Karantinui nepaklūstančiuosius tramdo policija

Nuot­rau­ka iš Tv3 fil­muo­tos med­žia­gos
Įsi­siautė­ju­sio var­ka­liš­kio nu­tar­ta ne­įsi­leis­ti į li­go­ninę
Naktį iš sek­ma­die­nio į pir­ma­dienį įsi­ga­lio­ju­sioms ka­ran­ti­no tai­syklėms pa­klūsta ne vi­si – Plungės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­reigū­nams pir­mo­sio­mis šios sa­vaitės die­no­mis ne­trūko dar­bo sie­kiant už­tik­rin­ti, jog Vy­riau­sybės priimtų rei­ka­la­vimų būtų lai­ko­ma­si.
Ok­sa­nos ŠU­KIENĖS nuo­trau­ka
Pa­sak G. Po­ce­vi­čiaus, kas­dien gau­na­ma po ke­lis pra­ne­ši­mus apie izo­liuo­tis ne­sku­ban­čius iš už­sie­nio grįžu­sius asmenis

Nors dar sek­ma­dienį bu­vo skelb­ta, jog kitą­dien bus draud­žia­ma ne mais­to pre­kių par­duo­tu­vių veik­la, pir­ma­die­nio rytą kaip įpras­tai klien­tams du­ris at­vėrė Plungė­je, Sto­ties gatvė­je, esan­tis sta­ty­binė­mis prekė­mis bei žemės ūkio tech­ni­ka pre­kiau­jan­tis pre­ky­bos cent­ras.

Kaip „Že­mai­čiui“ sakė Plungės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Gin­tau­tas Po­ce­vi­čius, dėl to iš pat ry­to po­li­ci­ja ga­vo net du pra­ne­ši­mus. Nu­vykę pa­reigū­nai įspėjo, kad ka­ran­ti­no me­tu to­kio po­būdžio par­duo­tuvėms dirb­ti draud­žia­ma. Apie šį pa­žei­dimą bu­vo in­for­muo­ta Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­ja.

Pir­ma­die­nio va­karą po­li­ci­jos pa­reigū­nai skubė­jo į Var­ka­lius, mat bu­vo pra­neš­ta, jog iš Prancū­zi­jos grįžęs vy­riš­kis karš­čiuo­ja. Bet apie tai jis pra­nešė ne me­di­kams, o sa­vo bi­čiu­liui. Pas­ta­ra­sis ir pa­skam­bi­no Bend­ra­jam pa­gal­bos cent­rui. At­vykę prie var­ka­liš­kio namų grei­to­sios me­di­kai ne­bu­vo įleis­ti į vidų, todėl iš­sik­vietė po­li­ci­jos pa­reigū­nus.

Šiems te­ko iš­lauž­ti vy­ro du­ris. Namų šei­mi­nin­kas (g. 1978 m.) juos pa­si­ti­ko prie­šiš­kai nu­si­teikęs, su pei­liu ran­ko­je ir galimai neblaivus. Vy­ras aiš­ki­no no­rin­tis nu­si­žu­dy­ti ir jo­kios pa­gal­bos ne­priim­sian­tis. Pa­reigū­nams ne­li­ko nie­ko ki­to, kaip tik im­tis spe­cia­lių prie­mo­nių – vy­riš­kis bu­vo su­ra­kin­tas ir pa­tal­pin­tas į grei­to­sios au­to­mo­bilį.

Klaipė­dos uni­ver­si­te­tinės li­go­ninės me­di­kai, gavę pra­ne­šimą apie pas juos ve­žamą ag­re­syvų as­menį, ap­si­sprendė var­ka­liš­kio į gy­dy­mo įstaigą ne­priim­ti, nes šis ga­li kel­ti pa­vojų tiek per­so­na­lui, tiek ki­tiems pa­cien­tams. Po ilgų įkal­binė­jimų, jam kiek ap­ri­mus, me­di­kams pa­vy­ko paim­ti mėginį ty­ri­mams dėl ko­ro­na­vi­ru­so pa­čia­me grei­to­sios au­to­mo­bi­ly­je. Žmo­gus bu­vo par­vež­tas at­gal, jam pri­sa­ky­ta izo­liuo­tis ir na­mie lauk­ti ty­ri­mo re­zul­tatų.
Jų su ne­ri­mu laukė ir po­li­ci­jos pa­reigū­nai, turėję tie­sio­ginį kon­taktą su šiuo as­me­niu. „Štur­mo me­tu vi­sas pri­va­lo­mas ap­sau­gos prie­mo­nes pa­reigū­nai turė­jo. Ta­čiau norė­da­mi ap­si­draus­ti ir jie, ir jų šei­mos na­riai, kol laukėm ga­li­mai su­si­rgu­sio as­mens ty­rimų re­zul­tatų, bu­vo izo­liavę­si“, – sakė G. Po­ce­vi­čius.

Ant­ra­dienį pra­neš­ta, jog var­ka­liš­kis ko­ro­na­vi­ru­su neuž­sikrėtęs.

Ir nors toks at­ve­jis, kai te­ko pa­nau­do­ti jėgą prie­š ka­ran­ti­no tai­syklėms ne­paklūs­tantį as­menį, mūsų ra­jo­ne kol kas vie­nin­te­lis, po­li­ci­jos pa­reigū­nams dar­bo ne­trūksta.

Pa­sak Plungės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko, iš gy­ven­tojų nuo­lat gau­na­ma pra­ne­šimų apie iš už­sie­nio grįžu­sius, ta­čiau sa­vii­zo­lia­ci­jos rei­ka­la­vi­mo ne­pai­san­čius as­me­nis.

„To­kių pra­ne­šimų būna po ke­lis per dieną. Gy­ven­to­jai, ku­rie tu­ri įta­rimų, el­gia­si pi­lie­tiš­kai ir pra­ne­ša, nu­ro­do ad­resą. Sten­giamės veng­ti tie­sio­gi­nio kon­tak­to su nu­ro­dy­tu as­me­niu. Ban­dom te­le­fo­nu iš­siaiš­kin­ti, pri­va­lo jis izo­liuo­tis ar ne, įspėja­me apie ga­li­mas pa­sek­mes šio rei­ka­la­vi­mo ne­pai­sant. In­for­ma­ciją per­duo­dam Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jai ir Vi­suo­menės svei­ka­tos cent­rui“, – sakė G. Po­ce­vi­čius.

Pa­sak jo, po­li­ci­jos pa­reigū­nai sau­go ki­tus ir sau­go­si pa­tys: kiek įma­no­ma yra ap­ri­boję vi­sus tie­sio­gi­nius kon­tak­tus su gy­ven­to­jais, ne­vyk­do tų prie­mo­nių, kur toks kon­tak­tas yra neiš­ven­gia­mas: „Į pra­ne­ši­mus rea­guo­ja­me. Po­li­ci­ja pri­va­lo tą da­ry­ti. Jei jau tik­rai ne­įma­no­ma išspręs­ti te­le­fo­nu, va­žiuo­ja­me tie­sio­giai į vietą. Pa­reigū­nai yra ap­rūpin­ti būti­no­mis ap­sau­gos prie­monė­mis. Tik ma­ža­reikš­miams nu­si­žen­gi­mams šiuo me­tu galbūt ski­ria­mas ma­žes­nis dėme­sys.“

Ir nors miestų gatvės šią sa­vaitę iš­ties pus­tuštės, su­kčiai ne­snaud­žia ir net to­kiu įtemp­tu me­tu ran­da būdų kaip pa­si­nau­do­ti gy­ven­tojų pa­tik­lu­mu. Ant­ra­dienį Plungė­je, J.Tu­mo-Vaiž­gan­to gatvė­je, pas 1933 m. gi­mu­sią mo­terį at­ėjęs vy­ras pri­si­statė elekt­ros tinklų dar­buo­to­ju, bet ne elekt­ros įran­gos pa­tik­rin­ti pa­si­sakė at­ėjęs, o... pi­nigų – ne­va norįs pa­žiūrė­ti, ar šie ne­pa­dirb­ti.

Ne­pažįs­ta­ma­jam mo­te­ris pa­teikė na­muo­se turė­tus 6 400 eurų. Tuo­met su­kčius pa­prašė se­nolės at­neš­ti as­mens do­ku­mentą. Kol plungiškė jo ieš­ko­jo, vy­ras pa­si­ša­li­no su vi­som gar­baus am­žiaus plun­giškės san­tau­pom.

Pa­sak G. Po­ce­vi­čiaus, gy­ven­to­jai šio­mis die­no­mis turėtų būti itin budrūs ir sau­go­tis ne tik nuo vi­ru­so, bet ir nuo pa­na­šių ap­ga­vikų. Juo­lab kad ne vie­nas jų jau ban­do pri­si­deng­ti ko­ro­na­vi­ru­so pro­trūkiu ir siū­lo­si iš­tir­ti dėl šios li­gos.

An­tai ant­ra­dienį to­kio siū­ly­mo su­laukė ir 70-metė Pa­lan­gos mies­to gy­ven­to­ja. Jai pa­skam­binęs ne­pažįs­ta­mas as­muo pa-­si­ūlė iš­tir­ti dėl ko­ro­na­vi­ru­so. Lai­mei, sen­jorė su­pra­to, kad tai ga­li būti su­kčių už­ma­čios, ir po­kalbį nu­traukė.

Po­li­ci­jos pa­reigū­nai re­ko­men­duo­ja sek­ti jos pa­vyzd­žiu ir pa­ta­ria – nea­ti­da­ry­ki­te durų ne­pažįs­ta­miems as­me­nims, ku­rie pri­si­sta­to me­di­kais, pa­reigū­nais, Na­cio­na­li­nio vi­suo­menės svei­ka­tos cent­ro ar kitų tar­nybų at­sto­vais ir siū­lo de­zin­fe­kuo­ti na­mus, ap­žiūrė­ti as­me­nis, kam­ba­rius, tes­tuo­ti dėl ko­ro­na­vi­ru­so ir pa­na­šiai. Būti­na pra­šy­ti pa­ro­dy­ti dar­bo pa­žymė­jimą. Jei­gu ky­la įta­ri­mas, kad skam­bi­na ar įsi­leis­ti pra­šo kėslų su­kčiau­ti tu­rin­tis as­muo, ne­dels­da­mi skam­bin­ki­te į po­li­ciją 112.