Gink­lą ne­le­ga­liai lai­kiu­siam pur­vai­tiš­kiui – lyg­ti­nė baus­mė

Gin­ta­rės KAR­MO­NIE­NĖS nuo­trau­ka
V. Kon­čiui skir­ta lyg­ti­nė baus­mė
Pir­ma­die­nį Plun­gės apy­lin­kės teis­mo rū­mų tei­sė­jos Ire­nos Šeš­kaus­kie­nės nuo­spren­dį iš­gir­do 1966-ai­siais gi­męs pur­vai­tiš­kis Vac­lo­vas Kon­čius. Vy­ras nu­teis­tas už tai, kad ne­tu­rė­da­mas lei­di­mo dis­po­na­vo šau­na­muo­ju gink­lu. Už tai jam skir­ta lyg­ti­nė vie­ne­rių me­tų lais­vės atė­mi­mo baus­mė.

Į tei­sia­mų­jų suo­lą praei­ty­je ne kar­tą teis­tas pur­vai­tiš­kis dar kar­tą at­si­sė­do prieš pat Nau­juo­sius. Šį­kart jam te­ko aiš­kin­tis, kaip jo na­muo­se at­si­ra­do šau­na­ma­sis gink­las – 9 mm ka­lib­ro du­ji­nis re­vol­ve­ris.
Iš by­lo­je su­rink­tos me­džia­gos ma­ty­ti, kad gink­lą V. Kon­čius įsi­gi­jo ne­tu­rė­da­mas tam lei­di­mo. Ne­tei­sė­tai vy­ras re­vol­ve­rį ir lai­kė, pa­slė­pęs jo so­dy­bo­je esan­čio­je pir­ty­je. Kiek lai­ko pur­vai­tiš­kis tu­rė­jo šau­tu­vą, nė­ra nu­sta­ty­ta. Ži­no­ma tik tiek, kad jį praė­ju­sių me­tų ge­gu­žės 31-ąją vy­ro so­dy­bo­je ap­ti­ko kra­tą ten da­rę po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai.
Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie gink­lo įsi­gi­ji­mo ir lai­ky­mo ap­lin­ky­bes ban­dy­ta su­ži­no­ti teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu, kai V. Kon­čiaus pra­šy­ta at­skleis­ti, kaip re­vol­ve­ris „ap­si­gy­ve­no“ jo so­dy­bo­je. Iš pra­džių spy­rio­ję­sis, ga­liau­siai vy­ras su­ti­ko kai ką pa­pa­sa­ko­ti. Mat jam bu­vo paaiš­kin­ta, jog pri­si­pa­ži­nus ir da­vus pa­ro­dy­mus, by­lą ga­li­ma iš­nag­ri­nė­ti su­trum­pin­to pro­ce­so tvar­ka. Dėl to jam bū­tų skir­ta treč­da­liu ma­žes­nė baus­mė.
To­kie ar­gu­men­tai kal­ti­na­mą­jį įti­ki­no ir šis pa­pa­sa­ko­jo, kad gink­lą nu­si­pir­ko iš vie­no as­mens. Esą re­vol­ve­ris į Pur­vai­čius bu­vo at­vež­tas iš Klai­pė­dos. Ta­čiau pir­ki­niu V. Kon­čius ti­ki­no pa­si­džiau­gęs vos die­ną, mat jau ki­tą die­ną po įsi­gi­ji­mo jo na­muo­se ap­si­reiš­kė po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ir šau­tu­vą paė­mė.
Nors įsi­gy­ti ar lai­ky­ti gink­lą pur­vai­tiš­kis lei­di­mo ne­tu­ri ir nė­ra tu­rė­jęs, re­vol­ve­rį jis sa­kė nu­si­pir­kęs dėl sau­gu­mo. „Nu­si­pir­kau sa­vi­gy­nai ir sau­giai pa­slė­piau pir­ty­je. Pa­nau­do­ti jo man ne­te­ko, nes pa­tu­rė­jau vos die­ną“, – pa­sa­ko­jo.
Kal­ti­na­ma­jam da­vus pa­ro­dy­mus, tei­sė­ja ėmė svars­ty­ti dėl baus­mės rū­šies. Jos įsi­ti­ki­ni­mu, vie­šie­ji dar­bai, ku­rie bu­vo skir­ti už anks­tes­nes nu­si­kals­ta­mas vei­kas, nau­dos ne­da­vė, nes V. Kon­čius ir to­liau nu­si­kals­ta. „Baus­mę at­lie­ka­te, bet iš­va­dų ir to­liau ne­da­ro­te“, – kal­bė­jo I. Šeš­kaus­kie­nė.
Bet V. Kon­čius su tuo ne­bu­vo lin­kęs su­tik­ti – aiš­ki­no, kad ir to­kios baus­mės už­te­ko, kad mes­tų anks­tes­nę veik­lą. Bet tei­sė­jos tai neį­ti­ki­no. Pa­sak jos, V. Kon­čius nuo na­mi­nu­kės ga­mi­ni­mo pe­rė­jo prie rim­tes­nių da­ly­kų. Iš to bu­vo ga­li­ma su­pras­ti, kad tei­sė­ja ne­ma­no, jog ir už šį nu­si­kal­ti­mą pa­kak­tų pur­vai­tiš­kį nu­baus­ti vie­šai­siais dar­bais.
To­kios pa­čios nuo­mo­nės bu­vo ir pro­ku­ro­ras Min­dau­gas Vil­nius, ku­rio aiš­ki­ni­mu, ne­nut­rūks­tan­ti vie­no­kia ar ki­to­kia V. Kon­čiaus nu­si­kals­ta­ma vei­ka esą ro­do, kad vy­ras ne­pa­si­mo­ko. At­virkš­čiai – klimps­ta į rim­tes­nius nu­si­kal­ti­mus, to­dėl ne­va jam bū­ti­na skir­ti efek­ty­ves­nę baus­mę.
Tad pra­šy­da­mas V. Kon­čių pri­pa­žin­ti kal­tu, pro­ku­ro­ras siū­lė skir­ti jam treč­da­liu su­ma­žin­tą ir su­bend­rin­tą su anks­tes­ne me­tų ir ke­tu­rių mė­ne­sių lais­vės atė­mi­mo baus­mę. Tie­sa, jos vyk­dy­mą pra­šy­ta ati­dė­ti pu­sant­rų me­tų. Pro­ku­ro­ro įsi­ti­ki­ni­mu, V. Kon­čiui tu­rė­tų bū­ti už­draus­ta ir įsi­gy­ti bei lai­ky­ti šau­na­mų­jų gink­lų.
Pir­ma­die­nį iš­gir­dęs teis­mo nuo­spren­dį pur­vai­tiš­kis su­ži­no­jo, kad teis­mas – at­lai­des­nis nei pro­ku­ro­ras, mat sky­rė jam su­ma­žin­tą me­tų lais­vės atė­mi­mo baus­mę, ku­ri su­bend­rin­ta su anks­tes­ne. Baus­mės vyk­dy­mas ati­dė­tas me­tams, įpa­rei­go­jant vi­są ati­dė­ji­mo lai­ką ne­tu­rė­ti, ne­nau­do­ti, neį­si­gy­ti šau­na­mų­jų ir ne­šau­na­mų­jų gink­lų.
Du­ji­nis re­vol­ve­ris ME JA­GUAR 80, dėl ku­rio V. Kon­čius at­si­dū­rė teis­me, nuo­spren­džiui įsi­tei­sė­jus bus per­duo­tas Lie­tu­vos gink­lų fon­dui.
Tie­sa, šis nuo­spren­dis per 20 die­nų ga­li bū­ti skun­džia­mas ape­lia­ci­niu skun­du Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mui.