Nubausti žmogų užpuolę ir apiplėšę plateliškiai

Asociatyvi nuotr.
Praė­ju­sių metų rugpjū­čio 19-osios va­ka­ras gi­liai į at­mintį įsirėžė tuo­met 47-erių pla­te­liš­kiui. Vy­ras bai­gian­tis va­sa­rai bu­vo už­pul­tas dviejų to pa­ties mies­te­lio gy­ven­tojų – 1985-ai­siais gi­mu­sio Graž­vy­do Gri­ga­liū­no ir de­šim­čia metų už jį jau­nes­nio Au­ri­mo Srėba­liaus. Pla­te­liš­kis chu­li­ganų bu­vo ne tik api­plėštas, bet ir stip­riai su­muš­tas. Šio įvy­kio ap­lin­kybės nag­rinė­tos Plungės apy­linkės teis­me, o pra­ėju­sią sa­vaitę by­la baig­ta teis­mo baud­žia­muo­ju įsa­ky­mu, ku­riuo už­puo­li­kams skir­tos 26 par­ų areš­to bausmės.

Au­ka – ne­blai­vus vy­ras

Rugpjū­čio 19-oji bu­vo pir­ma­die­nis, ne sa­vait­ga­lis, ta­čiau chu­li­ganų au­ka tapęs vy­riš­kis bu­vo išgėręs. Gal kažką šventė, o gal šiaip at­si­pa­lai­duo­ti už­si­manė. Vėliau jis pa­reigū­nams pa­sa­ko­jo, kad esą nie­kam ne­truk­dy­da­mas dvi­ra­čiu ke­lia­vo cent­ri­ne mies­te­lio gat­ve, kai ties Kultū­ros namų pa­sta­tu bu­vo pa­stebė­tas G. Gri­ga­liū­no ir A. Srėba­liaus.

Chu­li­ga­nai įkau­šusį vyrą už­puolė, at­ėmė ir čia pat vie­to­je su­laužė jo mo­bilųjį te­le­foną „No­kia“. Lyg to būtų per ma­ža, nu­si­kaltė­liai pla­te­liškį su­mušė, ta­da iš jo pa­grobė dvi­ratį ir pi­ni­ginę, ku­rio­je bu­vo 500 eurų.

Taip apie už­puo­limą pa­reigū­nams pa­sa­ko­jo pa­ts nu­kentė­ju­sy­sis. Tie­sa, ne iš­kart po įvy­kio, o tik kitą dieną. Su­si­siekęs su po­li­ci­ja, vy­ras pa­pa­sa­ko­jo, jog prie­š dieną bu­vo už­pul­tas, api­plėštas ir su­muš­tas. At­vykę pas nu­kentė­jusįjį pa­reigū­nai įsi­ti­ki­no, kad šis už­puo­li­mo tik­rai iš pirš­to neiš­laužė, nes bu­vo ma­ty­ti su­mu­ši­mai. Nus­ta­ty­ta ir tai, kad vy­riš­kis – ne­blai­vus (2,53 pro­m.). Nu­kentė­ju­sy­sis ne­slėpė, jog ir ne­laimės va­karą bu­vo įkaušęs.

Ma­ty­da­mi to­kią pla­te­liš­kio būklę, po­li­ci­nin­kai su­sku­bo išk­vies­ti grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos eki­pažą. Šis stip­riai su­ža­lotą ne­laimėlį iš­vežė į Plungės li­go­ninės pri­ėmi­mo sky­rių. Gy­dy­mo įstai­go­je pla­te­liš­kiui diag­no­zuo­tas trau­mi­nis au­sies būgne­lio ply­ši­mas, gal­vos su­mu­ši­mas ir šon­kau­lio lūžis. Tie­sa, li­go­ninė­je jis neuž­si­bu­vo – iš­kart po ap­žiū­ros spru­ko iš ten lyg vel­nią iš­vydęs.

Bend­rau­da­mas su pa­reigū­nais vy­ras pa­sa­ko­jo, jog vie­nas iš už­puo­likų jam bu­vo ma­ty­tas. Tad po­li­ci­nin­kai neužt­ru­ko iš­siaiš­kin­ti, kie­no tai dar­bas. Iš pra­džių bu­vo nu­sta­ty­tas vie­nas chu­li­ga­nas, o ne­tru­kus – ir ki­tas.

Kaip po įvy­kio „Že­mai­čiui“ pa­sa­ko­jo pa­tys pa­reigū­nai, vie­nas iš jų jiems – iki skaus­mo ži­no­mas, mat ne kartą vogė, plėši­ka­vo, smur­ta­vo šei­mo­je. Ki­tas – ne tiek „pa­garsėjęs“, bet šįkart, ma­tyt, pa­sekė pra­stu drau­go pa­vyzd­žiu ir ne juo­kais pri­si­dir­bo.

Su­mušė ir api­plėšė

Teis­mas nu­statė, kad vis­kas vy­ko kiek ki­taip, nei pa­reigū­nams pra­ėjus pa­rai po už­puo­li­mo pa­sa­ko­jo chu­li­ganų au­ka tapęs pla­te­liš­kis. Iš­siaiš­kin­ta, kad vis­kas vy­ko gy­ve­na­ma­ja­me na­me. G. Gri­ga­liū­nas ir A. Srėba­lius, veik­da­mi kaip bend­ri­nin­kai, už­si­mo­jo pa­grob­ti pla­te­liš­kiui pri­klau­santį turtą.

Ži­no­ma, ge­ruo­ju nie­kas ne­no­ri ati­duo­ti sa­vo daiktų, tad vy­rai su­manė pa­si­telk­ti jėgą. Pir­ma­sis veiksmų ėmėsi A. Srėba­lius – nuo jo spy­rio į galvą pla­te­liš­kis neiš­laikė pu­siaus­vy­ros ir kri­to ant grindų. Gu­lin­čią auką im­ta spar­dy­ti į įvai­rias kūno vie­tas. Ta­da jau pri­ki­bo ir G. Gri­ga­liū­nas. Jis ma­žiau­siai du kar­tus spyrė vy­rui į šo­nus.

Teis­mas nu­statė ir tai, kad už­puo­li­kai, pa­si­nau­do­da­mi be­jėge au­kos būse­na, apieš­ko­jo jos rūbų ki­še­nes ir pa­grobė de­šim­ties eurų vertės mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­foną „No­kia“, odinę pi­ni­ginę su jo­je bu­vu­siais 45 eu­rais bei ban­ko ir de­ga­linės kor­telė­mis.

Kaltę pri­pa­ži­no iš da­lies

Nors įro­dymų – dau­giau nei pa­kan­ka­mai, už­puo­li­kai sa­vo kaltę pri­pa­ži­no tik iš da­lies. To­kiu būdu jie iš savęs at­ėmė ga­li­mybę su­lauk­ti treč­da­liu ma­žes­nių baus­mių, nes kaltės pri­pa­ži­ni­mas lai­ko­mas at­sa­ko­mybę leng­vi­nan­čia ap­lin­ky­be.

Ne­bu­vo nu­sta­ty­ta ir kitų leng­vi­nan­čių ap­lin­ky­bių. Tik sun­ki­nan­čių – kal­ti­na­mie­ji veikė bend­ri­ninkų gru­pe ir būda­mi ap­svaigę nuo al­ko­ho­lio. Teis­mas at­si­žvelgė ir į tai, kad tiek vie­nas, tiek ki­tas už­puo­li­kas anks­čiau ne kartą teis­ti, baus­ti ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka bei tu­ri ga­lio­jan­čių nuo­baudų.

G. Gri­ga­liū­nas ir A. Srėba­lius pri­pa­žin­ti kal­tais. Jiems skir­ta o 60 par­ų areš­to. Tie­sa, tiek sėdėti jiems ne­teks, nes kai bu­vo išaiš­kin­ta, kas už­puolė ir api­plėšė pla­te­liškį, abu nu­si­kaltė­liai bu­vo su­lai­ky­ti. Jiems bu­vo skir­tas lai­ki­na­sis su­ėmi­mas, ku­ris tru­ko 34 pa­ras. Tad abiems li­ko po 26 pa­ras „poil­sio“ areš­tinė­je. Dar jiems teks at­ly­gin­ti žalą Šiau­lių te­ri­to­ri­nei li­go­nių ka­sai – 125 eu­rus.

Ga­li su baus­me ne­su­tik­ti

G. Gri­ga­liū­nui ir jo bend­rui A. Srėba­liui išaiš­kin­ta, kad, ne­su­tik­da­mi su teis­mo baud­žia­muo­ju įsa­ky­mu pa­skir­ta baus­me, per ke­tu­rio­li­ka dienų jie tu­ri teisę pa­duo­ti teis­mui pra­šymą, rei­ka­lau­da­mi su­reng­ti by­los nag­rinė­jimą teis­me. Ne­pa­si­nau­do­jus šia tei­se, įsa­ky­mas įsi­teisė­ja ir yra ne­skund­žia­mas.

Taip pat jiems pra­neš­ta, kad ne vėliau kaip per sep­ty­nias die­nas po teis­mo baud­žia­mo­jo įsa­ky­mo įsi­teisė­ji­mo jie pri­va­lo at­vyk­ti į Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­rių at­lik­ti areš­to bausmės.

Neat­vy­kus ir ne­pra­ne­šus pa­tai­sos įstai­gos ad­mi­nist­ra­ci­jai apie neat­vy­ki­mo prie­žas­tis, nu­teistųjų ieš­kos po­li­ci­ja.