Ilgapirščiai griebė ne tik viskį, bet ir... rankšluosčius

Aso­cia­ty­vi nuo­trau­ka
Nu­baus­tas pre­ky­bos cent­rus ap­vogęs il­ga­pirš­tis
Rugpjū­čio pa­bai­go­je Plungės apy­linkės teis­mo nuo­sprendį iš­gir­do šiuo me­tu bausmę už va­gystę at­lie­kan­tis 37-erių klaipė­die­tis To­mas Pu­ce­vi­čius. Pa­garsė­ju­sio il­ga­pirš­čio gro­biu šįkart ta­po vis­kis, šo­ko­la­di­niai sal­dai­niai bei... rankš­luos­čiai, ku­riuos kar­tu su drau­gu jis pa­vogė iš Plungė­je esan­čių pre­ky­bos centrų „Ma­xi­ma“ ir „Nor­fa“.

Pra­siautė ir „Ma­xi­mo­je“, ir „Nor­fo­je“

Teisė­sau­gos sergė­to­jams T. Pu­ce­vi­čiaus pa­vardė – pui­kiai ži­no­ma. Vy­ras ne kartą teis­tas už įvai­rias va­gys­tes. Vie­na įsi­min­ti­niau­sių – kai pa­vogęs iš mie­gan­čios sa­vo mo­čiutės te­le­vi­zo­rių, nu­nešė jį į lom­bardą par­duo­ti ir, iš­vydęs mie­gantį pa­sta­ro­jo dar­buo­toją, ap­šva­ri­no dar ir lom­bardą. Il­ga­pirš­tis iš jo iš­nešė ke­lias de­šim­tis mo­bi­liųjų te­le­fonų, laik­rod­žių ir kitų ver­tingų daiktų.

Šįkart klaipė­die­tis bu­vo kuk­les­nis – iš Plungė­je esan­čios „Ma­xi­mos“ drau­ge su bend­ri­nin­ku pa­vogė ke­lis bu­te­lius vis­kio „Jack Da­niels“ ir įvai­rių sal­dai­nių. Iš vi­so va­gys iš pre­ky­bos cent­ro iš­nešė pre­kių už dau­giau nei 200 eurų. Vis­kas įvy­ko vėlų 2018-ųjų ge­gužės 31-osios va­karą.

Ki­tu il­ga­pirš­čių tai­ki­niu ta­po „Nor­fos“ pre­ky­bos cent­ras, iš ku­rio jie­du pa­grobė dar ke­lis įvai­rių vis­kių bu­te­lius bei... vo­nios ir pa­kuotę po­pie­ri­nių rankš­luos­čių, taip pre­ky­bos cent­rui pa­da­ry­da­mi be­veik 162 eurų tur­tinę žalą.


Va­žia­vo vog­ti

Teis­mo nuo­sprendį rugpjū­čio 26-ąją iš­gir­do tik T. Pu­ce­vi­čius, mat kar­tu su juo pre­ky­bos cent­ruo­se apsivogusio J. L. at­žvil­giu baud­žia­mo­ji by­la bu­vo išs­kir­ta. Jis už šias va­gys­tes nu­teis­tas dar 2019-ai­siais.

Ta­da jis nė ne­bandė slėpti, jog į Plungę, į ku­rią  vy­ko kar­tu su T. Pu­ce­vi­čiu­mi ir dar vie­nu as­me­niu, ku­rio at­žvil­giu iki­teis­mi­nis ty­ri­mas bu­vo nu­trauk­tas, va­žia­vo su konk­re­čiu tiks­lu – ką nors pa­vog­ti iš pre­ky­bos centrų. Tik ne­pri­si­minė, ar apie šį sa­vo su­ma­nymą bu­vo kažką už­si­minęs kar­tu vy­ku­siems bi­čiu­liams.

J. L. sakė, jog vog­ti su­manė dėl pi­nigų sty­giaus. Esą ta­da ne­se­niai bu­vo grįžęs iš įka­li­ni­mo įstai­gos, dar­bo ne­turė­jo, o pra­si­ma­ny­ti pi­nigų kaž­ko­kiu būdu reikė­jo. J. L. aiš­ki­no pa­vog­tas pre­kes par­davęs ir taip gavęs pi­nigų.

T. Pu­ce­vi­čių praei­ties šešė­lis dėl va­gystės pa­si­vi­jo tik da­bar. Šiuo me­tu už kitą va­gystę bausmę at­lie­kan­tis klaipė­die­tis Plungės apy­linkės teis­me ne­neigė ap­vogęs minė­tus pre­ky­bos cent­rus. Pri­si­minė, kad tą dieną į Plungę at­vy­ko su J. L. ir dar vie­nu as­me­niu. Sakė va­žiavęs dėl kom­pa­ni­jos, be jo­kio tiks­lo. Ne­va ne­bu­vo jo­kio su­si­ta­ri­mo vog­ti, bet ga­liau­siai įvy­ko taip, kaip įvy­ko.

Klaipė­die­tis pa­sa­ko­jo iš „Ma­xi­mos“ ir „Nor­fos“ pa­vog­tas pre­kes su­si­dėjęs į kup­rinę, o kitą dieną jas ne­va par­davęs ne­pažįs­ta­miems žmonėms Klaipė­do­je. Gau­tus pi­ni­gus ti­ki­no iš­leidęs sa­vo reikmėms.

Kad būtent šie as­me­nys ap­šva­ri­no pre­ky­bos cent­rus, liu­di­ja ir ty­ri­mui pa­teik­tos vaiz­do med­žia­gos, ku­rio­se aiš­kiai ma­ty­ti tiek po vieną, tiek po kitą pre­ky­bos centrą vaikš­tan­tys vy­rai, de­dan­tys pre­kes į plas­ti­ki­nius krep­šius, o pa­skui juos per­si­krau­nan­tys į turė­tas kup­ri­nes ir išei­nan­tys už nieką ne­su­si­mokėję.


Pra­siil­gi­no kalė­ji­mo laiką

Bylą iš­nag­rinėjęs Plungės apy­linkės teis­mas T. Pu­ce­vi­čių pri­pa­ži­no kal­tu ap­vo­gus „Ma­ximą“ ir „Norfą“. Ski­riant klaipė­die­čiui bausmę at­si­žvelg­ta į tai, kad jis pri­pa­ži­no kaltę ir gailė­jo­si vogęs. Ta­čiau jo at­sa­ko­mybę ap­sun­ki­no tai, kad pre­ky­bos cent­ruo­se jis dar­ba­vo­si ne vie­nas, o su bend­ri­nin­kais.

Be to, T. Pu­ce­vi­čius pri­si­dir­bo ne pirmą kartą – yra teis­tas ke­tu­ris kar­tus ir da­bar at­lie­ka laisvės at­ėmi­mo bausmę. Tai ro­do, kad jis nė ne­ke­ti­na keis­ti gy­ve­ni­mo būdo.

Vi­sa tai įver­tinęs teis­mas klaipė­dietį il­ga­pirštį už abi va­gys­tes nu­teisė su­bend­rin­ta ir treč­da­liu su­ma­žin­ta 30-ies par­ų areš­to baus­me, ku­ri bu­vo su­bend­rin­ta su anks­tes­ne ir pa­skir­ta ga­lu­tinė – 4 mėne­siai ir 15 dienų ne­laisvės. Šią bausmę T. Pu­ce­vi­čius turės at­lik­ti at­vi­ro­jo­je ko­lo­ni­jo­je.

Taip pat  jam teks su­si­mokė­ti be­veik 290 eurų už vals­tybės ga­ran­tuo­jamą tei­sinę pa­galbą.

Nuosp­ren­dis per 20 dienų ape­lia­ci­niu skun­du ga­li būti skund­žia­mas Klaipė­dos apy­gar­dos teis­mui.