Ilgapirštis sulaukė teismo atpildo

Asociatyvi nuotrauka
Gruo­džio 19-ąją Plun­gės apy­lin­kės teis­mo rū­mų tei­sė­jo Vir­gi­ni­jaus Ge­dei­kio nuo­spren­dį iš­gir­do 1993-ai­siais gi­męs Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jas Vy­gan­tas Ma­čiuls­kis. Už ke­tu­rias va­gys­tes, ku­rių me­tų pa­vo­gė krū­vą ver­tin­gų daik­tų, vy­ras pra­si­tę­sė „poil­sį“ įka­li­ni­mo įstai­go­je, mat šiuo me­tu jis at­lie­ka baus­mę už ki­tus nu­si­kal­ti­mus.

Pas­ta­rą­jį kar­tą V. Ma­čiuls­kis pri­si­dir­bo šių me­tų pa­va­sa­rį, kuo­met net ke­tu­ris įsi­bro­vė į sve­ti­mas pa­tal­pas, iš ku­rių it sa­vo iš­si­ne­šė ne­ma­žai daik­tų.

Pir­ma­sis il­ga­pirš­čio „vi­zi­tas“ į sve­ti­mas val­das už­fik­suo­tas vė­lų ko­vo 30-osios va­ka­rą. Tu­rė­da­mas tiks­lą pa­grob­ti sve­ti­mą tur­tą, V. Ma­čiuls­kis pro neuž­ra­kin­tas du­ris įsi­bro­vė į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je esan­tį ga­ra­žą. Iš jo va­gi­šius išė­jo ne­tuš­čio­mis, o ne­ši­nas gran­di­ni­niu pjūk­lu „Stihl“, ku­rio ver­tė – 500 eu­rų.

Bet šio gro­bio vy­rui neuž­te­ko, tad ba­lan­džio 19-osios va­ka­rą jis iš­si­ruo­šė į dar vie­ną „me­džiok­lę“. Šį­kart jo tai­ki­niu ta­po Plun­gės ra­jo­ne esan­tis ūki­nis pa­sta­tas, ku­ris bu­vo neuž­ra­kin­tas. Dėl to il­ga­pirš­tis, ži­no­ma, tik ap­si­džiau­gė. Įs­liū­ki­nęs į at­vi­ras pa­tal­pas, V. Ma­čiuls­kis stvė­rė su­vi­ri­ni­mo apa­ra­tą, aku­mu­lia­to­rių įkro­vik­lį bei krū­map­jo­vę. Šių daik­tų sa­vi­nin­kei bu­vo pa­da­ry­tas 380 eu­rų tur­ti­nė ža­la.

Azar­to pa­gau­tas va­gi­šius ra­miai ne­lei­do ir ki­tos die­nos va­ka­ro. Tik šį­kart vis­kas ne­bu­vo pa­tiek­ta ant lėkš­tu­tės – atal­pos, į ku­rias jis už­si­mo­jo įsi­brau­ti, bu­vo už­ra­kin­tos. Bet tai V. Ma­čiuls­kiui ne­sut­ruk­dė pa­siek­ti sa­vo tiks­lą – ant ūki­nio pa­sta­to du­rų bu­vu­sią spy­ną jis nu­plė­šė ran­ko­mis. Įė­jęs į vi­dų pa­ma­tė trak­to­rių. Šis bu­vo neuž­ra­kin­tas. Tad paim­ti ja­me bu­vu­sį aku­mu­lia­to­rių jam bu­vo vie­nas juo­kas. Šio tur­tui sa­vi­nin­kei pa­da­ry­ta 250 eu­rų tur­ti­nė ža­la.

Ki­tą­dien, tiks­liau – nak­tį, V. Ma­čiuls­kis šei­mi­nin­ka­vo ki­ta­me mū­sų ra­jo­ne esan­čia­me ga­ra­že, į ku­rį pa­te­ko išė­męs ga­ra­žo sie­no­je bu­vu­sį lan­gą. Čia il­ga­pirš­tis ra­do krū­vą ver­tin­gų daik­tų, tarp ku­rių – tri­me­ris „Husq­var­na“, kir­viai „Fis­kars“, aku­mu­lia­to­riai, meš­ke­rės, krū­map­jo­vė, ori­niai šau­tu­vai, rak­tų komp­lek­tai bei ki­ti daik­tai. Pro įsi­bro­vė­lio akis ne­prasp­rū­do ir ga­ra­že sto­vė­ju­sia­me neuž­ra­kin­ta­me au­to­mo­bi­ly­je bu­vu­sios ci­ga­re­tės. Jų bū­ta net 15 pa­ke­lių. Šis va­gi­šiaus „vi­zi­tas“ iš­var­dy­to tur­to šei­mi­nin­kui kai­na­vo 2 200 eu­rų.

Šias va­gys­tes V. Ma­čiuls­kis įvyk­dė bū­da­mas anks­čiau teis­tas ir tu­rė­da­mas neiš­ny­ku­sį teis­tu­mą. Be to, jo vei­ko­je yra nu­si­kal­ti­mų re­ci­dy­vas. Tai pri­pa­žin­ti­na jo at­sa­ko­my­bę sun­ki­nan­čia ap­lin­ky­be. Leng­vi­nan­ti ap­lin­ky­bė – pri­si­pa­ži­ni­mas pa­da­rius mi­nė­tus nu­si­kal­ti­mus bei gai­lė­ji­ma­sis dėl jų.

Skir­da­mas baus­mę teis­mas į vi­sa tai at­si­žvel­gė. Įver­tin­ta ir tai, kad V. Ma­čiuls­kis tu­ri dvi ga­lio­jan­čias ad­mi­nist­ra­ci­nes nuo­bau­das – už Ke­lių eis­mo tai­syk­lių bei vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mus.

Tie­sa, ši bau­džia­mo­ji by­la iš­nag­ri­nė­ta su­trum­pin­to pro­ce­so tvar­ka. Tad ir baus­mė su­ma­žin­ta treč­da­liu. Į baus­mės lai­ką bu­vo įskai­čiuo­tas ir V. Ma­čiuls­kio lai­ki­no­jo su­lai­ky­mo lai­kas.

Už mi­nė­tas va­gys­tes teis­mas vy­rui sky­rė su­bend­rin­tą dve­jų me­tų ir mė­ne­sio ter­mi­nuo­to lais­vės atė­mi­mo baus­mę. Šią su­bend­ri­nus su anks­čiau pa­skir­ta, bet dar neat­lik­ta me­tų ir 5 mė­ne­sių ter­mi­nuo­to lais­vės atė­mi­mo baus­me, V. Ma­čiuls­kiui pa­tai­sos na­muo­se teks pra­leis­ti dve­jus me­tus ir de­šimt mė­ne­sių.

Nuosp­ren­dis ape­lia­ci­niu skun­du dar ga­li bū­ti skun­džia­mas Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mui.