už tai gre­sian­ti bausmė – 10 metų ne­laisvės.
Galbūt ati­tin­kamų pre­ten­zijų kal­ti­na­ma­jam turės ir nu­kentė­ju­sie­ji, o jų – ne vie­nas ir ne du. Vie­na žu­vu­sio­ji turė­jo tėvus, brolį, ki­ta – dvi duk­ras, mamą, se­serį. Teis­mui bus tei­kia­mi jų ci­vi­li­niai ieš­ki­niai. Dau­giau apie juos pro­ku­ro­ras ne­de­ta­li­za­vo, mat to­kiais at­ve­jais, anot jo, žalą at­ly­gi­na drau­di­mo bend­rovės. Tie­sa, jų ver­ti­ni­mu ir pa­skai­čia­vi­mais, kom­pen­sa­ci­jos – kur kas ma­žesnės nei ti­ki­si ar­ti­mo­jo ne­tekę gi­mi­nai­čiai.
Pro­ku­ro­ro tei­ra­vomės ir dėl kal­ti­na­mo­jo po­zi­ci­jos. Anot jo, šeimą tu­rin­tis plun­giš­kis ne­si­gi­na jam me­tamų kal­ti­nimų – kaltę pri­pažįs­ta.
Stip­riai vir­ši­jo greitį
Pa­sak D. Alek­nos, tarp ava­ri­jos prie­žas­čių – ir gir­tu­mas, ir stip­riai vir­šy­tas grei­tis. Eks­per­tai nu­statė, kad mer­se­de­sas, kurį vai­ra­vo ne­blai­vus (1,78 pro­milės) plun­giš­kis, to­je vie­to­je leis­tiną 90-ies ki­lo­metrų per va­landą greitį vir­ši­jo be­maž 40-čia ki­lo­metrų.
Į to­jo­tos, ku­ria va­žia­vo dvi mo­te­rys, galą mer­se­de­sas at­si­trenkė po to, kai vy­ras ke­ly­je Mažeikiai–Plungė–Tauragė, ties Be­re­nių kai­mu, nu­tarė lenk­ti au­to­mo­bi­lių ko­loną. Anot pro­ku­ro­ro, lenk­da­mas jis iš­va­žia­vo į prie­šingą eis­mo juostą, bet, pa­matęs iš prie­kio at­va­žiuo­jan­čią kitą trans­por­to prie­monę ir su­pratęs, kad už­baig­ti ko­lo­nos len­ki­mo ma­nev­ro ne­spės, bandė grįžti į sa­vo ke­lio juostą.
Ban­dy­mas bu­vo ne­sėkmin­gas – „Mer­ce­des Benz S320“ at­si­mušė į „Toyo­ta Au­ris“ galą ir išstūmė ją į prie­šprie­šinę eis­mo juostą, ku­ria va­žia­vo vil­ki­kas „Sca­nia“, vai­ruo­ja­mas 1970-ai­siais gi­mu­sio vy­riš­kio.
Mer­se­de­so kom­pa­ni­ja iš­si­lakstė
„Že­mai­tis“ jau bu­vo rašę, kad stai­gi vil­ki­ko ir to­jo­tos kak­to­mu­ša bu­vo mir­ti­na. Abi lengvą­ja ma­ši­na va­žia­vu­sios mo­te­rys žu­vo vie­to­je. Vil­ki­ko vai­ruo­to­jas at­si­pir­ko kojų su­mu­ši­mais.
Ne vie­to­je ir ne lai­ku at­si­dūru­sią „Toyo­ta Au­ris“ vai­ra­vo 1970-ai­siais gi­mu­si mo­te­ris. Ji žu­vo vie­to­je. Ki­ta au­ka – pir­mo­ji lie­tuvė, įgi­ju­si teisę mo­ky­ti Zen bu­diz­mo, Myong Hae Su­nim (Lo­re­ta Kai­rytė).
Eis­mo įvykį su­kėlu­siu mer­se­de­su va­žia­vo pen­ki as­me­nys. Po ava­ri­jos du iš jų li­ko įvy­kio vie­to­je, ki­ti trys spru­ko. Li­ku­sie­ji du bu­vo gir­ti.
Kitą dieną į Plungės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­riatą pri­si­statė ir pa­spru­ku­sie­ji. Jie aiš­ki­no va­žiavę mer­se­de­su, tik ne­skubė­jo at­skleis­ti, kas vis dėlto jį vai­ra­vo.
Po ilgų ap­klausų ir in­ten­sy­vaus pa­reigūnų dar­bo ėmė aiškė­ti dau­giau šiur­pios ava­ri­jos ap­lin­ky­bių. Nus­ta­ty­tas ir įta­ria­ma­sis – tai tas pa­ts as­muo, ku­riam su­ra­šy­tas minė­tas kal­ti­ni­mas. Iš­siaiš­kin­ta, kad vy­ras prie vai­ro sėdo ne­turė­da­mas tam teisės.
Mir­tiną ava­riją su­kėlęs mer­se­de­sas bu­vo įsi­gy­tas lem­tingąjį va­karą. Vai­ki­nas ma­šiną nu­si­pir­ko iš pa­lan­giš­kio. Tokį pir­kinį bi­čiu­lių kom­pa­ni­ja nu­tarė ap­lais­ty­ti. Tai pa­da­riu­si ir lėkė na­mo į Plungę, bet jų ke­ly­je pa­si­maišė nie­kuo dėtų vil­niš­kių mo­terų to­jota.