Mušeikai apribota laisvė

Unsplash
Teis­me nag­rinė­tos vyrų konf­lik­to ap­lin­kybės
Ko­vo 9 dieną Plungės apy­linkės teis­mas ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka iš­nag­rinė­jo baud­žiamąją bylą dėl ne­sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo. Už tai te­ko at­sa­ky­ti 1999-ai­siais gi­mu­siam Ši­lalės ra­jo­no gy­ven­to­jui Jo­nui Kut­niaus­kui.

Ne­ma­lo­numų vai­ki­nas pri­si­darė vėlų pra­ėju­sių metų lapk­ri­čio 29-osios va­karą, kai būda­mas ne­blai­vus Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė­je esan­čia­me ga­ra­že kumš­čiu smogė ki­tam vy­riš­kiui į veidą, to­kiu būdu ne­kentė­ju­sia­jam pa­da­ry­da­mas kai­rio­jo skruos­ti­kau­lio ir vir­šu­ti­nio žan­di­kau­lio lūžius su did­žiulė­mis kairės vei­do pusės krau­jos­ru­vo­mis.

Svar­biau­sia, kad J. Kut­niaus­kas sa­vo auką puolė dėl men­ka­vertės dings­ties. Tarp jų ne­bu­vo jo­kio konf­lik­to. Tad vy­riš­kiui ne­sun­kiai svei­ka­ta su­trik­dy­ta dėl vi­siš­kos smulk­me­nos.

Įkliuvęs po­li­ci­jos pa­reigū­nams, mu­šei­ka jau ne­bu­vo toks drąsus bei ar­šus ir sa­vo poel­giu tik­rai ne­si­did­žia­vo. Pri­pa­žin­da­mas kaltę ti­ki­no, jog la­bai gai­li­si taip pa­sielgęs. Šią ap­lin­kybę teis­mas įver­ti­no kaip leng­vi­nan­čią. Ta­čiau nu­sta­ty­ta ir sun­ki­nan­ti – tai, kad žmogų „ap­do­va­no­jo“ smūgiu į veidą būda­mas ap­svaigęs nuo al­ko­ho­lio. O tai, be jo­kios abe­jonės, dar la­biau pa­ska­ti­no to­kiems „žyg­dar­biams“.

Skir­da­mas bausmę, teis­mas šias ap­lin­ky­bes įver­ti­no. Ži­no­ma, at­si­žvelg­ta ir į tai, kad Ši­lalės ra­jo­no gy­ven­to­jas praei­ty­je – ne­teis­tas, o šįkart tei­sia­mas už ne­sun­kaus ty­či­nio nu­si­kal­ti­mo pa­da­rymą. Tie­sa, vai­ki­nas baus­tas ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka ir šiuo me­tu tu­ri vieną ga­lio­jan­čią nuo­baudą. Tei­gia­mai ver­tin­ta, kad kal­ti­na­ma­sis dir­ba.

Iš­nag­rinėjęs visą su­rinktą med­žiagą, teis­mas šią bylą baigė teis­mo baud­žia­muo­ju įsa­ky­mu, ku­riuo J. Kut­niaus­kui pa­skir­ta bausmė su­ma­žin­ta treč­da­liu. Mat vai­ki­nas ne­si­kratė jam mestų kal­ti­nimų, gailė­jo­si mušęs žmogų.

Pri­pa­žin­da­mas rankų ne­val­dantį jau­nuolį kal­tu, teis­mas jam skyrė aš­tuo­nių mėne­sių laisvės ap­ri­bo­ji­mo bausmę bei įpa­rei­go­jo visą bausmės at­li­ki­mo lai­ko­tarpį būti na­muo­se nuo 22 iki 6 va­lan­dos.

Tie­sa, tas vie­nin­te­lis smūgis J. Kut­niaus­kui skaud­žiai kirs ir per ki­šenę – jam teks at­ly­gin­ti Šiau­lių te­ri­to­rinės li­go­nių ka­sos gy­dant nu­kentė­jusįjį pa­tir­tas iš­lai­das. Jos sie­kia be­veik 1 000 eurų.

Vai­ki­nui išaiš­kin­ta, kad, ne­su­tik­da­mas su teis­mo baud­žia­muo­ju įsa­ky­mu pa­skir­ta baus­me, per ke­tu­rio­li­ka dienų nuo baud­žia­mo­jo įsa­ky­mo ga­vi­mo die­nos jis tu­ri teisę pa­duo­ti teis­mui pra­šymą su­reng­ti by­los nag­rinė­jimą teis­me. Jei kal­ti­na­ma­sis šia tei­se ne­pa­si­nau­do­ja, teis­mo baud­žia­ma­sis įsa­ky­mas įsi­teisė­ja ir yra ne­skund­žia­mas.