Nuo be­langės vis tik neiš­si­suks

FREEPIK nuotr.
Metų pra­džio­je Plungės apy­linkės teis­mas į be­langę pa­siuntė 1999-ai­siais gi­musį Valdą Gu­delį. Už tai, kad kar­tu su bend­ru – de­vy­ne­riais me­tais už jį vy­res­niu To­mu Ja­ku­čiu – api­plėšė ir su­mušė žmogų, plun­giš­kiui skir­ta ket­ve­rių metų laisvės at­ėmi­mo bausmė. Jo „bend­ra­žy­gis“ T. Ja­ku­tis at­si­pir­ko lyg­ti­ne baus­me.
Bet kalė­ti ne­no­rin­tis V. Gu­de­lis tokį nuo­sprendį ap­skundė Klaipė­dos apy­gar­dos teis­mui, pra­šy­da­mas teis­ti jį už ne­sunkų svei­ka­tos su­trik­dymą, o ne už plėšimą. Dar pa­gei­da­vo, kad bausmė jam būtų su­švel­nin­ta, jos vyk­dymą ati­de­dant. Ta­čiau uos­ta­mies­čio teisėjų plun­giš­kio ape­lia­ci­nis skun­das ne­įti­ki­no.

Su­mušė ir api­plėšė

Plungės apy­linkės teis­mas nu­statė, jog 1977-ai­siais gi­musį vy­riškį plun­giš­kiai už­puolė būda­mi gir­ti. Tai įvy­ko pra­ėju­sių metų lie­pos 13-osios va­karą. Būda­mi A. Vaiš­vi­los gatvė­je, Plungė­je, esan­čio dau­gia­bu­čio na­mo laip­tinė­je, V. Gu­de­lis ir T. Ja­ku­tis at­si­tik­ti­nai su­tiktą as­menį už­puolė norė­da­mi jį api­plėšti.

Pir­ma­sis veiksmų ne­va ėmėsi V. Gu­de­lis – į vy­riš­kio galvą jis pa­lei­do be­maž pen­kis smūgius. To­kie plun­giš­kio veiks­mai įkvėpė ir jo bendrą – T. Ja­ku­tis auką ėmė spar­dy­ti į įvai­rias kūno vie­tas. Po šio už­puo­li­mo me­di­kai vy­rui diag­no­za­vo vir­šu­ti­nio žan­di­kau­lio kairės pusės kak­tinės atau­gos lūžį, poo­di­nes krau­jos­ru­vas kai­rio­jo skruos­to ir kairės akies vokų sri­ty­se.

Po to, kai vy­ras bu­vo su­muš­tas ir be­jėgis, už­puo­li­kai iš­purtė jo ki­še­nes. Iš jų išk­ri­to 100 eurų vertės iš­ma­nu­sis te­le­fo­nas „Sam­sung Ga­la­xy S6“.

Skir­da­mas bausmę Plungės apy­linkės teis­mas at­si­žvelgė į tai, kad bu­vo pa­deng­tos nu­kentė­ju­sio­jo gy­dy­mo iš­lai­dos. Tai nu­si­kaltė­liams „uždė­jo“ pliusą. Ta­čiau nei­gia­mai ver­tin­ta tai, jog vy­rai veikė kaip bend­ri­nin­kai, bu­vo įkaušę. Be to, abu – praei­ty­je teis­ti.
T. Ja­ku­tis teis­tas už ana­lo­giš­kus nu­si­kal­ti­mus. Bet, ne­pai­sant to, nuo rea­laus laisvės at­ėmi­mo šįkart jis iš­si­su­ko, mat anks­tes­ni teis­tu­mai yra iš­nykę. Be to, praei­ty­je nu­si­kal­to būda­mas ne­pil­na­me­tis. Vy­riš­kiui skir­ta su anks­tes­ne su­bend­rin­ta trejų metų ir ke­tu­rių mėne­sių laisvės at­ėmi­mo bausmė, jos vyk­dy­mas ati­dėtas pust­re­čių metų. 
T. Ja­ku­tis iš su­ėmi­mo pa­leis­tas teis­mo salė­je.
V. Gu­de­liui, ku­ris anks­čiau teis­tas už kva­li­fi­kuotą plėšimą bei vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­dimą ir pa­sku­tinį kartą nu­si­kal­to bausmės vyk­dy­mo ati­dėji­mo me­tu, sekė­si kur kas pra­sčiau. Jį teis­mas pa­siuntė už grotų. Su­bend­ri­nus su anks­tes­ne, V. Gu­de­liui skir­ta ket­ve­rių metų laisvės at­ėmi­mo bausmė, ku­rią jis pri­valės at­lik­ti pa­tai­sos na­muo­se. Taip pat jis įpa­rei­go­tas su­mokė­ti 
1 800 eurų baudą.

Prašė švel­nesnės bausmės

T. Ja­ku­tis džiaugė­si iš­sukęs uo­degą ir iš­vengęs be­langės. O štai V. Gu­de­lis  nuo­sprend­žiu li­ko ne­pa­ten­kin­tas, tad jį ap­skundė Klaipė­dos apy­gar­dos teis­mui.

Ape­lia­ci­niu skun­du nu­teis­ta­sis pra­šė Plungės apy­linkės teis­mo nuo­sprendį pa­keis­ti ir jo veiks­mus per­kva­li­fi­kuo­ti – teis­ti už ne­sunkų svei­ka­tos su­trik­dymą, o ne už plėšimą. Be to, jis pa­gei­da­vo švel­nesnės – lyg­tinės – bausmės.

V. Gu­de­lis uos­ta­mies­čio teisė­jus bandė įti­kin­ti, kad po už­pul­to­jo ki­še­nes jis ne­si­malė ir jo­kio tiks­lo už­val­dy­ti jo turtą ne­turė­jo. Apie pa­vogtą te­le­foną esą su­ži­no­jo jau išė­jęs iš bend­ra­bu­čio, ei­damas mo­kyk­los link. Kai T. Ja­ku­tis pa­rodė grobį, jis ne­va įsiu­to ir, pa­griebęs pa­vogtą te­le­foną, per­laužė ir iš­metė.

V. Gu­de­lis aiš­ki­no veikęs iš chu­li­ga­niškų pa­skatų, o ne norė­da­mas pa­si­sa­vin­ti sve­timą turtą. Ne­neigė, jog T. Ja­ku­tis galėjęs turė­ti to­kių ke­ti­nimų.
Nu­teis­ta­sis taip pat nu­rodė su­mokėjęs baudą, nors teis­mas šios ap­lin­kybės neiš­siaiš­ki­no. Plun­giš­kis ne­neigė nu­si­kaltęs, bet ti­ki­no, jog yra nu­teis­tas ne už tai, ką pa­darė.

Neį­ti­ki­no

Ta­čiau uos­ta­mies­čio teisėjų iki ga­lo jam ne­pa­vy­ko įti­kin­ti. Ape­lia­cinį skundą Klaipė­dos apy­gar­dos teis­mas ten­ki­no tik iš da­lies. Kal­ti­ni­mai V. Gu­de­liui ne­bu­vo per­kva­li­fi­kuo­ti. Apy­gar­dos teis­mo tei­gi­mu, Plungės apy­linkės teis­mas pa­grįstai nu­statė, kad abu plun­giš­kiai veikė kaip bend­ri­nin­kai, pa­nau­do­da­mi fi­zinį smurtą pa­grobė sve­timą turtą.

Be to, iš­siaiš­kin­ta, kad te­le­fo­nas bu­vo su­lau­žy­tas dėl kitų prie­žas­čių, nei pa­sa­ko­jo V. Gu­de­lis. Mo­bi­lu­sis ta­po ne­rei­ka­lin­gas jam už­sib­lo­ka­vus.

Apy­gar­dos teis­mas ne­matė rei­ka­lo su­švel­nin­ti bausmės. V. Gu­de­lis jau bu­vo teis­tas už kva­li­fi­kuotą plėšimą lyg­ti­ne laisvės at­ėmi­mo baus­me, o bausmės vyk­dy­mo ati­dėji­mo me­tu vėl pa­darė ana­lo­gišką nu­si­kal­timą. Ne­pa­si­mokė ir iš kitų klaidų.

Vie­nin­te­lis da­ly­kas, ku­rio V. Gu­de­lis pa­siekė ap­skųsda­mas nuo­sprendį, yra tai, kad jam ne­be­reikės mokė­ti bau­dos, nes įrodė ją jau su­mokėjęs. O nuo be­langės plun­giš­kis vis tik neiš­si­suks. Ten jam teks pra­leis­ti ket­ve­rius me­tus.