Buvusiam mokytojui – solidi bauda

15min nuo­trau­ka
At­si­sa­ky­mas dėvėti kaukę ir pa­klus­ti pa­reigū­nams buvusiam pe­da­go­gui kai­nuos 1 000 eurų
Lapk­ri­čio 13 dieną Plungės apy­linkės teis­me turė­jo būti nag­rinė­ja­ma ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gimų by­la dėl rei­ka­la­vi­mo vie­šu­mo­je dėvėti kaukę ne­si­lai­ky­mo bei pa­si­prie­ši­ni­mo po­li­ci­jos pa­reigū­nams. Už tai teisė­sau­gi­ninkų aki­ra­tin pa­kliu­vo še­šias­de­šimt­me­tis prūsa­liš­kis Vla­das Ber­ta­šius. Bet tądien by­la ne­bu­vo at­vers­ta, nes prie­š kau­kes pa­si­sa­kan­tis vy­riš­kis net ir į teismą at­ėjo be jos, tad į po­sėdį ne­bu­vo įleis­tas. Bylą nu­spręsta nag­rinė­ti ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka. Šios pla­čiai nu­skambė­ju­sios is­to­ri­jos baig­tis to­kia, kad prūsa­liš­kiui „iš­ra­šy­ta“ 1 000 eurų bau­da.

Minėtą dieną prie Plungės apy­linkės teis­mo su­kio­jo­si ne tik V. Ber­ta­šius, bet ir būrys jo pa­lai­ky­ti at­vy­ku­sių žmo­nių, ku­rie taip pat nu­si­statę prie­š ap­sau­gi­nių vei­do kau­kių dėvėjimą.
Ži­no­ma, teismą ap­spitę ir ap­linką fil­mavę bei tie­sio­giai viską so­cia­li­niuo­se tink­luo­se trans­liavę ak­ty­vis­tai, ku­rių dau­gu­ma bu­vo be kau­kių, ne­tru­ko pa­trauk­ti po­li­ci­jos pa­reigūnų dėmesį.
Šie bandė tai­kiai išsk­lai­dy­ti su­si­būrimą, pri­min­da­mi apie būti­nybę ka­ran­ti­no me­tu vie­šu­mo­je dėvėti kaukę, ta­čiau kai ku­riems as­me­nims bu­vo nu­si­švilp­ti ant pa­reigūnų žod­žių. Tad po­li­ci­jai te­ko im­tis veiksmų – ke­liems prūsa­liškio pa­lai­ky­ti at­vy­ku­siems as­me­nims bu­vo iš­ra­šy­tos bau­dos, ki­ti ga­vo žo­dinę pa­stabą.
O tuo tar­pu be kaukės iš teis­mo išp­ra­šy­tas V. Ber­ta­šius pri­si­minė įvykį, dėl ku­rio at­si­dūrė teis­me. 
Į ne­ma­lo­nu­mus jis įsivėlė ilgąjį Vėli­nių sa­vait­galį, prie Plungės li­go­ninės pa­si­rodęs be kaukės. Tądien ten kvies­ti rink­tis vi­si, pa­si­sa­kan­tys prie­š ka­ran­ti­no su­var­žy­mus.
V. Ber­ta­šiaus aiš­ki­ni­mu, pa­reigū­nai prie jo pri­si­statė vos tik jis iš­li­po iš au­to­mo­bi­lio. Esą jam bu­vo pra­dėta prie­kaiš­tau­ti dėl to, kad ne­dėvi kaukės. Tarp jo ir po­li­ci­jos ki­lo ki­vir­čas, pa­si­baigęs tuo, kad vy­ras bu­vo su­ra­kin­tas antran­kiais ir iš­vež­tas į po­li­ci­jos ko­mi­sa­riatą.
Prūsa­liš­kio įsi­ti­ki­ni­mu, po­li­ci­nin­kai prie li­go­ninės elgė­si su juo šiurkščiai, prie­var­ta įgrūdo į au­to­mo­bilį. Esą jų veiks­mai bu­vo per­tek­li­niai. Vy­ras aiš­ki­no, kad jo ne­bu­vo už ką baus­ti. Tą jis norė­jo įro­dy­ti ir teis­me, bet pa­sta­ra­sis pa­reigūnų el­ge­sy­je ne­įžvelgė nie­ko nu­si­kals­ta­mo. Prie­šin­gai nei pa­ties V. Ber­ta­šiaus.
Plungės apy­linkės teis­mas 
V. Ber­ta­šių pri­pa­ži­no kal­tu pa­da­rius ad­mi­nist­ra­ci­nius nu­si­žen­gi­mus ir pa­skyrė nuo­bau­das. Už kaukės ne­dėvėjimą jis „už­si­dir­bo“ 1 000 eurų, o dėl po­li­ci­jos pa­reigūnų rei­ka­la­vi­mo ne­vyk­dy­mo – 115 eurų bau­das. Tie­sa, jos bu­vo su­bend­rin­tos, pa­ski­riant ga­lu­tinę 1 000 eurų baudą.
Ar V. Ber­ta­šius su­tiks su­mokė­ti šią sumą ir nu­rims, paaiškės ar­ti­miau­siu me­tu. Mat Plungės apy­linkės teis­mo nu­ta­ri­mas per 20 ka­len­do­ri­nių dienų ga­li būti skund­žia­mas Klaipė­dos apy­gar­dos teis­mui.