Narkotikus paliko policijos automobilyje

Aso­cia­ty­vi nuo­trau­ka
Plun­giš­kis pa­reigūnų au­to­mo­bi­ly­je pa­li­ko „do­vanėlę“
Ne­se­niai Plungės apy­linkės teis­mo bausmės su­laukė plun­giš­kis D. R. Į ne­ma­lo­nu­mus vai­ki­nas įsivėlė nu­si­pirkęs „žolės“ ir vėliau bandęs ja nu­si­kra­ty­ti ne kur ki­tur, o po­li­ci­jos pa­reigūnų tar­ny­bi­nia­me au­to­mo­bi­ly­je. Į fo­liją su­lanks­ty­tas nar­ko­ti­nes med­žia­gas D. R. pa­metė sau po ko­jo­mis ir nai­viai tikė­jo­si, kad to­kios „do­va­nos“ pa­reigū­nai ne­pas­tebės. Ta­čiau šis pla­nas jam neiš­degė.

Su va­di­namą­ja žo­le D. R. pa­reigū­nams įkliu­vo pra­ėju­sių metų ru­dens pa­bai­go­je. Kaip nu­statė teis­mas, plun­giš­kis nar­ko­ti­nių med­žiagų – 5,563 gra­mo ka­na­pių – nu­si­pir­ko Klaipė­do­je iš ne­pažįs­ta­mo as­mens. Už tokį kiekį vai­ki­nas šiam su­mokė­jo 50 eurų.
„Žolę“ D. R. laikė sa­vo striukės ki­šenė­je, kol kitą­dien po jos įsi­gi­ji­mo įkliu­vo pa­reigū­nams. Būtent sėdint po­li­ci­jos tar­ny­bi­nia­me au­to­mo­bi­ly­je vai­ki­nui į galvą šovė „ge­nia­li“ min­tis, kaip ja at­si­kra­ty­ti.
Apk­lau­sia­mas plun­giš­kis aiš­ki­no „žolės“ įsi­gijęs uos­ta­mies­ty­je. Esą ša­lia vie­no pre­ky­bos cent­ro prie jo pri­ėjo jam ne­pažįs­ta­mas apie 25 metų am­žiaus vy­ras ir pa­klausė, ar ne­no­ri įsi­gy­ti „žolės“. Plun­giš­kis sakė maž­daug prie­š 7 me­tus bu­vo traukęs jos, tad su­si­gundė.
Su pir­ki­niu vai­ki­nas grįžo į Plungę. Pri­si­minė kar­tu su su­gy­ven­ti­ne lankę­sis pas jos mamą, ten su­ti­ko su­gy­ven­tinės brolį E. D. Jie išgėrė ir to­liau švęsti per­si­kėlė pas D. R. Tik va­karė­lis baigė­si ne­sėkmin­gai – links­my­bes su­jaukė ne­tikė­tai į na­mus at­vykę po­li­ci­jos pa­reigū­nai.
Ka­dan­gi tiek jis, tiek E. D. bu­vo įkaušę, at­si­kal­binė­jo prie­š pa­reigū­nus, šie juos abu iš­si­vedė į tar­ny­binį au­to­mo­bilį, ten nu­statė jų gir­tumą.
D. R. pri­si­minė, kaip sėdėda­mas au­to­mo­bi­ly­je jis spon­ta­niš­kai įki­šo ranką į sa­vo striukės ki­šenę ir su­pra­to, kad jo­je – fo­li­jos gniu­žu­las su „žo­le“. Iš­si­gandęs, kad pa­reigū­nai ją ras, su­manė at­si­kra­ty­ti, iš­mes­da­mas ant ma­ši­nos grindų, po sėdy­ne, ant ku­rios pa­ts sėdėjo.
Tai pa­darė ne­ma­tant E. D. Apie tai, ko­kią „do­vanėlę“ pa­li­ko pa­reigū­nams, ti­ki­no jam ne­pa­sa­kojęs ir prie­š tai net ne­pra­si­taręs, kad tu­ri nar­ko­tikų.
Vai­ki­nams iš­li­pus, pa­reigū­nai ne­tru­ko pa­stebė­ti įtar­tiną ra­dinį. Jie klau­sinė­jo, kam jis pri­klau­so, ta­čiau abu vy­ru­kai tylė­jo. Vėliau D. R. pri­si­pa­ži­no „žolės“ nu­si­pirkęs sa­vo reikmėms. Ne­va norė­jo pri­si­min­ti se­nus lai­kus. Gailė­jo­si taip pa­sielgęs.
Apie tar­ny­bi­nia­me au­to­mo­bi­ly­je pa­lik­tus nar­ko­ti­kus už­fik­suo­ta ir pa­reigūnų tar­ny­bi­niuo­se pra­ne­ši­muo­se. Ten pat ra­šo­ma, ko­kiu tiks­lu jie at­vy­ko pas D. R. ir E. D. Kad būtent D. R. ma­ši­no­je pa­li­ko „do­vanėlę“, nu­fil­ma­vo ir pa­reigū­nus ste­bin­čios vaiz­do ka­me­ros.
Visų šių duo­menų už­te­ko, kad būtų įro­dy­ta plun­giš­kio kaltė. No­ras pri­si­min­ti se­nus lai­kus vai­ki­nui kai­nuos 20 par­ų areš­to. To­kia bausmė jam skir­ta teis­mo baud­žia­muo­ju įsa­ky­mu. Tie­sa, bausmės vyk­dy­mas ati­dėtas trijų mėne­sių lai­ko­tar­piui. Taip pat jam pa­skir­ta in­ten­sy­vi prie­žiū­ra – nu­teis­to­jo bu­vi­mo vie­tos pa­gal nu­sta­tytą laiką kont­rolė elekt­ro­ni­nio stebė­ji­mo prie­monė­mis, nu­sta­tant, kad D. R. bausmės vyk­dy­mo ati­dėji­mo me­tu tu­ri būti sa­vo gy­ve­na­mo­jo­je vie­to­je nuo 24 iki 6 va­lan­dos. Taip pat jam užd­raus­ta var­to­ti psi­chiką vei­kian­čių med­žiagų.
Ne­su­tik­da­mas su šia baus­me, per 14 dienų nuo teis­mo baud­žia­mo­jo įsa­ky­mo ga­vi­mo die­nos jis tu­ri teisę Plungės apy­linkės teis­mui pa­duo­ti pra­šymą, rei­ka­lau­da­mas su­reng­ti by­los nag­rinė­jimą teis­me. Ne­pa­tei­kus to­kio pra­šy­mo, įsa­ky­mas įsi­teisė­ja ir yra ne­skund­žia­mas.