Bandymas papirkti pareigūnę brangiai atsiėjo

Asociatyvi nuotrauka
Nors bau­dos už ky­šio da­vi­mą pa­ki­lo iki re­kor­di­nių aukš­tu­mų, vis at­si­ran­da drą­suo­lių, ku­rie, siek­da­mi iš­suk­ti sa­vo uo­de­gas, ban­do pa­pirk­ti jiems ke­lią pa­sto­ju­sius po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus. Vie­na to­kių – 1956-ai­siais gi­mu­si Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­ja Zi­ta Rum­bu­tie­nė. Neb­lai­vi prie vai­ro įkliu­vu­si ūki­nin­kė už tai, kad ne­bū­tų re­gist­ruo­ja­mas įvy­kis, pa­rei­gū­nei pa­siū­lė 100 eu­rų ky­šį. Bet ty­rė­ja leng­vu gro­biu ne­su­si­gun­dė. Tad Z. Rum­bu­tie­nei te­ko at­sa­ky­ti ne tik už vai­ra­vi­mą iš­gė­rus, bet ir už ban­dy­mą pa­pirk­ti vals­ty­bės tar­nau­to­ją.

Ky­šio siū­ly­mas mo­te­riai kai­nuos net 3 200 eu­rų. To­kią bau­dą sky­rė Plun­gės apy­lin­kės teis­mo rū­mų tei­sė­ja Ire­na Šeš­kaus­kei­nė praė­ju­sią sa­vai­tę pa­skelb­tu bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu. Tie­sa, ban­dy­mas pa­pirk­ti pa­rei­gū­nę Z. Rum­bu­tie­nei ga­lė­jo kai­nuo­ti dar bran­giau – net 5 000 eu­rų. Bet nuo to­kių iš­lai­dų mo­te­rį iš­gel­bė­jo pri­si­pa­ži­ni­mas pa­da­rius nu­si­kals­ta­mą vei­ką bei at­gai­la­vi­mas. Dėl šios prie­žas­ties skir­ta baus­mė – pi­ni­gi­nė bau­da – su­ma­žin­ta treč­da­liu. Be to, at­si­žvelg­ta ir į tai, kad mo­te­ris lai­ki­nai bu­vo su­lai­ky­ta.

O bė­dų Z. Rum­bu­tie­nė pri­si­da­rė spa­lio mė­ne­sio pra­džio­je, kai, bū­da­ma ne­blai­vi, Gin­ta­liš­kės kai­me sė­do prie au­to­mo­bi­lio „Opel Fron­te­ra B“ vai­ro ir įkliu­vo po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams. At­si­dū­ru­si jų tar­ny­bi­nia­me au­to­mo­bi­ly­je ji pra­šė Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vy­res­nio­sios ty­rė­jos „su­si­tar­ti“ – neį­for­min­ti jos pa­žei­di­mo. Kad pa­rei­gū­nė neat­lik­tų sa­vo pa­rei­gų, įkau­šu­si mo­te­riš­kė pa­siū­lė ky­šį. 100 eu­rų ku­piū­rą ji pa­dė­jo ant ma­ši­no­je esan­čio sta­liu­ko.

Z. Rum­bu­tie­nės ne­lai­mei, pa­rei­gū­nė pi­ni­gais ne­su­si­gun­dė ir prie vie­no jos už­si­tar­nau­to pa­žei­di­mo pri­dė­jo dar vie­ną – ky­šio da­vi­mą vals­ty­bės tar­nau­to­jui.

Mo­te­ris ne­nei­gė ban­džiu­si pa­pirk­ti pa­rei­gū­nę ir ti­ki­no nuo­šir­džiai dėl to be­si­gai­lin­ti. Tai – jos at­sa­ko­my­bę leng­vi­nan­ti ap­lin­ky­bė. Bet nu­sta­ty­ta ir sun­ki­nan­ti ap­lin­ky­bė – ūki­nin­kė nu­si­kal­to bū­da­ma ap­svai­gu­si nuo al­ko­ho­lio.

Vi­sa tai įver­ti­nęs teis­mas Z. Rum­bu­tie­nei sky­rė ga­lu­ti­nę 3 200 eu­rų bau­dą, ku­rią mo­te­ris pri­va­lo su­mo­kė­ti per du mė­ne­sius. Nus­ta­ty­tu lai­ku ne­su­mo­kė­ta bau­da bus išieš­ko­ta pri­vers­ti­nai.

Jei mo­te­ris ne­su­tin­ka su to­kia baus­me, per ke­tu­rio­li­ka die­nų nuo teis­mo bau­džia­mo­jo įsa­ky­mo ga­vi­mo die­nos ji tu­ri tei­sę Plun­gės apy­lin­kės teis­mui pa­duo­ti pra­šy­mą, rei­ka­lau­da­ma su­reng­ti by­los nag­ri­nė­ji­mą teis­me. Mat da­bar by­la iš­nag­ri­nė­ta ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.