Dariaus ir Girėno gatvėje partrenkta moteris

Nuot­rau­ka iš feisbuko
Mo­te­ris, išbė­gu­si į jud­rią gatvę, bu­vo par­trenk­ta au­to­mo­bi­lio
Praė­ju­sios sa­vaitės pa­bai­ga vie­no­je iš pa­grin­di­nių Plungės mies­to gat­vių bu­vo pa­žymė­ta skaud­žia ne­lai­me. Penk­ta­die­nio pa­va­ka­re leng­va­sis au­to­mo­bi­lis par­trenkė į ke­lią ne pėsčiųjų per­ėjo­je išbė­gu­sią mo­terį. Jai pri­reikė me­dikų pa­gal­bos.

Kaip pra­nešė Plungės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Rea­ga­vi­mo sky­riaus vir­ši­ninkė Ing­ri­da Juš­kaitė, eis­mo įvy­kis už­fik­suo­tas rugpjū­čio 26 dieną, 18.06 val., Da­riaus ir Girė­no gatvė­je, ša­lia Plungės pa­što.

Į va­žiuo­jamąją ke­lio dalį išbė­gu­si 1972 m. gi­mu­si Plungės ra­jo­no gy­ven­to­ja bu­vo par­trenk­ta blai­vaus 1975 m. gi­mu­sio Ma­žei­kių ra­jo­no gy­ven­to­jo, ku­ris vai­ra­vo „Toyo­ta Co­rol­la Ver­so“ au­to­mo­bilį.

Part­renk­ta nu­kentė­ju­sio­ji pa­tyrė dau­gy­bi­nius kūno su­ža­lo­ji­mus ir yra gy­do­ma Klaipė­dos li­go­ninė­je.