Iš keturračio išlėkusi kibirkštis uždegė tvartą

Plungės prie­šgais­rinės gelbė­ji­mo tar­ny­bos nuo­trau­ka
Ug­nis ūkinį pa­statą su­nai­ki­no iki pat pa­matų
Ve­lykų iš­va­karė­se Plungės ra­jo­no Bab­run­go se­niū­ni­jos Jodėnų kai­me ki­lo gais­ras, ku­rio me­tu su­pleškė­jo ūki­nis pa­sta­tas. Jo šei­mi­nin­kas, iš­va­žiavęs pa­si­va­žinė­ti ke­tur­ra­čiu, ne­pas­tebė­jo, kad prie­š tai iš šio išlė­ku­si ki­birkš­tis įplieskė gaisrą, o grįžęs po pus­va­land­žio ūkinį pa­statą ra­do jau įsi­de­gusį.

Į Tėviškės gatvę sku­biai bu­vo išk­vies­ti ug­nia­ge­siai. Sulėkė trys gais­rinės ma­ši­nos iš Plungės, Ša­tei­kių ir Žli­binų. Se­na­me me­di­nia­me tvar­te bu­vo spa­lių, šiaudų, šie­no, ūkiui rei­ka­lingų daiktų, ku­rie tik „mai­ti­no“ lieps­nas.
Plungės prie­šgais­rinės gelbė­ji­mo tar­ny­bos vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Mar­ty­nas And­ri­jaus­kas „Že­mai­čiui“ sakė, kad at­vy­kus ug­nia­ge­siams sto­gas jau bu­vo vi­siš­kai su­kritęs, ūki­nis pa­sta­tas degė at­vi­ra lieps­na, tad jo iš­gelbė­ti ne­pa­vy­ko. Sup­leškė­jo ir tvar­tas, ir ja­me buvę daik­tai, tarp jų – dvi­ra­čiai. Gy­ve­na­ma­sis na­mas sto­vi kiek ato­kiau nuo tvar­to, tad lieps­nos jo ne­pa­siekė.
Anot M. And­ri­jaus­ko, šei­mi­nin­ko tei­gi­mu, tvar­tas bu­vo ap­draus­tas. Did­žiau­sia ti­ki­mybė, kad gais­ras ki­lo nuo ūki­nia­me pa­sta­te lai­ky­to ke­tur­ra­čio, iš ku­rio jį už­ku­riant išlėkė žie­žir­ba, mat pa­sta­te elekt­ros ne­bu­vo, o trans­por­to prie­monė stovė­jo prie šiaudų, kitų de­gių med­žiagų.
Ve­lykų sa­vait­galį, be šio gais­ro, ug­nia­ge­siams te­ko tris­kart vyk­ti ge­sin­ti de­gan­čios žolės. Žolė lieps­no­jo Žli­binų se­niū­ni­jos Pur­vai­čių kai­mo Pu­šy­no gatvė­je. Čia ug­nis su­nai­ki­no apie hek­tarą žolės. Per­nykštė žolė degė ir Pla­te­lių mies­te­ly­je, Že­maitės gatvė­je. Iš­degė apie 100 arų. Dėl už­si­de­gu­sios žolės ug­nia­ge­siai kvies­ti ir į Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės Py­vo­rių kaimą, kur ša­li­kelė­je degė ne tik žolė, bet iš miš­ko pa­klotė. Iš­degė apie hek­ta­ras pie­vos bei 3 arai miš­ko pa­klotės.
Kaip sakė M. And­ri­jaus­kas, Plungės prie­šgais­rinės gelbė­ji­mo tar­ny­ba to­kių gaisrų ne­ti­ria, tad kodėl  jie ki­lo, at­sa­ky­ti ne­galė­jo. Ta­čiau nu­rodė daž­niau­sias va­di­namųjų pa­va­sa­ri­nių žolės gaisrų prie­žas­tis – tai neat­sa­kin­gai už­kur­ti ir be prie­žiū­ros pa­lik­ti lau­žai, leng­va ran­ka nu­mes­tos nuo­rūkos. Pa­si­tai­ko ir ty­či­nių pa­de­gimų.