Jubiliejui naminukės prasivirusiam vyriškiui – solidi bauda

Asociatyvi nuotrauka
Pir­ma­die­nį Plun­gės apy­lin­kės teis­mo rū­mų tei­sė­jo Vir­gi­ni­jaus Ge­dei­kio nuo­spren­dį iš­gir­do 1969-ai­siais gi­męs Diš­lių kai­mo gy­ven­to­jas Vy­tau­tas Ma­la­kaus­kis. Ttei­sia­mų­jų suo­le jis at­si­dū­rė dėl pa­si­kė­si­ni­mo pa­ga­min­ti dau­giau nei 50 lit­rų stip­rių­jų na­mi­nių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų, tu­rint tiks­lą juos rea­li­zuo­ti. Už na­mi­nu­kės ga­my­bą vy­rui skir­ta 5 000 eu­rų bau­da.

Į Diš­lių kai­mo gy­ven­to­jo „vir­tu­vę“ pa­rei­gū­nai įsi­su­ko rugp­jū­čio 15-osios po­pie­tę. Tie­sa, ten jie ne šiaip sau at­si­dū­rė, o dirb­da­mi pa­gal iš anks­to nu­ma­ty­tą pla­ną. Ūki­nia­me pa­sta­te įkur­din­to­je „ga­myk­lo­je“ tą­kart pa­rei­gū­nai ap­ti­ko vi­są na­mi­nu­kės ga­my­bai rei­ka­lin­gą įran­gą. Pas­ta­ro­ji bu­vo ne tuš­čia – ras­ti 25 lit­rai be­spal­vio skys­čio, tu­rin­čio spe­ci­fi­nį na­mi­nu­kės kva­pą, bei 830 lit­rų rau­ga­lo, tin­ka­mo na­mi­nei deg­ti­nei ga­min­ti. Iš to­kio kie­kio bū­tų pri­var­vė­ję dau­giau nei 70 lit­rų ab­so­liu­taus eti­lo al­ko­ho­lio.

Aki­vaiz­džių įro­dy­mų pri­spaus­tas šei­mi­nin­kas jau ta­da pri­si­pa­ži­no su­si­meist­ra­vęs įran­gą „kar­čia­jai“ ga­min­ti ir ją va­ręs. Ne pir­mą­kart dėl to­kios veik­los pa­rei­gū­nams įkliu­vęs V. Ma­la­kaus­kas sa­vo po­zi­ci­jos ne­pa­kei­tė ir per spa­lio 16-ąją vy­ku­sį šios by­los nag­ri­nė­ji­mą teis­me.

Vy­ras ti­ki­no taip ruo­šę­sis ar­tė­jan­čiam sa­vo ju­bi­lie­jui. Ka­dan­gi ba­liaus pla­nuo­ta di­de­lio, stip­riai­siais gė­ri­mais diš­liš­kis nu­ta­rė pa­si­rū­pin­ti pa­ts. Juk ne juo­kas pa­vai­šin­ti ko­ne pus­šim­tį sve­čių.

V. Ma­la­kaus­kas pri­si­mi­nė pir­muo­ju vi­ri­mu pa­si­ga­mi­nęs 25 lit­rus na­mi­nu­kės, bet, su­pra­tęs, kad tiek šven­tei bus per ma­žai, nu­ta­rė iš­si­vir­ti dar šiek tiek. Ta­čiau už­baig­ti vi­są pro­ce­są jam su­truk­dė ne­ti­kė­tai įsi­ver­žę po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai.

Ka­dan­gi tei­sia­mų­jų suo­le at­si­dū­ręs diš­liš­kis vi­siš­kai pri­pa­ži­no kal­tę, by­la iš­nag­ri­nė­ta su­trum­pin­to pro­ce­so tvar­ka. Dėl to baus­mė ma­žin­ti­na treč­da­liu. Bet net ir tai ži­no­da­mas V. Ma­la­kaus­kas pra­šė skir­ti kuo įma­no­ma ma­žes­nę bau­dą. Esą su­tik­tų net dirb­ti vie­šuo­sius dar­bus.

Bet pa­sta­rų­jų jam at­lik­ti ne­rei­kės. Teis­mas vy­rui sky­rė 7 500 eu­rų bau­dą, ku­rią su­ma­ži­nus treč­da­liu, V. Ma­la­kaus­kui teks su­si­mo­kė­ti 5 000 eu­rų.

Dar 270 eu­rų jam teks su­si­mo­kė­ti Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­jam po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui. Tiek šiam at­siė­jo na­mi­nu­kei ga­min­ti skir­tos įran­gos bei pa­ruoš­tos pro­duk­ci­jos iš­ga­be­ni­mas iš so­dy­bos.

Nuosp­ren­dis per 20 die­nų nuo jo pa­skel­bi­mo die­nos dar ga­li bū­ti skun­džia­mas Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mui.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.