Kumžaičiuose liepsnojo ūkinis pastatas

Asociatyvi nuotrauka
Išgelbėti ūkinio pastato nebepavyko
Spa­lio 15 die­nos vėlų va­karą ug­nia­ge­siai gelbė­to­jai iš Ku­lių, Plungės, End­rie­ja­vo ir Rie­ta­vo skubė­jo į gautą išk­vie­timą. Ku­lių se­niū­ni­jo­je, Kum­žai­čių kai­me, lieps­no­jo ūki­nis pa­sta­tas.

 

Kaip pra­nešė Prieš­gais­rinės ap­sau­gos ir gelbė­ji­mo de­par­ta­men­tas, šeš­ta­dienį 22.44 val. bu­vo gau­tas pra­ne­ši­mas, kad Ku­lių se­niū­ni­jo­je, Kum­žai­čių kai­me, de­ga ūki­nis pa­sta­tas. At­vy­kus ug­nia­ge­siams gelbė­to­jams, jau at­vi­ra lieps­na degė mūri­nis ūki­nis pa­sta­tas. Jo per­den­gi­mas – gelž­be­to­ni­nis, o sto­gas dviš­lai­tis, deng­tas ši­fe­riu. Pas­ta­to vi­du­je bu­vo apie 20 šie­no ri­ti­nių.

Lai­mei, so­dy­bos šei­mi­nin­kai jau ku­ris lai­kas gy­vu­lių neau­gi­no, tad pa­vy­ko iš­veng­ti di­des­nių nuo­sto­lių. Gais­ro me­tu pa­sta­tuo­se žmo­nių ne­bu­vo.

Su­degė ūki­nio pa­sta­to me­dinės konst­ruk­ci­jos, nuo karš­čio su­ski­lo pen­kių plas­ti­ki­nių langų stik­lai.

Pa­vy­ko iš­sau­go­ti dvi dar­ži­nes, ku­rios stovė­jo 10–20 m at­stu­mu, ir dviejų aukštų gy­ve­namąjį namą su man­sar­da, ku­ris stovė­jo vos už 15 metrų nuo lieps­no­jan­čio pa­sta­to. Nenukentėjo ir kai­my­ni­nia­me skly­pe esantis me­dinis ūkinis pa­statas.

Visą naktį ge­sinę ir pri­žiūrėję gais­ra­vietę, ug­nia­ge­siai gelbė­to­jai su­valdė siautė­ju­sias lieps­nas. Jiems la­bai pa­si­tar­na­vo so­dy­bos kie­me buvęs prūde­lis, iš ku­rio bu­vo ga­li­ma pa­si­pil­dy­ti van­dens.
Įvy­kis ti­ria­mas.