Koronavirusas pakoregavo ir teismų darbą

„Že­mai­čio“ nuo­trau­ka
Did­žiau­siais dar­bo krūvis ten­ka cent­ri­niams – Plungės – teis­mo rūmams
Ne­se­niai Plungės apy­linkės teis­mas, ku­rio struktū­ro­je – Kre­tin­gos, Pa­lan­gos, Skuo­do bei mūsų mies­te esan­tys teis­mo rūmai, pa­skelbė pra­ėju­sių metų veik­los ata­skaitą. Jo­je pa­teik­ta bylų ap­žval­ga, ap­tar­tas teis­mo veik­los or­ga­ni­za­vi­mas bei šių metų veik­los prio­ri­te­tai. Pas­tebė­ta, kad dau­giau nei me­tus be­si­tęsian­ti pan­de­mi­ja neiš­ven­gia­mai pa­ko­re­ga­vo ir teismų darbą. Su ka­ran­ti­no iššū­kiais su­si­du­rian­tis Plungės apy­linkės teis­mas ne­mažą dalį po­sėdžių per­kėlė į vir­tua­lią erdvę.

Salė­se – tik nea­tidė­lio­ti­ni po­sėdžiai
Per­nai į ko­lek­tyvą įsi­lie­ju­si Plungės apy­linkės teis­mo pir­mi­nin­ko pa­dėjėja Skaistė Sa­do­nytė, ku­rios pa­grin­dinės pa­rei­gos – at­stovė ry­šiams su ži­niask­lai­da ir vi­suo­me­ne, pa­si­džiaugė, kad ka­ran­ti­nas teismų dar­bo vi­siš­kai ne­sus­tabdė, jis tik bu­vo pa­ko­re­guo­tas.
Tai pa­ju­to ir Plungės apy­linkės teis­mas, po­sėdžius iki šiol or­ga­ni­zuo­jan­tis nuo­to­li­niu būdu. Žvelg­da­ma į pra­ėju­sius me­tus, teis­mo pir­mi­nin­ko pa­dėjėja pa­žymė­jo, jog ne­sant ga­li­mybės už­tik­rin­ti teis­mo pro­ce­so da­ly­vių da­ly­va­vi­mo po­sėdy­je nuo­to­li­niu būdu, salė­se bu­vo ren­gia­mi tik būti­ni ir nea­tidė­lio­ti­ni po­sėdžiai. Tie­sio­giai teis­me neap­tar­nau­ti ir lan­ky­to­jai, žmonės kon­sul­tuo­ti te­le­fo­nu ar elekt­ro­ni­niu pa­štu.
Ne­pai­sant su­dėtin­gos si­tua­ci­jos, S. Sa­do­nytės tei­gi­mu, per­nai nu­veik­ta dau­gybė darbų. Anot jos, 2020-ie­ji bu­vo per­mainų me­tai, ku­riuos lydė­jo neiš­ven­gia­mi dar­bai. Vie­nas to­kių – teis­mo veik­los or­ga­ni­za­vi­mas ka­ran­ti­no me­tu. Te­ko pa­si­tvir­tin­ti dar­buo­tojų nuo­to­li­nio dar­bo tvarką. Sėkmin­gai vyk­dy­tos at­ran­kos į lais­vas pa­rei­gy­bes.
„At­siž­vel­giant į kan­di­datų, pa­tei­kian­čių do­ku­men­tus da­ly­vau­ti teis­mo skel­bia­muo­se kon­kur­suo­se į vals­tybės tar­nau­to­jo pa­rei­gas, kiekį, teis­mas tu­ri ga­na pa­trauk­laus darb­da­vio įvaizdį. Tai džiu­gi­na, ta­čiau ir to­liau ieš­ko­me ga­li­my­bių to­bulė­ti“, – teigė S. Sa­do­nytė.
Praė­ju­siais me­tais teis­mo ko­lek­ty­vas pra­turtė­jo dviem teisė­jais: Kre­tin­gos rūmuo­se pra­dėjo dirb­ti Žil­vi­nas Ja­ra­mi­nas ir Auš­ra Barš­kie­tytė.
Ci­vi­li­nių bylų su­mažė­jo
Kad 2020-ie­ji Plungės apy­linkės teis­mui bu­vo dar­bin­gi, at­si­spin­di ir teis­mo kanc­le­rio pa­reng­to­je veik­los ata­skai­to­je. Tarp per­nai iš­si­keltų tikslų – ir ci­vi­li­nių bei baud­žiamųjų bylų nag­rinė­ji­mo trukmės trum­pi­ni­mas. Vie­nos ci­vi­linės by­los nag­rinė­ji­mas Plungės apy­linkės teis­me vi­du­ti­niš­kai tru­ko 1,29 mėne­sio. Ly­gi­nant su 2019-ai­siais, vi­du­tinė vie­nos ci­vi­linės by­los nag­rinė­ji­mo trukmė su­trumpė­jo 0,14 mėne­sio.
Mūsų mies­te esan­čiuo­se teis­mo rūmuo­se ci­vi­linės by­los nag­rinė­tos grei­čiau­siai. Vi­du­tinė by­los nag­rinė­ji­mo trukmė čia bu­vo 0,93 mėne­sio. Tuo tar­pu Kre­tin­gos rūmuo­se – 1,24, Pa­lan­gos – 2,12, Skuo­do – 1,23 mėne­sio.
Per pra­ėju­sius me­tus Plungės apy­linkės teismą iš vi­so pa­siekė 4 119 ci­vi­li­nių bylų, iš ku­rių iš­nag­rinė­ta –  4 108. 2019-ai­siais gautų ir iš­nag­rinėtų ci­vi­li­nių bylų skai­čius bu­vo di­des­nis. Vien Plungės rūmuo­se per­nai gau­tos 1 542 ci­vi­linės by­los.
Ne­baigtų nag­rinė­ti ci­vi­li­nių bylų dau­giau li­ko per­nai nei anks­tes­niais me­tais. 284 ci­vi­linės by­los bu­vo nu­trauk­tos, dar 100 bylų nu­trauk­ta, pa­tvir­ti­nus tai­kos su­tartį. Apskųs­ta 115 iš esmės iš­nag­rinėtų ci­vi­li­nių bylų, ta­čiau spren­di­mai pa­keis­ti tik dvi­de­šim­ty­je bylų, dar pen­kio­li­kos spren­di­mai ap­skri­tai pa­nai­kin­ti.
Dau­giau­siai baud­žiamųjų bylų iš­ke­lia­vo į Plungę
Per­nai „ap­tir­po“ ir baud­žiamųjų bylų, pa­sie­ku­sių Plungės apy­linkės teismą, skai­čius. Iš vi­so bu­vo gau­ta 614 bylų, iš ku­rių iš­nag­rinė­tos bu­vo 582. Did­žio­ji jų da­lis iš­narp­lio­ta per ma­žiau nei pus­metį.
Vien Plungės rūmus pa­siekė be­veik 300 baud­žiamųjų bylų. Li­ku­sios nag­rinė­tos ki­tuo­se struktū­ri­niuo­se pa­da­li­niuo­se. Ma­žiau­siai baud­žiamųjų bylų, kaip ir anks­tes­niai me­tais, te­ko Skuo­do rūmams – vos 70.
Iš visų 2020-ai­siais iš­nag­rinėtų baud­žiamųjų bylų 229-ios iš­nag­rinė­tos prii­mant nuo­sprendį. Baud­žia­muo­ju įsa­ky­mu baig­tos 327-ios by­los, 6-ios nu­trauk­tos. Per me­tus iš­nag­rinė­ta 10 baud­žiamųjų bylų, ku­rio­se spręstas pri­ver­čia­mo­sios me­di­ci­nos prie­monės tai­ky­mo, pra­tęsi­mo klau­si­mas.
Vie­nos baud­žia­mo­sios by­los nag­rinė­ji­mas Plungės apy­linkės teis­me 2020 me­tais vi­du­ti­niš­kai tru­ko 1,94 mėne­sio. Už­per­nai šis skai­čius bu­vo ne­žy­miai ma­žes­nis.
Per vi­sus pra­ėju­sius me­tus bu­vo ap­skųsta 60 iš esmės iš­nag­rinėtų baud­žiamųjų bylų. Ke­tu­rio­li­kos iš jų nuo­sprend­žiai bu­vo pa­keis­ti, o trys ap­skri­tai pa­nai­kin­ti.
Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gimų bylų su­lauk­ta dau­giau
Skir­tin­gai nei ci­vi­li­nių ir baud­žiamųjų, ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gimų bylų, pa­sie­ku­sių Plungės apy­linkės teismą, skai­čius išau­go. Per pra­ėju­sius me­tus jų pa­daugė­jo net 12 pro­centų.
Iš vi­so Plungės apy­linkės teis­me per pra­ėju­sius me­tus iš­nag­rinė­tos 704 ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gimų by­los. O gau­ta jų bu­vo 733 (už­per­nai – be­veik šim­tu ma­žiau). Be­veik vi­sos šios rūšies by­los bu­vo iš­narp­lio­tos per trum­pesnį nei 6-ių mėne­sių lai­ko­tarpį. Ir tik ma­ža da­lelė bylų už­sitęsė il­giau.
Kaip ir kitų bylų, taip ir ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gimų dau­giau­siai gau­ta Plungės rūmuo­se – juos pa­siekė 336-ios to­kios by­los. Ma­žiau­siai jų nag­rinė­ta Skuo­de. Vi­du­tinė vie­nos ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gimų by­los nag­rinė­ji­mo trukmė Plungės apy­linkės teis­me per­nai tru­ko kiek dau­giau nei mėnesį.
Iš teis­mo kanc­le­rio pa­teik­tos bylų ap­žval­gos ma­ty­ti, kad Plungės apy­linkės teis­mui pui­kiai pa­vy­ko įgy­ven­din­ti per­nai už­sibrėžtą tikslą – už­tik­rin­ti ko­ky­bišką ir ope­ra­tyvų bylų nag­rinė­jimą. Bend­ras bylų nag­rinė­ji­mo sta­bi­lu­mas 2020 me­tais pa­didė­jo 0,59 pro­cen­to, o bylų nag­rinė­ji­mas su­trumpė­jo 0,09 mėne­sio.
Tin­ka­mai or­ga­ni­zuo­ja­ma veik­la
Ko ge­ro, vi­so to ne­būtų, jei ne tin­ka­mai „sty­guo­ja­mas“ visų Plungės apy­linkės teis­mo struktū­ri­nių pa­da­li­nių dar­bas. Pri­me­na­ma, kad 2018-ai­siais Lie­tu­vos teismų sis­te­ma iš­gy­ve­no re­formą, po ku­rios keitė­si Plungė­je esan­čio teis­mo struktū­ra. Plungės teis­mo rūmai ta­po cent­ri­niai. Ki­ti Plungės apy­linkės teis­mui pri­klau­san­tys pa­da­li­niai – Kre­tin­go­je, Pa­lan­go­je ir Skuo­de. Pa­tal­pos iš­li­ko tos pa­čios, tik ad­mi­nist­ruo­ja­mi vi­si minė­ti pa­da­li­niai yra cent­ri­nių teis­mo rūmų.
Šios struktū­rinės per­tvar­kos dėka teismų dar­bas – efek­ty­ves­nis, dir­ba­ma pa­si­skirs­čius krūvius. Tie­sa, did­žiau­sias ten­ka Plungės teis­mo rūmams.
Teis­me vei­kia Raš­tinės sky­rius ir raš­tinės biu­rai, Ar­chy­vo ir Ūkio sky­riai bei Teis­mo kanc­le­rio tar­ny­ba, va­do­vau­ja­ma kanc­le­rio Juo­zo Ka­mins­ko. Vi­so Plungės apy­linkės teis­mo va­do­vas – teis­mo pir­mi­nin­kas Eri­kas Jur­gu­tis, ku­ris, kaip teisė­jas, dir­ba Kre­tin­gos rūmuo­se. Teis­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ju pa­skir­tas Plungės apy­linkės teis­mo Plungės rūmų teisė­jas plun­giš­kis Vai­das Ga­siū­nas. Iš vi­so Plungės apy­linkės teis­me pra­ėju­siais me­tais dir­bo 16 teisėjų.
2019-ųjų nau­jovė bu­vo teis­mo kanc­le­rio tar­ny­ba, o pra­ėju­siais me­tais nau­jai įsteig­ta teis­mo pir­mi­nin­ko pa­dėjėjo (at­sto­vo ry­šiams su ži­niask­lai­da ir vi­suo­me­ne, tei­si­nin­ko) pa­rei­gybė. Vie­nas iš teis­mo pir­mi­nin­ko pa­dėjėjo veik­los tikslų – vi­suo­menės pa­si­tikė­ji­mo teis­mu bei teismų sis­te­mos įvaizd­žio for­ma­vi­mas.
Įver­ti­nus pra­ėju­sius me­tus, ne­pa­mirš­ta nusta­ty­ti prio­ri­te­tus ir šiems me­tams. Tarp jų – pa­si­tikė­ji­mo teis­mu di­di­ni­mas, teis­mo, kaip pa­trauk­laus darb­da­vio, įvaizd­žio for­ma­vi­mas, teis­mo, teisėjų ir teismų per­so­na­lo veik­los efek­ty­vu­mas.
Me­tus baigė su įsis­ko­li­ni­mais
Ren­giant teis­mo veik­los ata­skaitą at­kreip­tas dėme­sys ir į fi­nan­si­nius rei­ka­lus. Pa­žymė­ta, jog 2020 me­tams teis­mui skir­ta 1 mln. 780 tūkst. eurų vals­tybės biud­že­to asig­na­vimų, ku­rie pa­nau­do­ti 100-u pro­centų. Did­žio­ji biud­že­to da­lis, kaip ir kas­met, skir­ta ir pa­nau­do­ta dar­bo už­mo­kes­čiui bei so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­koms – 1 mln. 643 tūkst. 800 eurų. Prekėms ir pa­slau­goms skir­ta 119 tūkst. 890 eurų, darb­da­vių so­cia­li­nei pa­ra­mai –15 tūkst. 310 eurų, il­ga­lai­kio tur­to įsi­gi­ji­mui – 1000 eurų.
Išs­kir­ta, kad pra­ėju­sius me­tus Plungės apy­linkės teis­mas baigė su 43 tūkst. 823 eurų įsis­ko­li­ni­mu už pri­va­lo­mus mo­kes­čius, pri­skai­čiuo­tus nuo dar­bo už­mo­kes­čio. Taip pat teis­mas 2020 m. gruod­žio 31 d. turė­jo 864 eurų mokė­tinų sumų už su­teik­tas pa­slau­gas.