Išgertuvės baigėsi smurtu, smurtas – baudžiamąja byla

Unsp­lash nuo­trau­ka
Mo­ti­na nuo sū­naus nu­ken­tė­jo ne­be pir­mą kar­tą
Vi­si ba­liai daž­niau­siai pra­si­de­da links­mai, bet taip pat links­mai bai­gia­si anaip­tol ne vi­si. Mat įkau­šę su­gė­ro­vai, žiū­rėk, tam­pa prie­šais, o su prie­šais drau­gau­ti juk nie­kas ne­no­ri. Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jui Min­tauts Kak­ta­vičs iš­ger­tu­vių me­tu prie­šu stai­ga ta­po... kar­tu puo­ta­vu­si ma­ma G. U. Smur­tą pa­ty­ru­si mo­te­ris ne­ty­lė­jo – tuoj pat sū­nui iš­kvie­tė po­li­ci­ją. Ši­taip by­la dėl skaus­mo su­kė­li­mo šei­mos na­riui at­si­dū­rė ant Plun­gės apy­lin­kės teis­mo sta­lo.

Pa­si­sė­dė­ti prie stik­liu­ko mo­ti­na su sū­nu­mi bei jos pusb­ro­liu su­si­rin­ko prieš mė­ne­sį – lapk­ri­čio šeš­tą die­ną.
Ma­tyt, jau šiek tiek įkau­šu­si, ma­ma sū­nui ėmu­si prie­kaiš­tau­ti, jog šis iš na­mų bai­gia iš­neš­ti vi­sus daik­tus. Vė­liau ji pri­si­mi­nė, kad M. Kak­ta­vičs tuo me­tu jau bu­vo pri­gu­lęs, o ji at­si­sė­du­si ša­lia ir kal­bė­da­ma apie sū­naus ne­to­le­ruo­ti­ną el­ge­sį ėmė mo­si­kuo­ti ran­ka.
Sū­nui to­kie pa­moks­lai ne­pa­ti­kę – jis su­grie­bęs mo­ti­nos rie­šą ir ėmęs su­kti. Tuo­met G. U. iš­kart iš­kvie­tu­si po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus, mat kar­tu su ja gy­ve­nan­tis sū­nus prieš ją ran­ką pa­kė­lęs jau ne pir­mą sy­kį. Tie­sa, anks­čiau esą ty­lė­ju­si, bet šį­syk kant­ry­bės tau­rė iš­se­ku­si. Ir nors į me­di­kus nu­ken­tė­ju­sio­ji ne­si­krei­pia, o ir at­vy­kę pa­rei­gū­nai ant jos ran­kos smur­to žy­mių ne­pas­te­bė­jo, sa­ko, rie­šą jai skau­da iki šiol.
Ne­pai­sant vi­sų fi­zi­nių kan­čių, mo­ti­na tei­gė ga­lė­sian­ti sū­nui at­leis­ti, ta­čiau ti­ki­si, kad šis at­si­pra­šys ir ne­be­var­tos al­ko­ho­lio. Įpa­rei­go­ti, kad M. Kak­ta­vičs at­si­sa­ky­tų svai­ga­lų, G. U. pra­šė ir te­si­mo. Esą ag­re­sy­vus sū­nus tam­pa bū­tent ta­da, kai iš­ge­ria.
Pa­na­šiai tos die­nos įvy­kius nu­pa­sa­ko­jo ir pa­ts kal­ti­na­ma­sis. Tie­sa, kad su­lau­kė prie­kaiš­tų iš ma­mos dėl iš na­mų ne­ša­mų daik­tų, neuž­si­mi­nė. O su­py­kęs esą dėl to, jog ma­ma ėmė jį bu­din­ti mie­gan­tį – ne­va no­rė­ju­si to­liau kar­tu puo­tau­ti. Tuo­met ir su­grie­bęs ran­ką bei ją pa­su­kęs. Tik ti­ki­na su­žeis­ti ne­no­rė­jęs – tie­siog ši­taip pa­ro­dęs, kad at­sto­tų ir leis­tų mie­go­ti to­liau.
Vy­ras tei­gė, kad nuo­šir­džiai gai­li­si ir gim­dy­to­jos at­si­pra­šys – juk ne­no­ri gy­ven­ti pik­tuo­ju.
Pa­ro­dy­mus teis­mui pa­tei­kė ir kar­tu bu­vęs P. P. Tie­sa, pa­rei­gū­nams at­vy­kus jis bu­vo ge­ro­kai įkau­šęs (2,52 pro­mi­lės gir­tu­mas) ir ti­ki­no tik gir­dė­jęs konf­lik­tą – esą kaip M. Kak­ta­vičs smur­tau­ja prieš ma­mą, ne­ma­tęs. Ne­ma­žai iš­len­kę, ma­tyt, bu­vo ir sū­nus su ma­ma: pa­sta­ra­jai nu­sta­ty­tas 1,59, smur­tau­to­jui – 2,38 pro­mi­lės gir­tu­mas.
Teis­mas nu­sta­tė, kad by­lo­je yra ir leng­vi­nan­čių, ir sun­ki­nan­čių ap­lin­ky­bių. M. Kak­ta­vičs si­tua­ci­ją kiek leng­vi­na tai, jog jis nuo­šir­džiai gai­li­si. Bet nu­mo­ti ran­ka ne­ga­li­ma ir į sun­ki­nan­čią ap­lin­ky­bę, ku­ri ga­na rim­ta – tei­sia­ma­sis yra pri­pa­žin­tas re­ci­dy­vis­tu.
Teis­mo bau­džia­ma­ja­me įsa­ky­me ra­šo­ma, kad nie­kur ne­dir­ban­tis, iš­si­tuo­kęs, Užim­tu­mo tar­ny­bo­je re­gist­ruo­tas M. Kak­ta­vičs dėl fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mo šei­mos na­riui teis­tas ir per­nai. Teis­tu­mas dar neiš­ny­kęs. Be to, tu­ri ga­lio­jan­čias 5 ad­mi­nist­ra­ci­nes nuo­bau­das už įvai­rius nu­si­žen­gi­mus, o pa­skir­tų bau­dų ne­mo­ka.
At­siž­vel­gęs į vi­sas sun­ki­nan­čias ir leng­vi­nan­čias ap­lin­ky­bes bei iš­nag­ri­nė­jęs by­lą ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka ir su­pap­ras­tin­to pro­ce­so bū­du, teis­mas vy­rui sky­rė še­šių mė­ne­sių lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­mę be in­ten­sy­vios prie­žiū­ros, taip pat už­drau­dė pu­sę me­tų var­to­ti psi­chi­ką vei­kian­čias me­džia­gas.
Be to, nu­teis­ta­sis įpa­rei­go­tas du mė­ne­sius da­ly­vau­ti smur­ti­nį el­ge­sį kei­čian­čio­se pro­gra­mo­se. Jos gel­bės ar ne, pa­ro­dys tik lai­kas.
Tei­sė­ja Ire­na Šeš­kaus­kie­nė išaiš­ki­no: jei su šia baus­me nu­teis­ta­sis ne­su­tiks, per 14 die­nų nuo teis­mo bau­džia­mo­jo įsa­ky­mo ga­vi­mo die­nos tu­ri tei­sę Plun­gės apy­lin­kės teis­mui pa­teik­ti pra­šy­mą, rei­ka­lau­da­mas su­reng­ti by­los nag­ri­nė­ji­mą teis­me. To­kio pra­šy­mo ne­pa­tei­kus, bau­džia­ma­sis įsa­ky­mas įsi­tei­sės ir bus ne­skun­džia­mas.