Nuo naminukės – prie ginklų

Gin­ta­rės KAR­MO­NIE­NĖS nuo­trau­ka
V. Kon­čius ti­ki­no ro­vol­ve­rį įsi­gi­jęs sa­vi­gy­nai
Prieš pat Nau­juo­sius me­tus į Plun­gės apy­lin­kės teis­mo rū­mų tei­sia­mų­jų suo­lą te­ko sės­ti 1956-ai­siais gi­mu­siam pur­vai­tiš­kiui Vac­lo­vui Kon­čiui. Ne kar­tą praei­ty­je teis­tam vy­riš­kiui šį­kart te­ko aiš­kin­tis, kaip jo na­muo­se at­si­ra­do šau­na­ma­sis gink­las – de­vin­to ka­lib­ro re­vol­ve­ris.

Šį gink­lą pur­vai­tiš­kis įsi­gi­jo ne­tu­rė­da­mas tam lei­di­mo ir sau­giai pa­slė­pė jo so­dy­bo­je esan­čio­je pir­ty­je. Ka­da V. Kon­čius ga­vo šau­tu­vą, iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu ne­pa­vy­ko nu­sta­ty­ti. Aiš­ku tik tiek, kad re­vol­ve­ris vy­ro na­muo­se iš­bu­vo iki šių me­tų ge­gu­žės 31-osios. Tą­dien jį ra­do V. Kon­čiaus so­dy­bo­je kra­tą at­li­kę po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai.

Ko­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis na­muo­se at­si­ra­do gink­las, ku­riam įsi­gy­ti ir lai­ky­ti ne­tu­rė­jo lei­di­mo, pur­vai­tiš­kis ne­no­rė­jo aiš­kin­ti ir teis­mi­nio nag­ri­nė­ji­mo me­tu. Pri­si­pa­ži­no dėl to, kuo yra kal­ti­na­mas, ta­čiau pa­ro­dy­mus duo­ti at­si­sa­kė.

Plokš­te­lę V. Kon­čius ap­ver­tė tik ta­da, kai te­sė­ja Ire­na Šeš­kaus­kie­nė paaiš­ki­no, kad, duo­da­mas pa­ro­dy­mus, by­lą nag­ri­nė­jant pa­grei­tin­to pro­ce­so tvar­ka, gau­tų treč­da­liu ma­žes­nę baus­mę.

Ta­da nu­lei­dęs gal­vą vy­riš­kis ėmė pa­sa­ko­ti re­vol­ve­rį nu­si­pir­kęs iš vie­no as­mens. Esą gink­las į Pur­vai­čius bu­vo at­vež­tas iš Klai­pė­dos. Ta­čiau pir­ki­niu V. Kon­čius ti­ki­no pa­si­džiau­gęs vos die­ną, mat jau ki­tą die­ną po įsi­gi­ji­mo jo na­muo­se ap­si­reiš­kė po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, ku­rie šau­tu­vą paė­mė.

Nors įsi­gy­ti ar lai­ky­ti gink­lą pur­vai­tiš­kis lei­di­mo ne­tu­ri ir nė­ra tu­rė­jęs, re­vol­ve­rį jis sa­kė nu­si­pir­kęs dėl sau­gu­mo. „Nu­si­pir­kau sa­vi­gy­nai ir sau­giai pa­slė­piau pir­ty­je. Pa­nau­do­ti jo man ne­te­ko, nes pa­tu­rė­jau vos die­ną“, – pa­sa­ko­jo.

Iš­gir­du­si kal­ti­na­mo­jo paaiš­ki­ni­mus, tei­sė­ja pra­kal­bo apie baus­mės rū­šį. Anot jos, vie­šie­ji dar­bai, ku­rie bu­vo skir­ti už anks­tes­nes nu­si­kals­ta­mas vei­kas, nau­dos ne­da­vė, nes V. Kon­čius ir to­liau nu­si­kals­ta. „Baus­mę at­lie­ka­te, bet iš­va­dų ir to­liau ne­da­ro­te“, – kal­bė­jo I. Šeš­kaus­kie­nė.

Bet vy­ras ėmė gin­tis, sa­ky­da­mas, kad anks­tes­nę veik­lą me­tė. „Na­mi­nu­kės ga­mi­ni­mu neuž­sii­ma­te, bet pe­rė­jo­te prie rim­tes­nių da­ly­kų“, – sa­vo lai­kė­si tei­sė­ja, leis­da­ma su­pras­ti, kad šį­kart vie­šai­siais dar­bais kal­tės, ko ge­ro, jis jau neiš­pirks.

Su ne­tie­sio­giai iš­reikš­ta tei­sė­jos nuo­mo­ne su­ti­ko ir vals­ty­bi­nį kal­ti­ni­mą šio­je by­lo­je pa­lai­kan­tis pro­ku­ro­ras Min­dau­gas Vil­nius, ak­cen­ta­vęs, kad pa­sku­ti­nį kar­tą V. Kon­čius nu­si­kal­to bū­da­mas re­ci­dy­vis­tu. Iš anks­tes­nių su­si­dū­ri­mų su tei­sė­sau­ga vy­ras ne­pa­si­mo­ko, at­virkš­čiai – rim­čiau nu­si­kals­ta. To­dėl ne­va jam bū­ti­na skir­ti efek­ty­ves­nę baus­mę nei vie­šie­ji dar­bai.

Vals­ty­bės kal­tin­to­jas teis­mo pra­šė pur­vai­tiš­kį pri­pa­žin­ti kal­tu ir skir­ti jam treč­da­liu su­ma­žin­tą ir su­bend­rin­tą su anks­tes­ne me­tų ir ke­tu­rių mė­ne­sių lais­vės atė­mi­mo baus­mę. Tie­sa, jos vyk­dy­mą pra­šy­ta ati­dė­ti pu­sant­riems me­tams. Pro­ku­ro­ro įsi­ti­ki­ni­mu, V. Kon­čiui tu­rė­tų bū­ti už­draus­ta ir įsi­gy­ti bei lai­ky­ti šau­na­mų­jų gink­lų.

Ar su to­kia baus­me su­tiks ir teis­mas, paaiš­kės sau­sio vi­du­ry­je pa­skel­bus nuo­spren­dį.