Laisvalaikio erdvę pavertė šiukšlynu

Plun­gės ini­cia­ty­vi­nės gru­pės nuotr.
Nak­ti­mis ap­švies­tas ku­po­las lyg mag­ne­tas trau­kia ir chu­li­ga­nus
Plun­gės Se­na­mies­čio aikš­tė­je nuo va­sa­ros vi­du­rio sto­vin­tis bal­tas ku­po­las praei­vių akiai ta­po toks įpras­tas, kad vir­to neat­sie­ja­ma aikš­tės da­li­mi. Lais­va­lai­kio erd­vę mies­tie­čiams su­kū­ru­si Plun­gės ini­cia­ty­vi­nė gru­pė to ir ti­kė­jo­si: kad bal­tas ku­po­las ženk­lins šir­džiai mie­lą ir pa­trauk­lią vie­tą, kad ja­me nuo­lat virs kū­ry­bi­nis gy­ve­ni­mas, skam­bės pia­ni­no mu­zi­ka, šla­mės skai­to­mų kny­gų pus­la­piai, vyks iš­skir­ti­niai ren­gi­niai. Ir gra­žių da­ly­kų tik­rai bū­ta. Ta­čiau mė­nuo po mė­ne­sio iš­ryš­kė­jo ir ki­ta šios svei­kin­ti­nos ini­cia­ty­vos pu­sė: ne­pri­žiū­ri­ma ku­po­lo erd­vė ta­po užuo­vė­ja be­na­miams ir pa­si­links­mi­ni­mo erd­ve chu­li­ga­nams. Tad ar to­kia vie­ta mies­to cent­re rei­ka­lin­ga?
Plun­gės ini­cia­ty­vi­nės gru­pės nuotr.
Į ku­po­lą už­su­ku­siems nio­ko­to­jams ne pia­ni­nu gro­ti rū­pė­jo

Ši­to ant­ra­die­nį sa­vo feis­bu­ko pa­sky­ro­je klau­sė pa­ti Plun­gės ini­cia­ty­vi­nė gru­pė. Ir klau­sė, kaip ra­šo, už­gniau­žu­si liū­de­sį bei nu­si­vy­li­mą, mat pia­ni­ną ne­se­niai ra­do su­lau­žy­tą, o pa­čią erd­vę – pri­terš­tą.

Tai ne pir­mas kar­tas, kai į šią lais­va­lai­kio erd­vę už­su­ka­ma to­li gra­žu ne pia­ni­nu skam­bin­ti, bet pra­leis­ti lai­ką gliau­dant sau­lėg­rą­žas, iš­lie­ti ener­gi­jos dau­žant, plė­šant, lau­žant, ne­tgi de­gi­nant ku­po­le esan­čius daik­tus ar net jį pa­tį. Esa­ma ir to­kių, ku­rie ku­po­lu pa­si­nau­do­ja tik trum­pam – nu­si­leng­vin­ti. Kaip pa­ste­bė­jo mi­nė­tą įra­šą feis­bu­ke ko­men­ta­vu­si Mar­ga­ri­ta, ei­nant pro ša­lį „dvo­kia šla­pi­mu“. O ko­men­ta­to­rė Re­da ti­ki­na pa­ti ma­čiu­si, kaip nuo la­bo ry­to ku­po­le sė­di be­na­miai. Ir ne kny­ge­les var­to. Jų ran­ko­se – alaus bu­te­liai, o dan­ty­se – smilks­tan­čios ci­ga­re­tės...

Ini­cia­ty­vi­nė gru­pė pri­pa­žįs­ta, kad kur­da­ma šią erd­vę ti­kė­jo­si ne to. Ta­čiau per ke­le­tą mė­ne­sių įvy­ko daug kai ku­rių plun­giš­kių (grei­čiau­siai) el­ge­sio ne­puo­šian­čių da­ly­kų: „...iš len­ty­nos pa­vog­tos kny­gos, su­lau­žy­ta ke­le­tas kė­džių, su­plė­šy­tas ir pa­vė­jui pa­leis­tas sėd­mai­šis, su­dau­žy­tos ar­ba iš­suk­tos lem­pu­tės, ku­po­le iš­de­gin­ta sky­lu­čių, pri­gliau­dy­ta to­na sau­lėg­rą­žų ir pa­lik­ta krū­va šiukš­lių. O de­ser­tui – iš­nie­kin­tas pia­ni­nas“, – var­di­na­ma įra­še.

Ini­cia­ty­vūs plun­giš­kiai iro­ni­zuo­ja, kad be­lie­ka džiaug­tis, jog ku­po­lo dar nie­kas ne­su­gal­vo­jo „iš­rink­ti ir par­duo­ti da­li­mis“. Ir kar­tu tei­rau­ja­si, ar ši erd­vė rei­ka­lin­ga ki­tų me­tų šil­ta­jam se­zo­nui: „Ar su­si­pa­kuo­jam „šmut­kes“ ir nu­lei­dę ran­kas iš­si­skirs­to­me, nes to­kio po­bū­džio ini­cia­ty­vos yra pa­nie­ki­na­mos ir ne­ver­ti­na­mos? O gal dar kar­tą pa­si­ti­kė­ti avan­su?“

Po įra­šo pa­si­py­lė in­ter­nau­tų ko­men­ta­rai. Jie pik­ti­no­si to­kiu bu­ku „pri­mi­ty­vių žmo­gys­tų“ el­ge­siu. Kai ku­rie sa­kė ma­nan­tys, jog plun­giš­kiai, ma­tyt, to­kiai erd­vei dar nė­ra pri­bren­dę, ant­ri ra­gi­no ne­nu­ka­bin­ti no­sies ir, su­rė­mus pe­čius, „ne bau­di­mu, bet ge­ru­mu ban­dy­ti auk­lė­ti ir pra­tin­ti žmo­nes“.

Ko­ne vi­si pa­si­sa­kiu­sie­ji su­ti­ko, kad to­kio el­ge­sio to­le­ruo­ti ne­ga­li­ma ir kad tam ke­lią tu­rė­tų už­kirs­ti vaiz­do ka­me­ros, ku­rių, kaip vi­si ži­no­me, Plun­gė­je da­bar gau­su. Juk tam net įdar­bin­ti mies­tą pro jas iš­ti­sas va­lan­das ste­bin­tys žmo­nės.

Ta­čiau Plun­gės ini­cia­ty­vi­nės gru­pės pir­mi­nin­kas Jo­nas Moc­kū­nas sa­kė į po­li­ci­ją dėl šio įvy­kio ne­si­krei­pęs. Esą tam nė­ra pra­smės. Mat pa­rei­gū­nų pa­gal­bos, kai iš ku­po­lo bu­vo pa­vog­tos vi­sos ten bu­vu­sios kny­gos, pra­šiu­si ini­cia­ty­vi­nė gru­pė tuo­met iš­gir­do, jog vie­šo­je vie­to­je esan­tys to­kie daik­tai yra men­ka­ver­čiai, gal net nu­li­nės ver­tės. Tad ką ir šiuo at­ve­ju iš­lo­ši. Be to, cent­ri­nę mies­to da­lį ste­bin­čios ka­me­ros daž­niau­siai bū­na nu­kreip­tos ne į Se­na­mies­čio aikš­tę, o į J. Tu­mo-Vaiž­gan­to ir Vy­tau­to gat­vių san­kry­žą.

Kaip sa­kė, J. Moc­kū­nas, ap­ga­din­tas pia­ni­nas šiuo me­tu iš ku­po­lo yra iš­neš­tas, kad ne­terš­tų jo vaiz­do. O pa­ts ku­po­las aikš­tė­je dar pa­bus – pa­si­tar­naus šven­ti­nio lai­ko­tar­pio ren­gi­niams.

Komentarai

aaa    Sek, 2019-11-17 / 03:08
visiskai nesubrendusi visuomene... kad tik lauzyt, kad tik sugadint, kad tik pavogt... gaila, kad tokie neaukleti zmones... o paskui skundziasi, kad nieko nedaroma del ju... ka del tokiu darysi... brudai
Paulis    Sek, 2019-11-17 / 14:17
Vien prie viduriniųjų kapinių esančių garažų neišnaikinami į šiukšlynai ko verti! Menas ?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.