Įtūžę vairuotojai susikibo vidury gatvės

Vaiz­do įra­šo fik­sa­ci­ja
Gatvės ne­pa­si­da­liję vai­ruo­to­jai čia pat ir su­si­ki­bo
Ant­ra­dienį va­žia­vu­sie­ji pa­grin­di­ne – J. Tu­mo-Vaiž­gan­to – Plungės gat­ve ne­galė­jo pa­tikė­ti sa­vo aki­mis: vi­du­ry gatvės su­si­ki­bo mo­to­cik­lo „Su­zu­ki GSR 75“ ir au­to­mo­bi­lio „Opel Ast­ra“ vai­ruo­to­jai. Vaiz­das toks, lyg veiks­mas vyktų ne Lie­tu­vo­je ar bent jau ne šiais lai­kais, o 1990-ai­siais... Įsis­mar­ka­vu­sių vyrų peš­ty­nes ne­tru­kus stebė­jo ne tik dėl to kamš­ty­je įstrigę vai­ruo­to­jai, bet ir vi­sa Lie­tu­va, mat vaiz­do įra­šas, pa­si­da­lin­tas feis­bu­ke, pa­skli­do pla­čiai.

O ja­me už­fik­suo­ta, kaip į at­la­pus „Opel Ast­ra“ vai­ruo­to­jui (g. 1980 m.) pir­miau­sia kim­ba mo­to­cik­li­nin­kas (g. 1998 m.). Pris­paudęs vy­riš­kio galvą po pa­žas­ti­mi, jis ap­da­li­na šį smūgiais į galvą, kliū­va ir į veidą. Sko­lo­je ne­lie­ka ir pa­sta­ra­sis, ban­dy­da­mas kib­ti į prie­ši­nin­ko kel­nes, o vėliau at­si­kirs­da­mas ir smūgiu į mo­to­cik­li­nin­ko šalmą, kurį šis dėvėjo.
Šal­mas vyrą ap­sau­go­jo ne tik nuo smar­kes­nio smūgio į veidą, bet ir nuo at­pa­ži­ni­mo. Vėliau paaiškė­jo, kad jis yra vie­ti­nis, tad dau­ge­liui plun­giš­kių turėtų būti bent jau ma­ty­tas. Opelį vai­ravęs vy­ras – iš Šiau­lių ra­jo­no.
Ne­ga­li­ma sa­ky­ti, jog tokį re­ginį stebėję su­sto­ju­sių ma­šinų vai­ruo­to­jai li­ko abe­jin­gi – vie­nas ki­tas bandė mu­šei­kas su­draus­min­ti ar su­gėdin­ti, ta­čiau šiems ir vie­no pri­ėju­sio vy­riš­kio, ir vėliau mo­ters pa­mo­ky­mai bu­vo nė motais – kur kas la­biau rūpėjo kumš­čiais bei pa­si­stum­dy­mais vie­nas ki­tam įro­dy­ti sa­vo tei­sumą ke­ly­je, išaiš­kin­ti, kas kur va­žiavę. Tai kas, kad gatvė­je, tai kas, kad juos, su­si­ėmu­sius ties ski­riamąja juos­ta, ste­bi gau­si pub­li­ka.
Nors ka­me­ra neuž­fik­sa­vo jų su­si­tai­ky­mo mo­men­to, at­ro­do, kad pa­liau­bos įvy­ko. Mat turbūt iš­kart po to vy­rai pri­si­statė į Plungės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­riatą ir aiš­ki­no vie­nas ki­tam pre­ten­zijų ne­tu­rin­tys.
„Kai jie at­ėjo, pa­reigū­nai vaiz­do įra­šo dar ne­bu­vo matę. Pa­pa­sa­ko­jo, kad tarp jų įvy­kio konf­lik­tas dėl Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mo, kad ap­si­kumš­čia­vo, bet vie­nas ki­tam pre­ten­zijų ne­tu­ri. Pa­teikė sa­vo kon­tak­tus, turbūt nu­jaus­da­mi, kad ga­li pro­blemų kil­ti, kad daug žmo­nių matė. Tik po to feis­bu­ke pa­matėm įrašą ir pra­dėjom iki­teis­minį ty­rimą“, – „Že­mai­čiui“ pa­sa­ko­jo ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Gin­tau­tas Po­ce­vi­čius.
Ty­ri­mas pra­dėtas dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo, o už tai gre­sia vie­šie­ji dar­bai ar­ba bau­da, ar­ba laisvės ap­ri­bo­ji­mas, ar­ba areš­tas, ar­ba laisvės at­ėmi­mas iki dvejų metų.