Pa­mirš­ki­te ku­ror­tus – gy­ven­to­jų ju­dė­ji­mą jau kont­ro­liuo­ja po­li­ci­ja

Klai­pė­dos AVPK nuo­trau­ka
Pareigūnai jau stabdo mašinas ir apgręžia tuos, kurie savo miestą palieka be būtinos priežasties
Tre­čia­die­nį vi­so­je ša­ly­je įsi­ga­lio­jo iki sau­sio 3-io­sios vi­dur­nak­čio truk­sian­tys ri­bo­ji­mai, ku­rių me­tu drau­džia­ma va­žiuo­ti iš vie­nos sa­vi­val­dy­bės į ki­tą, jei­gu tam nė­ra sva­rios prie­žas­ties. Kont­ro­liuo­ti įva­žia­vi­mus į mies­tus pra­dė­jo ir Plun­gės bei Rie­ta­vo po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, ku­rie ra­gi­na ge­rai ap­svars­ty­ti bet ko­kią iš­vy­ką, o jei vis­gi va­žiuo­ti bū­ti­na – su sa­vi­mi tu­rė­ti do­ku­men­tą ar bet ką, kas tai ga­lė­tų įro­dy­ti.

Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Gin­tau­tas Po­ce­vi­čius tre­čia­die­nį „Že­mai­čiui“ sa­kė, jog  ak­ty­ves­nė kont­ro­lė nu­ma­ty­ta sa­vait­ga­liais ir šven­čių die­no­mis. 
Ta­čiau dėl to gy­ven­to­jai ne­tu­rė­tų at­si­pūs­ti ir ma­ny­ti, kad įpras­tą dar­bo die­ną ga­li mig­ruo­ti, kur pa­no­rė­ję, – bet ka­da ga­li­te bū­ti su­stab­dy­ti ke­lio­nės tiks­lą pra­šan­čių nu­ro­dy­ti pa­rei­gū­nų.
„Ne­sant pa­grįs­tam tiks­lui, iš­va­žiuo­ti pa­rei­gū­nai ne­leis, tad ga­li tek­ti ap­si­suk­ti ir grįž­ti at­gal.  Vy­riau­sy­bės yra nu­ro­dy­ta, ko­kiais at­ve­jais ga­li­ma išei­ti iš na­mų, ko­kiais at­ve­jais – iš­va­žiuo­ti į ki­tą sa­vi­val­dy­bę. Po­li­ci­jos pa­rei­ga – vi­sa tai kont­ro­liuo­ti. Tad tu­rė­ki­te do­ku­men­tus ke­lio­nei pa­grįs­ti ar­ba jų ko­pi­jas, gal­būt – nu­si­fo­tog­ra­fa­vę. Kad tu­rė­tu­me už ko už­si­ka­bin­ti“, – kvie­tė ko­mi­sa­ras.
Anot G. Po­ce­vi­čiaus, Plun­gė­je bus už­da­ry­ti vi­si įva­žia­vi­mai. Vie­nur pa­tru­liuos pa­rei­gū­nai, ki­tur ju­dė­ji­mą ri­bos ženk­lai.
„Bus ke­tu­ri po­stai prie įva­žia­vi­mų: Žal­ta­kal­nio gat­vė­je, Var­ka­liuo­se, Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je bei prie „Že­mai­ti­jos grū­dų“, – pa­tiks­li­no Plun­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Rea­ga­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kė Ing­ri­da Juš­kai­tė.
Su­si­dur­ti su pa­rei­gū­nais daž­niau ga­li tek­ti ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jams, ne tik va­žiuo­jan­tie­siems, bet ir vaikš­ti­nė­jan­tie­siems.
„Tik­rin­sim ir gat­vėj su­tik­tus žmo­nes bet ku­rioje sa­vi­val­dy­bės vie­to­je. Klau­sim, kur jie ei­na, ką jie da­ro, ko­dėl ne­si­lai­ko ri­bo­ji­mo. Kai tik tu­rė­sim lai­ko, bus vyk­do­ma ak­ty­vi žmo­nių pa­tik­ra“, – pa­ti­ki­no Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ma­rius Vai­či­kaus­kas.
Kaip ir Plun­gė­je, kai ku­rie įva­žia­vi­mai į mies­tą bus kont­ro­liuo­ja­mi pa­rei­gū­nų, ki­tur ju­dė­ji­mą ri­bos ke­lio ženk­lai.
„Pos­tai bus Va­tu­šių san­kry­žo­je nuo Lau­ku­vos pu­sės, nuo au­tost­ra­dos žie­di­nė­je san­kry­žo­je ties sto­ti­mi, už de­ga­li­nės at­va­žiuo­jat nuo Klai­pė­dos, kur yra tri­ša­lė san­kry­ža, at­va­žiuo­jant nuo Plun­gės ties „Plun­gės la­gū­na“ ir įva­žiuo­jant nuo Ku­lių pu­sės“, – iš­var­di­jo M. Vai­či­kaus­kas.
Vir­ši­nin­kas pa­brė­žė, kad svar­bia prie­žas­ti­mi va­žiuo­ti iš vie­nos sa­vi­val­dy­bės į ki­tą ne­ga­li bū­ti re­zer­va­ci­ja ku­rio nors ku­ror­to vieš­bu­ty­je ar ki­to­je ap­gy­ven­di­ni­mo vie­to­je. „Tai – ne pre­teks­tas iš­vyk­ti“, – ak­cen­ta­vo ko­mi­sa­ras.
Jis pra­šo gy­ven­to­jų mak­si­ma­liai ri­bo­ti išė­ji­mus ap­si­pirk­ti, iš­va­žia­vi­mus, o jei ten­ka va­ži­nė­ti dėl dar­bo, tu­rė­ti do­ku­men­tus, kad vė­liau, su­stab­džius pa­rei­gū­nams, ne­kil­tų pyk­čių.
„To ne­pa­si­ten­ki­ni­mo no­rė­tų­si kuo ma­žiau, bet žmo­nės ran­da mi­li­jo­nus prie­žas­čių, kad tik ne­sė­dė­tų na­mie. O mū­sų pa­rei­ga už­tik­rin­ti, kad jie lai­ky­tų­si ri­bo­ji­mų, priim­tų Vy­riau­sy­bės. No­rė­tu­me iš­veng­ti ne­rei­ka­lin­gų dis­ku­si­jų – yra nu­ta­ri­mas, to­kia si­tua­ci­ja Lie­tu­vo­je ir ri­bo­ji­mų tu­ri bū­ti lai­ko­ma­si. Su­si­tel­ki­te, šiek tiek nu­rim­ki­te ir pa­bū­ki­te tas ke­lias die­nas tvar­kin­gai bei leis­ki­te mums dirb­ti sa­vo dar­bą“, – į gy­ven­to­jus krei­pia­si M. Vai­či­kaus­kas.