Nuo įka­li­ni­mo ka­na­pių par­davė­jas vis tik iš­si­suks

Asociatyvi nuotrauka
Praė­ju­sių metų pa­bai­go­je Plungės apy­linkės teis­mas rea­lia laisvės at­ėmi­mo baus­me nu­teisė 2000-ai­siais gi­musį plun­giškį Ed­garą Riaubą. Už tai, kad laikė ir pla­ti­no nar­ko­ti­nes med­žia­gas, vai­ki­nas me­tams ir ke­tu­riems mėne­siams pa­si­ųstas į pa­tai­sos na­mus. Bet to­kia bausmė jam pa­si­rodė per di­delė, todėl pir­mosios ins­tan­ci­jos teis­mo nuo­sprendį jis ap­skundė Klaipė­dos apy­gar­dos teis­mui, pra­šy­da­mas bausmę su­švel­nin­ti. Uos­ta­mies­čio teisėjų ko­le­gi­ja plun­giškį iš­gir­do.

Į teismą – už ka­na­pių dervą

Plungės apy­linkės teis­mas E. Riau­bos bylą iš­nag­rinė­jo su­trum­pin­to pro­ce­so tvar­ka. Nus­ta­ty­ta, kad iki 2018–ųjų gruod­žio 6–osios plun­giš­kis ne­teisė­tai, turė­da­mas tikslą par­duo­ti ar ki­taip pla­tin­ti, sa­vo gy­ve­na­mo­jo­je vie­to­je laikė 3,378 gramų ka­na­pių der­vos.

Tos pa­čios die­nos po­pietę šią nar­ko­tinę med­žiagą, su­pa­kuotą į fo­li­jos lanks­ti­nu­kus, E. Riau­ba už 70 eurų par­davė į na­mo laip­tinę at­ėju­siam ano­ni­mi­niam liu­dy­to­jui.

Įkliuvęs pa­reigū­nams plun­giš­kis sa­vo kaltės ne­neigė – pri­si­pa­ži­no ir nuo­šird­žiai gailė­jo­si laikęs ir par­davęs nar­ko­ti­kus. Ši ap­lin­kybė pri­pa­žin­ta leng­vi­nan­čia. Įver­tin­ta ir tai, kad E. Riau­ba anks­čiau ne­teis­tas. Baus­tas tik ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka ir tu­ri ga­lio­jan­čią nuo­baudą. Tie­sa, nu­si­žengė jau po to, kai įkliu­vo su nar­ko­ti­kais.

Teis­mas plun­giš­kiui skyrė laisvės at­ėmi­mo bausmę dve­jiems me­tams. Tie­sa, pa­sta­ro­ji tuo pa­čiu nuo­sprend­žiu, kal­ti­na­ma­jam pri­si­pa­ži­nus, su­ma­žin­ta treč­da­liu. Tad į pa­tai­sos na­mus E. Riau­ba pa­si­ųstas me­tams ir ke­tu­riems mėne­si­ams.

Prie­kaiš­tai Plungės teis­mui

Bet plun­giš­kiui net ir to­kia bausmė pa­si­rodė per griež­ta, todėl nuo­sprendį jis ap­skundė Klaipė­dos apy­gar­dos teis­mui.

Ape­lia­ci­nia­me skun­de jis dėstė ne­su­tin­kan­tis su pa­skir­ta laisvės at­ėmi­mo baus­me ir pra­šė skir­ti jam švel­nesnę bausmės rūšį – laisvės ap­ri­bo­jimą, nu­sta­tant tam tik­rus drau­di­mus bei įpa­rei­go­ji­mus.

E. Riau­bos nuo­mo­ne, Plungės teis­mas neat­siž­velgė į tai, kad jis la­bai iš­gy­ve­na bei gai­li­si dėl to, jog nu­si­kal­to, ir kad pa­da­ry­tas nu­si­kal­ti­mas jam ta­po did­žiu­le gy­ve­ni­mo pa­mo­ka. Dar jis at­kreipė dėmesį į tai, kad nuo pat pir­mos ap­klau­sos iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu jis ne­neigė nu­si­kaltęs, davė iš­sa­mius ir tei­sin­gus pa­ro­dy­mus. Ak­cen­tuo­ta, kad dėl pa­da­ry­tos nu­si­kals­ta­mos vei­kos ki­tiems as­me­nims tur­tinė ža­la ne­pa­da­ry­ta.

Itin stip­riu plun­giš­kio ko­zi­riu ta­po ap­lin­kybė, kad jis nuo 2017–ųjų pri­žiū­ri ir iš­lai­ko ne­įga­lią mo­tiną, ku­ri dėl at­liktų stu­bu­ro bei kojų ope­ra­cijų visą laiką – lo­vo­je. Vaikš­čio­ti truk­do did­žiu­liai skaus­mai, ku­rie ne­leid­žia ir sa­va­ran­kiš­kai ap­si­tar­nau­ti bui­ty­je.

Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mui prie­kaiš­tau­ta ir dėl to, kad šis ne­įver­ti­no, jog vai­ki­nas nu­si­kal­to pirmą kartą, šiuo me­tu gy­ve­na pa­dorų gy­ve­nimą, mo­ko­si.

Dar vai­ki­nas pa­žymė­jo, kad teis­mas ne­ver­ti­no jo svei­ka­tos būklės, apie ku­rią jis pa­si­sakė tei­sia­mo­jo po­sėdžio me­tu. Ne­va po su­lai­ky­mo pa­blogė­jo jo svei­ka­ta. Dėl to jam bu­vo tai­ko­mas am­bu­la­to­ri­nis ir sta­cio­na­ri­nis gy­dy­mas.

E. Riau­bos tei­gi­mu, sky­rus jam rea­lią laisvės at­ėmi­mo bausmę, jis ne­be­galėtų ne tik mo­ky­tis bei dirb­ti, bet ir rūpin­tis sa­vo ne­įga­lia ma­ma.

Bausmę su­švel­ni­no

Uos­ta­mies­čio teisėjų ko­le­gi­ja, iša­na­li­za­vu­si by­los med­žiagą, nu­sprendė, jog pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas ne iki ga­lo ir ne­tin­ka­mai iš­tyrė su pa­da­ry­tu nu­si­kal­ti­mu ir kal­ti­na­mo­jo as­me­ny­be su­si­ju­sias ap­lin­ky­bes bei pa­skyrė vai­ki­nui per griežtą, ne­pro­por­cingą ir ne­tei­singą bausmę, aiš­kiai prie­šta­rau­jan­čią tei­sin­gu­mo prin­ci­pui.

Apy­gar­dos teis­mas kruopš­čiai iša­na­li­za­vo kar­tu su ape­lia­ci­niu skun­du pa­teik­tus me­di­ci­ni­nius duo­me­nis apie E. Riau­bos ma­mos svei­katą ir pa­darė iš­vadą, kad mo­te­ris rei­ka­lau­ja nuo­la­tinės ki­to as­mens prie­žiū­ros. Be to, jos pa­ja­mos – la­bai men­kos, tad jai būti­nas ir iš­lai­ky­mas.

Įver­ti­nu­si šias ir ki­tas ap­lin­ky­bes teisėjų ko­le­gi­ja nu­sprendė ten­kin­ti E. Riau­bos ape­lia­cinį skundą ir skir­ti jam švel­nesnę – dvejų metų laisvės ap­ri­bo­ji­mo – bausmę, įpa­rei­go­jant jį nuo 22 val. iki 6 val. būti na­muo­se, jei tai ne­su­siję su dar­bu, ir be gy­dy­to­jo pa­sky­ri­mo ne­var­to­ti bei ne­turė­ti psi­chiką vei­kian­čių med­žiagų.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.