Bendrabutį padegti bandęs plungiškis vėl prisidirbo

Unsplash nuotrauka
Prieš porą metų Dievui, užkirtusiam kelią nelaimei, dėkojęs ir lygtine bausme už grasinimą nužudyti ar sunkiai sutrikdyti sveikatą bei bandymą sukelti gaisrą daugiabučiame name atsipirkęs plungiškis Žygimantas Batavičius (g. 1994) vėl prisidirbo. Šįkart vaikinas, būdamas girtas, viešoje vietoje sumušė žmogų bei „paauklėjo“ savo sugyventinę. Už tai Plungės apylinkės teismas jį vėl nubaudė lygtine bausme.

Vos nesupleškino bendrabučio

Ne kartą teis­to vai­ki­no pa­vardė pirmą­kart gar­siau nu­skambė­jo 2018-ųjų pa­va­sarį, po to, kai anks­tyvą Ve­lykų rytą jis, kerš­tau­da­mas vy­riš­kiui, su ku­riuo su­si­barė ir su­si­mušė, api­pylė jo bu­to, esan­čio V. Ma­čer­nio gatvės 49-aja­me dau­gia­bučiame na­me, du­ris ben­zi­nu ir tik per plauką jų ne­pa­degė. Tra­ge­di­ja vos ne­si­bai­gu­siam Ž. Ba­ta­vi­čiaus „žyg­dar­biui“ ke­lią, jo ma­ny­mu, už­kir­to Die­vas, at­siuntęs į ko­ri­do­rių gre­ti­mo bu­to gy­ven­toją. Šiai su­ri­kus, vai­ki­no ke­ti­ni­mai su­pleš­kin­ti va­di­namąjį bend­ra­butį iš­sisk­laidė it rūkas – iš­girdęs mo­ters balsą jis spru­ko.

Šį neei­linį įvykį iš­nag­rinė­jus Plungės apy­linkės teis­me plun­giš­kis bu­vo nu­teis­tas lyg­ti­ne baus­me. Ta­čiau aki­vaiz­du, kad iš šios pa­mo­kos vai­ki­nas ne­pa­si­mokė.

„Sąskaitoje“ – dar du nusikaltimai

Pro­blemų vis ieš­kan­tis Ž. Ba­ta­vi­čius į ne­ma­lo­nu­mus su teisė­sau­ga vėl įsivėlė šių metų pa­va­sarį. Ko­vo 18-osios va­karą jis nuo­mo­ja­mo bu­to ko­ri­do­riu­je, Plungė­je, be aiš­kios prie­žas­ties už­si­puolė sa­vo gy­ve­ni­mo draugę. Neaiš­ku, dėl ko įsiutęs plun­giš­kis del­nu vožė mo­te­riai į kairįjį skruostą, taip jai sumušdamas skruostikaulį ir šitaip nežymiai sutrikdydamas sveikatą.

Bet tai – dar ne vis­kas. Ž. Ba­ta­vi­čius siautė­jo ir anks­čiau – ko­vo pir­mo­sios pa­ry­čiais. Plungė­je, A. Ju­cio gatvė­je esan­čio­je au­to­mo­bi­lių stovė­ji­mo aikš­telė­je, jis su­mušė L. G. Ag­re­si­jos ne­val­dan­tis vai­ki­nas „ap­do­va­no­jo“ jį la­vi­na smūgių. Pri­puolęs prie L. G. ty­čia jam be­maž še­šis kar­tus smogė į galvą bei pe­čių sritį. Nuo smūgių plun­giš­kio au­ka nu­griu­vo ant žemės. Bet net ta­da mu­šei­ka ne­nu­ri­mo – gu­lin­čiam vy­rui jis du kar­tus spyrė į nu­garą. Ta­da už­pul­ta­sis pa­ki­lo, galbūt norė­da­mas pa­bėgti, bet vėl su­laukė Ž. Ba­ta­vi­čiaus ata­kų – smūgių į galvą, nuo ku­rių L. G. vėl griu­vo. Ir ta­da smur­tau­to­jas ne­si­liovė.Tęsda­mas pra­dėtą eg­ze­ku­ciją, spyrė sa­vo au­kai į gal­vą. Nuo to­kių smūgių L. G. su­muš­tas vei­das, pa­da­ry­ta dau­gybė muš­ti­nių žaizdų. To­kie su­ža­lo­ji­mai ati­tin­ka ne­žymų svei­ka­tos su­trik­dymą.

Tad į tei­siamųjų suolą Ž. Ba­ta­vi­čiui te­ko sėsti ne tik už tai, kad pa­kėlė ranką prie­š sa­vo su­gy­ven­tinę, bet ir už tai, kad vie­šo­je vie­to­je su­mušė L. G., taip pa­de­monst­ruo­da­mas ne­pa­garbą ap­lin­ki­niams bei su­trik­dy­da­mas vi­suo­menės rimtį ir tvarką. Tie­sa, šią nu­si­kals­tamą veiką Ž. Ba­ta­vi­čius pa­darė būda­mas ap­svaigęs nuo al­ko­ho­lio, o tai, ži­no­ma, tik pa­ska­ti­no ag­re­siją.

Kaltės neneigė

Teis­me Ž. Ba­ta­vi­čius ne­si­gynė jam mestų kal­ti­nimų. Pri­si­pa­ži­no smur­tavęs tiek prie­š su­gy­ven­tinę, tiek prie­š minėtą vy­riškį ir ko­ne pri­sie­kinė­jo, kad gai­li­si taip pa­sielgęs. Ši ap­lin­kybė pri­pa­žin­ta leng­vi­nan­čia. Vai­ki­no da­lią pa­leng­vi­no ir tai, kad su­muš­tam vy­rui jis su­teikė pa­galbą, taip iš­veng­da­mas sun­kes­nių pa­sek­mių.

Epi­zo­de dėl ne­žy­maus šei­mos na­rio su­ža­lo­ji­mo kal­ti­na­mo­jo at­sa­ko­mybę leng­vi­nan­čia ap­lin­ky­be pri­pa­žin­ti­na tai, kad nu­kentė­ju­sio­ji pa­ti jį išp­ro­vo­ka­vo. Mat mo­te­ris tą va­karą bu­vo ne­blai­vi ir pa­ti įvai­riais veiks­mais pro­vo­ka­vo vyrą. Neb­lai­vus bu­vo ir Ž. Ba­ta­vi­čius.

Belangės vėl išvengė

Įver­tinęs vi­sas by­los ap­lin­ky­bes, teis­mas Ž. Ba­ta­vi­čių pri­pa­ži­no kal­tu ir skyrė jam treč­da­liu su­ma­žintą bei su­bend­rintą ter­mi­nuo­to laisvės at­ėmi­mo bausmę vie­ne­riems me­tams, ją at­lie­kant pa­tai­sos na­muo­se. Tie­sa, bausmės vyk­dy­mas ati­dėtas mak­si­ma­liam lai­ko­tar­piui – tre­jiems me­tams.

Tuo pa­čiu nuo­sprend­žiu plun­giš­kis įpa­rei­go­tas še­šis mėne­sius ne­var­to­ti psi­chiką vei­kian­čių medžiagų, me­tus tęsti darbą. Tiek pat lai­ko jam užd­raus­ta nuo 23 iki 6 val. išei­ti iš namų, jei tai ne­su­siję su dar­bu. Taip pat ne­leis­ta tre­jus me­tus iš­vyk­ti už gy­ve­na­mo­sios vie­tos ribų be jo prie­žiūrą vyk­dan­čios ins­ti­tu­ci­jos lei­di­mo.

Ž. Ba­ta­vi­čius pri­valės pa­si­mo­ky­ti ir do­ro el­ge­sio, mat teis­mas jį įpa­rei­go­jo tris mėne­sius da­ly­vau­ti smur­tinį el­gesį kei­čian­čio­se pro­gra­mo­se.

Ten­ki­nant Šiau­lių te­ri­to­rinės li­go­nių ka­sos ieš­kinį, iš plun­giš­kio pri­teis­ti be­veik 34 eu­rai – tiek at­si­ėjo vie­no iš nu­kentė­ju­siųjų gy­dy­mas.

Nuosp­ren­dis per 20 dienų nuo jo pa­skel­bi­mo die­nos ape­lia­ci­niu skun­du ga­li būti skund­žia­mas Klaipė­dos apy­gar­dos teis­mui.