Keliuose jau įrengta 70 momentinių greičio matuoklių

Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos nuo­trau­ka
Atei­ty nu­ma­ty­ta įreng­ti dar 212 to­kių grei­čio ma­tuok­lių
Lie­tu­vos vals­ty­binės reikšmės ke­lių tink­le įreng­ta 70 mo­men­ti­nių grei­čio ma­tuok­lių (MGM), ku­rie fik­suo­ja abiem kryp­ti­mis va­žiuo­jan­čių trans­por­to prie­mo­nių greitį, tik­ri­na tech­ninės ap­žiū­ros ga­lio­jimą, ci­vi­linės at­sa­ko­mybės drau­dimą, ke­lių nau­do­to­jo mo­kes­čio su­mokė­jimą.

Anot VĮ Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos di­rek­to­riaus Re­mi­gi­jaus Lip­ke­vi­čiaus, die­gia­mo grei­čio ma­tuok­lių tink­lo tiks­las nėra baus­ti. Svar­biau­sias sie­kis – už­tik­rin­ti eis­mo saugą ma­ži­nant skaud­žių eis­mo įvy­kių skai­čių, ska­tin­ti vai­ruo­to­jus ke­ly­je elg­tis at­sa­kin­gai, va­žiuo­ti leis­ti­nu grei­čiu.
MGM daž­niau­siai įren­gia­mi vie­to­se, ku­rio­se yra pa­didė­ju­si ri­zi­ka nu­kentė­ti pa­žeid­žia­miems eis­mo da­ly­viams, pvz., gy­ven­vietė­se prie mo­kyklų, per­ėjų ar san­kryžų, ties ug­dy­mo įstai­go­mis, re­li­gi­nio su­si­būri­mo vie­to­mis, pa­vo­jin­go­mis san­kry­žo­mis, pėsčiųjų per­ėjo­mis ir ki­tais ak­tua­liais ob­jek­tais, ties ku­riais yra tikė­ti­ni re­gu­liarūs pėsčiųjų ir (ar­ba) dvi­ra­ti­ninkų srau­tai.
MGM įren­gia­mi at­si­žvel­gus į to­kius kri­te­ri­jus kaip gy­ven­vietės ti­pas, te­ri­to­ri­jos užs­ta­ty­mas, for­ma­lio­jo švie­ti­mo įstai­gos, eis­mo in­ten­sy­vu­mas, esa­mos grei­čio val­dy­mo prie­monės ir įvy­kių sta­tis­ti­niai duo­me­nys. Šie įren­gi­niai pri­ver­čia vai­ruo­to­jus pri­stab­dy­ti tam tik­ro­je vie­to­je ir su­ma­ži­na ri­ziką eis­mo įvy­kiui įvyk­ti.
Be aukš­čiau įvar­dintų 70 MGM, šiuo me­tu Lie­tu­vos vals­ty­binės reikšmės ke­liuo­se vei­kia 50 (25 ruo­žai) ir dar die­gia­mos vi­du­ti­nio grei­čio ma­ta­vi­mo sis­te­mos (VGMS). Pa­gal šiuo me­tu VĮ Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos įgy­ven­di­na­mas su­tar­tis, pa­laips­niui turėtų būti įdieg­ti dar 106 VGMS ruo­žai 
(t. y. 212 įren­gi­nių).
Visų ma­tuok­lių įren­gi­mo vie­tos ir ter­mi­nai pa­skelb­ti Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos tink­la­py­je.
Vals­ty­binės reikšmės ke­liuo­se grei­čio ma­tuok­liai įren­gia­mi pa­gal VĮ Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos pa­reng­tas VGM ir MGM grei­čio ma­tuok­lių įren­gi­mo ei­liš­ku­mo nu­sta­ty­mo me­to­di­kas. Ma­tuok­lių būsimų vietų prio­ri­te­tai nu­sta­to­mi at­si­žvel­giant į me­to­di­ko­se ap­ra­šy­tus kri­te­ri­jus, iš ku­rių did­žiau­sią įtaką, be kitų me­to­di­ko­je nu­ma­tytų kri­te­rijų, tu­ri vi­du­ti­nis me­ti­nis pa­ros eis­mo in­ten­sy­vu­mas ir eis­mo įvy­kių skai­čius.
Prio­ri­te­ti­nes VGM ir MGM ei­les su­da­ro pa­gal nu­sta­ty­tus kri­te­ri­jus at­rink­ti tie vals­ty­binės reikšmės ke­lių ruo­žai, ku­riuo­se eis­mo sau­gos po­žiū­riu tiks­lin­giau­sia būtų dieg­ti grei­čio kont­rolės sis­te­mas.
Leis­ti­no grei­čio vir­ši­ji­mas yra vie­na iš pa­grin­di­nių skaud­žių eis­mo įvy­kių prie­žas­čių. Pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis, apie 
70 pro­c. eis­mo įvy­kių įvyks­ta dėl grei­čio vir­ši­ji­mo. Eis­mo sau­gos pre­ven­cinės prie­monės nuo­sek­liai ir komp­lek­siš­kai įgy­ven­di­na­mos drau­ge su Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba, Lie­tu­vos trans­por­to sau­gos ad­mi­nist­ra­ci­ja, sa­vi­val­dybė­mis.


Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos in­for­ma­ci­ja