Narkotikų platintojas pasiųstas į pataisos namus

Asociatyvi nuotr.
Pre­ky­ba nar­ko­ti­kais – pla­čiai pa­plitęs reiš­ki­nys, o pre­kiau­tojų kvai­ša­lais ne­trūksta net ma­žiau­siuo­se mies­te­liuo­se. Blo­giau­sia, kad jiems gy­vuo­ti pa­de­da vis jau­nes­ni žmonės, va­karė­lių me­tu vis daž­niau be­si­ren­kan­tys ne al­ko­holį, o nar­ko­ti­kus. Tai – nau­ja jau­ni­mo ma­da, su ku­ria ko­vo­ja po­li­ci­jos pa­reigū­nai. Per­nai pa­va­sarį į jų ran­kas įkliu­vo 2000-ai­siais gimęs plun­giš­kis Žil­vi­nas Bid­va. Už ne­teisėtą dis­po­na­vimą nar­ko­tinė­mis med­žia­go­mis vai­ki­nui bu­vo iš­kel­ta baud­žia­mo­ji by­la. Pas­ku­ti­niai taš­kai jo­je su­dėlio­ti šio mėne­sio pa­bai­go­je.

Kiek lai­ko plun­giš­kis vertė­si nar­ko­tikų pre­ky­ba, nėra aiš­ku. Iš­siaiš­kin­ta tik tiek, kad kvai­šalų vers­le jis su­ko­si iki pra­ėju­sių metų ba­land­žio 3-osios. Teis­mas nu­statė, kad iki šios die­nos Ž. Bid­va ne­teisė­tai, turė­da­mas tikslą par­duo­ti ar ki­taip pla­tin­ti, sa­vo gy­ve­na­mo­jo­je vie­to­je laikė 9,145 gramo mil­te­lių, ku­rių su­dėty­je bu­vo ko­kai­no.

Tą pa­čią dieną vai­ki­nas vieną po­lie­ti­le­ninį mai­šelį su 1,887 gramo svėru­siais mil­te­liais at­si­vežė prie vie­no na­mo į Plungę ir už 240 eurų par­davė ano­ni­mi­niam liu­dy­to­jui.

Likę kvai­ša­lai, ku­rie bu­vo su­pa­kuo­ti į vie­nuo­li­ka po­lie­ti­le­ni­nių mai­še­lių, tą pa­čią ba­land­žio 3-ąją bu­vo ras­ti jo na­muo­se. 7,258 gramo mil­te­lių, ku­rių su­dėty­je bu­vo 2,36 gramo ko­kai­no, kra­tos me­tu ra­do ir pa­ėmė po­li­ci­jos pa­reigū­nai.

Ž. Bid­vai bu­vo pa­reikš­ti kal­ti­ni­mai ne­teisė­tai lai­kius ir ga­be­nus ko­kainą bei jį par­da­vus.

Pris­paus­tas aki­vaizd­žių įro­dymų vai­ki­nas kaltės ne­neigė – pri­si­pa­ži­no laikęs, ga­benęs ir par­davęs nar­ko­ti­kus bei nuo­šird­žiai dėl to gailė­jo­si. Duo­da­mas pa­ro­dy­mus teis­me jis pa­tvrti­no tai, ką kalbė­jo iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu, – kad ko­kainą pirkęs su tiks­lu per­par­duo­ti. Ban­dy­da­mas su­švel­nin­ti si­tua­ciją pri­dėjo, kad nar­ko­ti­kus jam pa­skam­bi­nu­siam as­me­niui par­davė tik dėl to, kad šie jam ne­pa­ti­ko. Ne dėl to, kad būtų norėjęs pa­si­pel­ny­ti.

Kad Ž. Bid­va gai­li­si, teis­me kalbė­jo ir jo gynė­jas. Anot jo, vai­ki­nas jau spėjo pa­da­ry­ti iš­va­das, be to, ir pa­ts ne­be­var­to­ja nar­ko­tikų. Ti­ki­no, kad apie jį tei­gia­mai at­si­lie­pia anks­tesnė dar­bo­vietė. Pa­žymė­ta ir tai, kad vai­ki­nas tu­ri draugę, su ku­ria ke­ti­na kur­ti šeimą. Tei­sin­da­mas gi­namąjį ad­vo­ka­tas at­kreipė dėmesį, jog nu­si­kal­ti­mas, ku­riuo kal­ti­na­mas Ž. Bid­va, nėra tik­ras – jis bu­vo su­re­ži­suo­tas pa­reigūnų. Va­di­na­si, kal­ti­na­mo­jo par­duo­ti nar­ko­ti­kai ne­pa­darė jo­kios ža­los, nes vi­suo­menės ne­pa­siekė.

Dėl to pra­šy­ta kal­ti­na­ma­jam pa­skir­ti bausmę, ne­su­si­ju­sią su laisvės at­ėmi­mu, ar­ba nu­baus­ti jį lyg­ti­ne laisvės at­ėmi­mo baus­me.

Bet teis­mas bu­vo ki­to­kios nuo­monės. Jo ne­įti­ki­no kal­ti­na­mo­jo žod­žiai, kad par­duo­da­mas nar­ko­ti­kus jis tik norė­jo at­si­kra­ty­ti ne­pa­ti­ku­siais kvai­ša­lais. Anot teis­mo, jei Ž. Bid­va ne­būtų siekęs pa­si­pel­ny­ti, ne­pa­ti­ku­sius nar­ko­ti­kus būtų galėjęs pa­pras­čiau­siai su­nai­kin­ti ar iš­mes­ti.

O tai, kad kal­ti­na­ma­sis anks­tesnės dar­bo­vietės cha­rak­te­ri­zuo­ja­mas tei­gia­mai, ruo­šia­si su­kur­ti šeimą, pa­ts ne­be­var­to­ja nar­ko­ti­nių med­žiagų ir sie­kia gy­ven­ti iš le­ga­liai gautų pa­jamų, esą nėra išs­kir­tinės ap­lin­kybės, nes kiek­vie­nas iš mūsų tu­ri­me gy­ven­ti do­rai.

Iš­nag­rinėjęs bylą su­trum­pin­to pro­ce­so tvar­ka, teis­mas Ž. Bidvą pri­pa­ži­no kal­tu ir skyrė jam treč­da­liu su­ma­žintą metų ir ke­tu­rių mėne­sių laisvės at­ėmi­mo bausmę, ją at­lie­kant pa­tai­sos na­muo­se. Į bausmės laiką įskai­ty­tas plun­giš­kio lai­ki­no su­lai­ky­mo lai­kas nuo 2019 metų ba­land­žio tre­čios iki ket­vir­tos.

Nuosp­ren­dis per 20 dienų nuo jo pa­skel­bi­mo da­tos ape­lia­ci­niu skun­du ga­li būti skund­žia­mas Klaipė­dos apy­gar­dos teis­mui.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.