Darbdavio kaltė – akivaizdi

Aso­cia­ty­vi nuo­trau­ka
Uk­rai­nos pi­lietį nu­ve­žus į li­go­ninę, jam nu­sta­ty­ti abiejų kojų ir alkūnės lūžiai. Šiuos su­ža­lo­ji­mus me­di­kai trak­tuo­ja kaip sunkų svei­ka­tos su­trik­dymą
Prieš mėnesį, ba­land­žio 12 dieną, Plungės ug­nia­ge­siai gelbė­jo Plungė­je, Uoš­nos gatvė­je esan­čio­je sta­tyb­vietė­je, 4-ių metrų ka­sa­mo­je tranšė­jo­je že­mių įka­lintą uk­rai­nietį. Ne­pai­sant pa­tirtų su­ža­lo­jimų, ga­li­ma sa­ky­ti, kad dar­bi­nin­kui pa­si­sekė du­syk: dėl to, kad pa­matę slen­kan­čius šlai­tus ko­le­gos jam šūktelė­jo pa­si­trauk­ti tolė­liau, ir dėl to, kad gelbė­to­jai jį spėjo iš­va­duo­ti lai­ku, mat vos po ke­lių mi­nu­čių šlai­tai vėl pra­dėjo slink­ti, tad žemės galė­jo užg­riū­ti vi­siš­kai.
O štai sos­tinės įmo­nei „Tink­li­ta“, ku­rio­je uk­rai­nie­tis dir­ba, ne­pa­si­sekė: nors Vals­ty­binės dar­bo ins­pek­ci­jos Klaipė­dos sky­rius ty­ri­mo dar ne­baigė, pa­sak jo vedė­jo-vy­riau­sio­jo dar­bo ins­pek­to­riaus Vy­tau­to Ro­čio, jau da­bar aki­vaiz­du, kad darb­da­vys neuž­tik­ri­no sau­gių dar­bo sąlygų, ir už tai jam teks at­sa­ky­ti.

Skai­ty­to­jams pri­min­si­me, jog tra­ge­di­ja galė­ju­si pa­si­baig­ti ne­laimė įvy­ko minė­tos ba­land­žio 12-osios rytą, apie 9 va­landą. Į sta­tyb­vietę at­skubė­ju­siems ug­nia­ge­siams iki juos­mens užg­riu­vusį vyrą te­ko va­duo­ti ke­lio­li­ka mi­nu­čių. Kaip ta­da „Že­mai­čiui“ sakė Plungės prie­šgais­rinės gelbė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas My­ko­las Pronc­kus, lai­mei, at­kas­ti prispaustąjį kas­tu­vais, dir­žais pri­riš­ti prie eks­ka­va­to­riaus ir iš­kel­ti su­spėta lai­ku – ne­tru­kus šlai­tai vėl ėmė slink­ti, tad pa­vo­jus bu­vo kilęs ne tik pa­čiam dar­bi­nin­kui, bet ir jo gelbė­ti tranšė­jon nu­si­lei­du­siems trims ug­nia­ge­siams.
32-ejų uk­rai­nie­tis me­dikų bu­vo sku­biai nu­vež­tas į Plungės li­go­ninę, o ten nu­sta­čius abiejų kojų ir alkūnės lūžius, iš­ga­ben­tas gy­dy­ti į Klaipė­dos uni­ver­si­te­tinę li­go­ninę. Me­di­kai vy­ro pa­tir­tus su­ža­lo­ji­mus trak­ta­vo kaip sunkų svei­ka­tos su­trik­dymą, tad įvykį tir­ti ėmė Vals­ty­binė dar­bo ins­pek­ci­ja.
„Ty­rimą mūsų ins­pek­torė turėtų baig­ti iki ge­gužės 15 die­nos. Būtu­me baigę anks­čiau, bet ga­vom in­for­ma­ci­jos, kad te­ri­to­ri­ja bu­vo ste­bi­ma ka­merų, tad už­sip­rašėm įrašų, jog galė­tu­me pa­tys įver­tin­ti si­tua­ciją, kaip vis­kas vy­ko. Bet tai esmės vis tiek ne­pa­keis: kaip ro­do mūsų su­rink­ta med­žia­ga, pa­žeid­žiant tesės ak­tus ne­bu­vo su­tvir­tin­ta tranšė­jos iš­ka­sa. Jos aukš­tis bu­vo ar 3 met­rai, o tvir­ti­nimų, kad šlai­tas ne­nus­linktų, – jo­kių.  Vie­na pusė iš­kas­ta nuo­žul­niau, ki­ta pusė – gry­nai stat­me­nai. Tai jei yra stat­me­nai iš­kas­ta, va­di­na­si, tu­ri būti ati­tin­ka­mos at­ra­mos, o ši­to ne­bu­vo pa­da­ry­ta, tad pa­žei­di­mai – aki­vaizdūs“, – ant­ra­dienį „Že­mai­čiui“ sakė V. Ro­čys.
Pa­sak vy­riau­sio­jo dar­bo ins­pek­to­riaus, ty­rimą šiuo me­tu at­lie­ka ir po­li­ci­ja. Prklau­so­mai nuo ne­laimės ap­lin­ky­bių, darb­da­viui ga­li būti iš­kel­ta baud­žia­mo­ji by­la. Ki­tu at­ve­ju, ad­mi­nist­ra­cinės at­sa­ko­mybės prie­mo­nes jam tai­kys Dar­bo ins­pek­ci­ja.
„Tai 100 pro­c. darb­da­vio pa­žei­di­mas. Sup­ras­čiau, jei, pa­vyzd­žiui, dar­bi­nin­kas ne­būtų turėjęs šal­mo ar dar kaž­kas ne taip. Šiuo at­ve­ju darb­da­vio pa­rei­ga bu­vo su­da­ry­ti to­kias dar­bo sąly­gas, kad dirb­ti būtų sau­gu. O jos su­da­ry­tos ne­bu­vo“, – tvir­ti­no V. Ro­čys.