Neblaivus nepilnametis niokojo automobilius

Unsp­lash nuo­trau­ka
Ap­ga­din­ti še­šių au­to­mo­bi­lių veid­rodė­liai
Šeš­ta­die­nio va­karą Plungė­je siautė­jo chu­li­ga­nas – ne­blai­vus ne­pil­na­me­tis kumš­čiais daužė sve­ti­mus au­to­mo­bi­lius, prie „Ma­xi­mos“ už­puolė praeivį, dėl ap­svai­gi­mo ar ne­ži­nia dėl ko su­si­kau­pusį pyk­ti bandė iš­lie­ti ir ant kon­tei­ne­rių aikš­telės. Įsi­siautė­jusį vai­kiną su­tramdė po­li­ci­ja, jam pri­reikė ir me­dikų pa­gal­bos.

Plungės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Rea­ga­vi­mo po­sky­rio vir­ši­ninkė Ing­ri­da Juš­kaitė va­kar „Že­mai­čiui“ pa­sa­ko­jo, kad pil­na­me­tystės dar ne­su­laukęs 2003 m. gimęs as­muo Plungė­je šeš­ta­die­nio va­karą bu­vo pa­stebė­tas dau­žan­tis ma­ši­nas. 
„Kodėl už­puolė? Ma­nau, tie­siog ne­be­sio­rien­ta­vo erdvė­je, jam nu­sta­ty­tas 1,51 pro­milės gir­tu­mas“, – pa­sa­ko­jo vir­ši­ninkė.
Ir nors už­pul­ta­sis, ga­li būti, pre­ten­zijų ne­reikš, jų turės ke­tu­rių au­to­mo­bi­lių A. Ju­cio gatvė­je ir dviejų au­to­mo­bi­lių V. Ma­čer­nio gatvė­je sa­vi­nin­kai. Vi­siems še­šiems au­to­mo­bi­liams ap­ga­din­ti šo­ni­niai ga­li­nio vaiz­do veid­rodė­liai. I. Juš­kaitės ma­ny­mu, ne­pil­na­me­tis į juos nu­si­taikė, nes šias au­to­mo­bi­lių da­lis su­ga­din­ti leng­viau­sia.
Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, tas pa­ts as­muo kumš­čiais ap­daužė ir ap­link šiukš­lių kon­tei­ne­rius esan­čios tvoros var­te­lių iš­kabą – už tai pa­glos­ty­tas jis  taip pat ne­bus
Ka­dan­gi ag­re­sy­vaus vai­ki­no nio­ko­ji­mo įran­kis bu­vo jo pa­ties kumš­čiai, dėl su­žei­dimų jam pri­reikė me­dikų pa­gal­bos. Po to plun­giš­kis iš­vež­tas į Res­pub­li­kinės Klaipė­dos li­go­ninės psi­chiat­ri­jos fi­lialą.
Chu­li­ga­nas po­li­ci­jai ge­rai ži­no­mas. Anot I. Juš­kaitės, vaikų na­muo­se gy­ve­nan­tis jau­nuo­lis nu­si­kals­ta ne pirmą ir ne ant­rą kartą. Ir vi­sad įkliū­va už pa­na­šius nu­si­žen­gi­mus, pa­da­ry­tus iš chu­li­ga­niškų pa­skatų.
Dėl šeš­ta­die­nio įvy­kių pra­dėtas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo.