Bendrabutyje siautėjusiems vyrams – belangė

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
Gar­sia­ja­me bend­ra­bu­ty­je siautėję drau­gai pa­si­ųsti į pa­tai­sos na­mus
Be­maž de­šimt kartų teis­tas 25-erių alsė­diš­kis A. K., šiuo me­tu at­lie­kan­tis bausmę už kitą nu­si­kal­timą, ir pen­ke­riais me­tais už jį vy­res­nis plun­giš­kis M. Č., ku­rio biog­ra­fiją „puo­šia“ per­pus ma­žiau teis­tumų, vėl at­si­dūrė kal­ti­namųjų suo­le. Plungės apy­linkės teis­me jiems iš­kel­ta baud­žia­mo­ji by­la dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo bei ne­sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo. Bėdų jau­ni vy­rai pri­si­darė siautė­da­mi liūd­nai pa­garsė­ju­sia­me Plungės A. Vaiš­vi­los gatvės bend­ra­bu­ty­je – būda­mi gir­ti daužė du­ris ir sieną, be to, kumš­čiais „paauklė­jo“ vieną gy­ven­toją.Kliu­vo ne tik du­rims ir sie­noms

Bausmė du bi­čiu­lius pa­si­vi­jo po dvejų metų. 33-uo­ju nu­me­riu pa­žymė­ta­me A. Vaiš­vi­los gatvės bend­ra­bu­čio ti­po dau­gia­bu­ty­je jie­du gir­ti siautė­jo 2020-ųjų ge­gužės 1-osios naktį.

Kaip nu­statė teis­mas, bend­ra­bu­čio tre­čio aukš­to bend­ro nau­do­ji­mo ko­ri­do­riu­je jie­du kitų as­menų aki­vaiz­do­je spardė laip­tinės du­ris bei sieną, po to puolė dar ir nie­kuo dėtą to na­mo gy­ven­toją: A. K. kumš­čiu smogė 1980-ai­siais gi­mu­siam V. K. į galvą, o M. Č. jį pa­stūmė. Dėl to už­pul­ta­sis gal­va trenkė­si į me­ta­li­nius laiptų turėk­lus.

Ta­čiau tuo įkau­šu­sių draugų iš­puo­lis prie­š V. K. ne­si­baigė – šiam nu­griu­vus, abu jį spardė. Kliu­vo į įvai­rias kūno vie­tas. Ga­liau­siai dviejų girtų bi­čiu­lių au­ka ta­pu­siam vy­rui pa­vy­ko at­si­kel­ti, jis bandė ei­ti sa­vo bu­to link, bet vėl pra­si­dėjo ata­kos – A. K. ke­lis kar­tus spyrė jam į galvą. Vėliau me­dikų ran­ko­se at­si­dūru­siam bend­ra­bu­čio gy­ven­to­jui nu­sta­ty­tas dvi­gu­bas apa­ti­nio žan­di­kau­lio lūži­mas.

Tie­sa, kliu­vo ir mu­šamą žmogų ap­gin­ti band­žiu­sioms jo su­gy­ven­ti­nei bei kai­my­nei. Vie­nai A. K. vožė kumš­čiu į veidą, o kitą taip pa­stūmė, kad mo­te­ris gal­va trenkė­si į sieną.


Dėstė sa­vo ver­si­jas

Tei­siamųjų suo­le at­si­dūręs A. K. sa­vo kaltę pri­pa­ži­no tik iš da­lies. Pri­si­min­da­mas dvejų metų se­nu­mo įvy­kius jis aiš­ki­no tą naktį at­vykęs į sve­čius pas ta­me bend­ra­bu­ty­je gy­ve­nantį M. Č. Šis esą kvietė iš­ger­ti. Tru­putį pa­sėdėję pas bi­čiulį, vėliau esą jie­du išė­jo pas kitą draugą, gy­ve­nantį to pa­ties bend­ra­bu­čio tre­čia­me aukš­te.

A. K. neigė siautėjęs ko­ri­do­riu­je, esą tik stip­riai pa­traukė du­ris. O V. K. su­mušęs ti­ki­no tik dėl to, kad šis pa­ts ne­va puolė. Kal­ti­na­ma­sis pri­si­minė bu­vus ir mo­te­riškę, band­žiu­sią jį išs­kir­ti su V. K., ta­čiau gynė­si ją stūmęs. O ant­ros mo­ters aiš­ki­no iš­vis tą naktį aky­se ne­matęs.

A. K., ku­ris pri­pa­ži­no ci­vi­linį ieš­kinį ir žadė­jo at­ly­gin­ti pa­da­rytą žalą, teis­me aiš­ki­no, kad jo drau­gas M. Č. konf­lik­te ne­da­ly­va­vo. Ko­ne ana­lo­giš­kai minė­tos nak­ties įvy­kius pa­sa­ko­jo ir pa­ts M. Č., vi­siš­kai ne­pri­pa­žinęs kaltės dėl jam ink­ri­mi­nuo­jamų nu­si­kal­timų.

Teis­me bu­vo ap­klaus­tas ir nu­kentė­ju­sy­sis. Vy­ras neigė puolęs A. K. Pa­sa­ko­jo, jog smūgį nuo pa­sta­ro­jo ga­vo po to, kai nu­ėjo pa­žiūrė­ti, kas laip­tinė­je dau­žo­si. Nors teis­me apie M. Č. veiks­mus nu­kentė­ju­sy­sis neuž­si­minė, iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu bu­vo sakęs, jog ta­da, kai nu­griu­vo, jį spardė abu tos nak­ties triukš­ma­da­riai.

Tą pa­tį aiš­ki­no ir vy­ro su­gy­ven­tinė. Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu ji teigė ma­čiu­si ne tik kaip abu vy­rai spardė jos gy­ve­ni­mo draugą, bet ir tai, kaip M. Č. jį pa­stūmė. Tik teis­me mo­te­ris iš­si­žadė­jo šių sa­vo žod­žių ir aiš­ki­no, kad M. Č. ne­si­ki­šo į konf­liktą.

Liu­dy­ti teis­me bu­vo išk­vies­ta ir ki­ta to­je laip­tinė­je gy­ve­nan­ti mo­te­ris, ta­čiau ji sakė, kad apie įvykį nie­ko ne­pri­si­me­na. Todėl bu­vo nu­spręsta pa­gar­sin­ti jos anks­čiau duo­tus pa­ro­dy­mus. Tuo­met ji aiš­ki­no ma­čiu­si, kaip A. K. smogė kai­my­nui į veidą, kaip po to šis nu­griu­vo ir bu­vo spar­do­mas abiejų bend­ra­bu­ty­je siautė­ju­sių jaunų vyrų. Mo­te­ris ta­da nu­rodė ir pa­ti ga­vu­si kumš­čiu į veidą. Esą po to iš­kart su­tuok­ti­nio, ku­ris da­bar – jau miręs, bu­vo įtemp­ta į butą. Plun­giškė tuo­met nu­rodė ir tai, kad jai bu­vo pa­da­ry­ta 200 eurų ža­la, nes laip­tinė­je bu­vo su­ga­din­ta sie­na ir du­rys, ku­rias su vy­ru bu­vo įdėję.


Teis­mas ne­pa­si­gailė­jo

Teis­mui abe­jo­nių dėl abiejų nak­ties „he­rojų“ kaltės ne­ki­lo – abu pri­pa­žin­ti kal­tais tiek dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo, tiek dėl ne­sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo. Ski­riant drau­gams baus­mes at­si­žvelg­ta į tai, jog abu dau­gybę kartų teis­ti ir iš sa­vo klaidų ne­si­mo­ko – to­liau ke­liau­ja klyst­ke­liais. Be to, šįkart pri­si­dir­bo veik­da­mi bend­ri­ninkų gru­pe, kas tik ap­sun­ki­no jų pa­dėtį.

A. K. už abu nu­si­kal­ti­mus skir­ta su­bend­rin­ta pust­re­čių metų ne­laisvės bausmė. Šią su­dėjus su anks­tes­ne, alsė­diš­kiui be­langė­je teks pra­leis­ti pus­penktų metų.

Jo bend­ras M. Č. nu­baus­tas dviejų metų ir 7-ių mėne­sių ne­laisvės baus­me. Bi­čiu­liams teks at­ly­gin­ti Šiau­lių te­ri­to­ri­nei li­go­nių ka­sai pa­da­rytą žalą – so­li­da­riai iš kiek­vie­no pri­teis­ta po 111 eurų. Vy­rams reikės su­si­mokė­ti ir už gautą tei­sinę pa­galbą: A. K. pri­skai­čiuo­ta 473 eurų su­ma, M. Č. – 452.

Šis nuo­spren­dis ape­lia­ci­niu skun­du ga­li būti skund­žia­mas Klaipė­dos apy­gar­dos teis­mui.