Nubaustas Plungėje apsivogęs čečėnas

Ok­sa­nos ŠU­KIENĖS nuo­trau­ka
Iš Plungės „Lidl“ vai­ki­nas iš­si­nešė vis­kio ir rie­šutų už 230 eurų
Plungės apy­linkės teis­mo rūmuo­se ne­se­niai su­dėlio­ti vi­si taš­kai by­lo­je, ku­rios pa­grin­di­niu veikė­ju ta­po 2000-ai­siais gimęs čečė­nas Rus­ta­mas Bas­nu­ka­je­ves. Jau­nuo­lis nu­teis­tas už tai, kad iš Plungė­je esan­čios par­duo­tuvės „Lidl“ nu­gvelbė pre­kių už dau­giau nei 200 eurų. Va­gystės mo­ty­vas – no­ras pra­si­ma­ny­ti pi­nigų ke­lio­nei.

Iš by­lo­je su­rink­tos med­žia­gos ma­ty­ti, jog Klaipė­do­je gimęs jau­nuo­lis (Lie­tu­vos pi­lie­tis, pa­gal tau­tybę – čečė­nas) teisė­sau­gi­ninkų aki­ra­tin yra pa­kliuvęs ir anks­čiau. Praė­ju­sių metų bir­želį Klaipė­do­je jis nu­teis­tas už va­gystę. Tų pa­čių metų rugsė­jo mėnesį uos­ta­mies­čio teis­me jam te­ko aiš­kin­tis dėl ne­teisė­to dis­po­na­vi­mo ne­šau­na­muo­ju gink­lu. Už šį nu­si­kal­timą jam bu­vo skirta1 000 eurų bau­da.

Aki­vaiz­du, kad iš to vai­ki­nas ne­pa­si­mokė ir to­liau yra linkęs ne­si­lai­ky­ti įsta­tymų. Pas­tarąjį kartą, kaip jau minė­ta, jis pri­si­dir­bo at­si­beldęs į Plungę. Tai įvy­ko pra­ėju­sių metų ko­vo 2-ąją.

Teis­mas nu­statė, jog tos die­nos po­pietę R. Bas­nu­ka­je­vas iš J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gatvė­je esan­čios par­duo­tuvės „Lidl“ pa­vogė de­vy­nis bu­te­lius vis­kio, sep­ty­nis pa­ke­lius pis­ta­cijų po 500 gramų ir ke­tu­rio­li­ka pa­ke­lių po 250 gramų. To­kiu būdu il­ga­pirš­tis UAB „Lidl Lie­tu­va“ pa­darė nuo­sto­lių už 230 eurų.

R. Bas­nu­ka­jev sa­vo kaltės ne­neigė. Aiš­ki­no taip pa­sielgęs dėl to, kad kaž­ko­kiu būdu jam reikė­jo pra­si­ma­ny­ti pi­nigų ke­lio­nei iš Plungės į Klaipėdą. Pa­sa­ko­jo, kad dalį pa­vog­to al­ko­ho­lio par­davė, o už gau­tus pi­ni­gus pa­siekė uos­ta­miestį. Ti­ki­no, jog ki­to būdo par­ke­liau­ti ne­matę, nes žmo­gus, su ku­riuo at­vy­ko į mūsų miestą, jį ap­ga­vo ir čia pa­li­ko. Jau­nuo­lis ne­gin­či­jo ir įmo­nei pa­da­ry­tos ža­los.

Kad čečė­nas ap­si­vogė par­duo­tuvė­je „Lidl“, už­fik­sa­vo ir čia esan­čios vaiz­do ka­me­ros. Tie­sa, vaiz­do įra­šuo­se ma­ty­ti, kad R. Bas­nu­ka­je­vas į par­duo­tuvę at­ėjo ne vie­nas. Tas ki­tas as­muo, ku­rio ne­pa­vy­ko išaiš­kin­ti, iš „Lidl“ taip pat išė­jo ne tuš­čio­mis, o ne­ši­nas pre­kių už dau­giau nei 80 eurų.

Teis­mas R. Bas­nu­ka­je­vas pri­pa­ži­no kal­tu. Ski­riant bausmę at­si­žvelg­ta į tai, kad jis jau ne kartą teis­tas. Baus­tas ir ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka. Ži­no­ma, įver­tin­ta ir tai, kad kal­ti­na­ma­sis pri­si­pa­ži­no kaltę. Todėl jam skir­ta bausmė su­ma­žin­ta treč­da­liu. Teis­mas jau­nuo­liui skyrė laisvės ap­ri­bo­jimą ke­tu­riems mėne­siams ir įpa­rei­go­jo visą bausmės at­li­ki­mo laiką būti na­muo­se nuo 22 va­lan­dos va­ka­ro iki 7 va­lan­dos ry­to.

Ššią bausmę su­bend­ri­nus su anks­tes­ne, il­ga­pirš­čiui laisvė ap­ri­bo­ta me­tams ir trims mėne­siams. Visą bausmės lai­ko­tarpį jis pri­valės nuo 22 iki 7 val. būti na­muo­se, turės pra­dėti dirb­ti ar­ba už­si­re­gist­ruo­ti Užim­tu­mo tar­ny­bo­je. Taip pat jam užd­raus­ta var­to­ti psi­chiką vei­kian­čių med­žiagų.

Po­lin­kis va­gi­liau­ti R. Bas­nu­ka­je­vui kirs ir per ki­šenę, mat jam skir­ta 500 eurų bau­da. Dar 230 eurų jis turės su­mokė­ti UAB „Lidl Lie­tu­va“. Tie­sa, įmonė siekė pri­si­teis­ti visą pa­tirtą žalą – dau­giau nei 300 eurų. Bet teis­mas nu­sprendė, kad va­gi­šius at­sa­kin­gas tik už 230 eurų, mat būtent už to­kią sumą jis nu­gvelbė pre­kių.

Nuosp­ren­dis per 20 dienų ga­li būti skund­žia­mas ape­lia­ci­niu skun­du Klaipė­dos apy­gar­dos teis­mui.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.