Naujametę naktį Alsėdžiuose nuversta eglė, Plungėje dužo langai

Nuot­rau­ka iš feis­bu­ko
Alsėd­žių eglė nu­vers­ta Naujųjų metų naktį ar pa­ry­čiais
Nau­ja­metė nak­tis, kai miestų ir mies­te­lių aikštė­se se­nie­ji me­tai ne­pa­lydė­ti fe­jer­ver­kais, o ir ap­skri­tai draus­ta bu­riuo­tis prie kalė­di­nių eg­lių, ku­rios, be­je, tąnakt bu­vo už­ge­sin­tos, anot Plungės ir Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­riatų at­stovų, pra­ėjo ga­na ra­miai. Ta­čiau in­ci­dentų vis dėlto bu­vo. An­tai alsė­diš­kiai Naujųjų metų rytą sa­vo ža­lias­karę iš­vy­do gu­lin­čią ant šo­no, o Plungė­je, Paprūd­žio gatvė­je, iš­dauž­ti gy­ve­na­mo­jo na­mo lan­gai.

Užk­liu­vo alsė­diš­kių eglė
Alsėd­žių se­niūnė Da­nutė Rep­šienė va­kar „Že­mai­čiui“ pa­sa­ko­jo, kad nu­verstą ža­lias­karę mies­te­lio cent­re pir­miau­sia pa­stebė­jo sau­sio 1-osios rytą rink­ti šiukš­lių at­ėju­si mo­te­ris. Ji ir pa­skam­bi­nu­si se­niū­nei.
Anot D. Rep­šienės, ka­dan­gi eglė bu­vo pa­sta­ty­ta ant paaukš­ti­ni­mo, ji vir­to iš dar di­des­nio aukš­čio, nei pa­ti yra. Su­ga­din­ti ne tik žais­liu­kai ir gir­lian­dos, bet ir pa­ts eglės kar­ka­sas, alsė­diš­kiams pui­kiai tar­navęs jau dve­jus me­tus.
Nors šie­met Alsėd­žiai sa­vo aikštę ir pa­čią eg­lutę bu­vo ypač gra­žiai pa­da­binę, de­ja, ža­lias­karę te­ko nu­puoš­ti nė ne­su­lau­kus Trijų ka­ra­lių.

 Dėl to esą la­bai ap­mau­du. O la­biau­siai, anot D. Rep­šienės, pik­ti­na ir skau­di­na eglę nu­ver­tu­sių van­dalų po­žiū­ris.
„Kam ši­to reikė­jo? Vi­sas cent­ras at­rodė taip gra­žiai, su­bti­liai, žmonės su­sto­da­vo nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti. Šiuo sun­kiu lai­ko­tar­piu tai pra­skaid­rin­da­vo nuo­taiką. Ir čia tik­rai ne  vie­no dar­bas, nes eglė bu­vo ge­rai įtvir­tin­ta, nu­vers­ti reikė­jo jėgos. Turbūt na­gus pri­ki­šo  vie­ti­niai. Nei iš Plungės, nei iš Že­mai­čių Kal­va­ri­jos at­va­žia­vo... Bet kai tiks­liai ne­ži­nai, ir be­sti pirš­tu ne­ga­li. O tie, kas taip pa­sielgė, galėtų turė­ti sąžinės ir pri­si­pa­žin­ti“, – vylė­si se­niūnė.
Nuos­to­lius dar skai­čiuo­ja
D. Rep­šienė įsi­ti­ki­nu­si, kad tai tik­rai ne vėjo, ku­rio tą naktį be­veik ne­bu­vo, o van­dalų dar­bas. Tie­sa, kodėl jiems užk­liu­vo mies­te­lio aikštę puošęs Kalėdų sim­bo­lis, lie­ka tik spėlio­ti.
„Gal todėl, kad gir­lian­das prie­š Nau­jus iš­jungėm, kaip ir bu­vo nu­ro­dy­ta. Gal čia pro­tes­tas toks... – spėlio­jo D. Rep­šienė. – Žmonės, ku­rie ket­virtą rytą pro šalį va­žia­vo į darbą, sakė, kad tuo me­tu eglė dar te­bes­tovė­jo.“
Ten­ka guos­tis tik tuo, kad van­da­lai neužk­liu­vo ša­lia eglės stovė­ju­sio krėslo – „Al sie­du“ sim­bo­lio, pa­puoš­to lem­putė­mis.
Nuos­to­lių se­niūnė sakė dar ne­sus­kai­čia­vu­si, bet ne­ma­žai kai­navo eglės kar­ka­sas, o kur dar įdėtas dar­bas ją puo­šiant – juk se­niū­ni­ja tech­ni­kos tam ne­tu­ri. Viską sa­vo jėgo­mis pa­si­da­ro. Eglė puoš­ta Alsėd­žių kultū­ros cent­ro bei bend­ruo­menės lėšo­mis.
Plungės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Rea­ga­vi­mo sky­riaus vy­riau­sia­sis tyrė­jas Rai­mon­das Apon­kus „Že­mai­čiui“ sakė, jog įvy­kis dėl Alsėd­žių eglės, ku­ris trak­tuo­ja­mas kaip vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mas, dar ti­ria­mas.
Iš­dauž­ti na­mo lan­gai
O Plungė­je, anot R. Apon­kaus, šven­tinė nak­tis pra­ėjo ga­na ra­miai.
Vie­nin­te­lis fik­suo­tas in­ci­den­tas – Paprūd­žio gatvė­je tą naktį iš­dauž­ti trys gy­ve­na­mo­jo na­mo lan­gai, ku­rie užk­liu­vo dviem 2003 m. gi­mu­siems vai­ki­nams. Abu jie bu­vo ap­svaigę nuo al­ko­ho­lio – vie­nam nu­sta­ty­tas 1,31 pro­m., ki­tam – 2,3 pro­milės gir­tu­mas.
Ra­miau šventės pra­ėjo Plungės ke­lių po­stuo­se budė­ju­siems pa­reigū­nams – au­to­mo­bi­lių judė­ji­mas buvęs kur kas ma­žes­nis nei prie­š Kalė­das.
Klaipė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to duo­me­ni­mis, gruod­žio 31–sausio 3 d. Plungės ra­jo­ne pa­tik­rin­ta 6112 au­to­mo­bi­lių, ne­įleis­ti 49, su­ra­šy­ta 10 pro­to­kolų dėl ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­dimų.
Trau­kos cent­ras – Lo­pai­čių pi­lia­kal­nis
Rim­tes­nių in­ci­dentų nau­ja­metę naktį, vir­ši­nin­ko Ma­riaus Vai­či­kaus­ko tei­gi­mu, neuž­fik­sa­vo ir Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­reigū­nai.
Pa­tru­liuota mies­to cent­re, prie aikštės, bet žmonės čia ne­si­rin­ko ir pro­blemų ne­turė­ta.
Tie­sa, ke­lių po­stuo­se dar­bo ne­trūko. „Rie­ta­vas yra tran­zi­ti­nis mies­tas – va­žiuo­ja­ma per jį į au­tost­radą, į Kauną, Vil­nių, Plungę, Kvėdarną, Klaipėdą, Tel­šių kryp­ti­mi. Dėl to te­ko pa­tik­rin­ti daug au­to­mo­bi­lių“, – sakė M. Vai­či­kaus­kas.
Klaipė­dos AVPK duo­me­ni­mis, gruod­žio 31–sausio 3 d. Rie­ta­ve pa­tik­rin­ti 2 268 au­to­mo­bi­liai, ne­įleis­ti 85, su­ra­šy­ti 5 pro­to­ko­lai, kai vie­na­me au­to­mo­bi­ly­je va­žia­vo trys as­me­nys iš skir­tingų šeimų. Vėl su­lai­ky­ta ka­ro prie­volės ven­gian­čių at­lik­ti as­menų – šįsyk du.  Su­ra­šy­ti 34 pro­to­ko­lai dėl ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­dimų.
O trau­kos cent­ras šį šven­tinį sa­vait­galį, anot ko­mi­sa­ro, bu­vo Lo­pai­čių pi­lia­kal­nis ir jo priei­gos. „Nuš­li­favę vi­sus namų kam­pus, žmonės norė­jo ištrūk­ti pa­si­vaikš­čio­ti į gamtą“, – kalbė­jo M. Vai­či­kaus­kas.
Kai ku­rie pa­si­žval­gy­ti vis­gi įleis­ti, juo­lab kad bu­vo ap­žvelg­ta, jog prie pi­lia­kal­nio sto­vi tik ke­lios ma­ši­nos. Žmonės bu­vo įspėti lai­ky­tis at­stumų, dėvėti kau­kes.
„Že­mai­tis“ pri­me­na, jog Vy­riau­sybės nu­ta­ri­mu, gy­ven­tojų judė­ji­mas tarp sa­vi­val­dy­bių bus kont­ro­liuo­ja­mas iki mėne­sio ga­lo. Tie­sa, ka­da ir kaip – ne­skel­bia­ma.