Padegimo užsakovas – nusikalstamos gaujos vadeiva?

Lie­tu­vos po­li­ci­jos nuo­trau­ka
Spėja­ma, kad K. Kle­maus­kas su­de­gin­ti M. Kau­no šei­mos au­to­mo­bilį galimai už­sakė po to, kai jo va­do­vau­ja­mam au­to­ser­vi­sui ne­pa­vy­ko laimė­ti Sa­vi­val­dybės skelb­to au­to­mo­bi­lių re­mon­to pa­slau­gos pir­ki­mo vie­šo­jo kon­kur­so
Dar ko­vo pa­bai­go­je Klaipė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­linės po­li­ci­jos or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo val­dy­bos (VPK KPONTV) pa­reigū­nai išaiš­ki­no įta­ria­muo­sius, pra­ėju­sių mėtų ge­gužę pa­de­gu­sius Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Min­dau­go Kau­no šei­mos au­to­mo­bilį „Au­di A7“. Tai, kad abu vy­rai – net ne mūsų ra­jo­no gy­ven­to­jai, abu praei­ty­je pa­si­žymėję kri­mi­na­li­nia­me pa­sau­ly­je, su­fle­ra­vo, jog ma­ši­na galė­jo būti pa­deg­ta nu­si­kal­timą už­sa­kius.
At­ro­do, toks spėji­mas tvir­ti­na­si. Nus­ta­ty­tas įta­ria­mas pa­de­gi­mo už­sa­ko­vas, kaip ga­li­ma spręsti iš po­li­ci­jos pa­vie­šin­to pra­ne­ši­mo, – Plungė­je vei­kian­čios UAB „Trans­for­tas“ di­rek­to­rius Kęstu­tis Kle­maus­kas, šiuo me­tu suim­tas už vir­tinę kitų ga­limų nu­si­kals­tamų veikų. Vy­ras ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui ga­li­mai kerš­ta­vo už jo įmo­nei ne­pa­lan­kią Sa­vi­val­dybės skelb­to vie­šo­jo pir­ki­mo baigtį.

Iš pra­džių kreipė­si į teis­mus
Tikė­ti­na, kad ši­to­kiu pa­vo­jin­gu būdu K. Kle­maus­kas su­ve­dinė­jo sąskai­tas, mat Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­ja re­mon­tuo­ti sa­vo au­to­mo­bi­lius pa­si­rin­ko ne jo va­do­vau­jamą, o kitą įmonę.
Kad au­to­mo­bi­lių re­mon­to pa­slau­gos pir­ki­mo kon­kursą laimė­jo ne „Trans­for­tas“, pra­neš­ta 2019 m. rugsė­jo 25 dieną. Toks Sa­vi­val­dybės spren­di­mas, ma­tyt, pa­pik­ti­no pra­laimė­ju­sios įmonės va­dovą – il­gai ne­laukęs jis kreipė­si į Klaipė­dos apy­gar­dos teismą, rei­ka­lau­da­mas pa­nai­kin­ti Sa­vi­val­dybės nu­ta­rimą dėl tokios kon­kur­so baig­ties.
Teis­me „Trans­for­tas“ siekė įro­dy­ti, jog su juo kon­ku­ra­vu­sios įmonės pa­si­ūly­mas turė­jo būti at­mes­tas: esą ši ne­pag­rindė ne­įpras­tai ma­žos kėbu­lo re­mon­to kai­nos, ne­pa­teikė įro­dymų, kad turės žmo­nių ir re­sursų šią pa­slaugą teik­ti to­kio­mis kai­no­mis, ko­kios nu­ro­dy­tos pa­si­ūly­me. O Sa­vi­val­dybė esą to­kio ne­įpras­tai ma­žos kai­nos pa­si­ūly­mo ne­įver­ti­no tin­ka­mai ir įmonę laimė­to­ja pa­si­rin­ko ne­pagrįs­tai. „Trans­for­tui“ užkliu­vo ir tai, kodėl laimė­ju­si įmonė nu­rodė kėbu­lus re­mon­tuo­sian­čiam dar­buo­to­jui mokė­sian­ti mi­ni­malų va­lan­dinį už­mo­kestį, nors tokį at­lygį, kaip api­brėžia Dar­bo ko­dek­sas, ga­li­ma mokė­ti tik ne­kva­li­fi­kuo­tiems dar­bi­nin­kams.
Ta­čiau Klaipė­dos apy­gar­dos teis­mas 2019 m. gruod­žio 16 d.  spren­di­mu  „Trans­for­to“ ieš­kinį at­metė, su­tik­da­mas su Sa­vi­val­dybės ir kon­kursą laimė­ju­sios įmonės ar­gu­men­tais, kad pa­teik­ta pa­slau­gos kai­na nėra ne­įpras­tai ma­ža.
Bet „Trans­for­to“ va­do­vybė rankų ne­nu­lei­do – kreipė­si į Lie­tu­vos ape­lia­cinį teismą, pra­šy­da­ma pa­nai­kin­ti Klaipė­dos apy­gar­dos teis­mo spren­dimą. Ta­čiau ir šio teis­mo iš­va­dos įmo­nei bu­vo ne­pa­lan­kios – nu­tar­ta Klaipė­dos apy­gar­dos teis­mo spren­dimą pa­lik­ti ne­pa­keistą.

Nusp­rendė pa­mo­ky­ti?

Ne­pa­vy­kus sa­vo tie­sos įro­dy­ti teis­me, „Trans­for­to“ di­rek­to­rius K. Kle­maus­kas ga­li­mai nu­sprendė pa­mo­ky­ti Plungės sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos  va­dovą – di­rek­to­rių M. Kauną, ku­ris yra ir Viešųjų pir­kimų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas.
Kaip skel­bia­ma Klaipė­dos VPK pa­vie­šin­to­je in­for­ma­ci­jo­je, po KPONTV pa­reigūnų at­lik­to ty­ri­mo paaiškė­jo, kad ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus au­to­mo­bi­lio pa­de­gi­mo už­sa­ky­mu įta­ria­mas 37-erių plun­giš­kis 38-erių ir 28-erių metų bend­ri­nin­kams nu­rodė, kokį au­to­mo­bilį rei­kia pa­deg­ti, par­ūpi­no jiems de­gaus skys­čio. Tad vie­nas jų ma­šiną api­pylė, o ki­tas – pa­degė.
Abu pa­degė­jai, kaip jau esa­me rašę, spal­vin­gos kri­mi­na­linės praei­ties Klaipė­dos ra­jo­no gy­ven­to­jai. Ne kartą teis­ti už va­gys­tes, plėši­mus, ki­tus nu­si­kal­ti­mus, vie­nas jų – ir už sve­ti­mo tur­to su­nai­ki­nimą ar su­ga­di­nimą, tad ga­li­mai „už­sa­kytą darbą“ iš­manė.
Nors nu­si­kal­ti­mas įvyk­dy­tas naktį (pra­ėju­sių metų ge­gužės 8-ąją), budrūs M. Kau­no kai­my­nai ne tik pa­ža­di­no pa­čius sa­vi­nin­kus, bet ir ėmėsi ne­del­siant ge­sin­ti ma­šiną. Dėl to pa­tir­ti nuo­sto­liai ne­bu­vo di­de­li.

Įklim­po dar gi­liau?

Išaiš­kin­tas įta­ria­ma­sis au­to­mo­bi­lio pa­de­gi­mo už­sa­ky­mu teisė­sau­gai ži­no­mas. Jam pa­reikš­ti kal­ti­ni­mai ki­ta­me KPONTV pa­reigūnų at­lie­ka­ma­me tarp­tau­ti­nia­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl ne­teisė­to dis­po­na­vi­mo nar­ko­tinė­mis med­žia­go­mis, pi­nigų plo­vi­mo, pre­ky­bos žmonė­mis bei or­ga­ni­za­vi­mo ir da­ly­va­vi­mo nu­si­kals­ta­mo su­si­vie­ni­ji­mo veik­lo­je K. Kle­maus­kas, kol vyks­ta iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, teis­mo lau­kia suim­tas. „Že­mai­tis“ rašė apie pra­ėju­sių metų rugpjūtį Plungė­je vy­ku­sią tarp­tau­tinę su­lai­ky­mo ope­ra­ciją, kuo­met įta­ria­mam nu­si­kals­ta­mos gau­jos va­dei­vai ant­ran­kiai bu­vo uždė­ti jo va­do­vau­ja­mos įmonės „Trans­for­tas“ te­ri­to­ri­jo­je.
Jei­gu bus pa­tvir­tin­ta, kad jis už­sakė ir M. Kau­no au­to­mo­bi­lio pa­de­gimą, už sve­ti­mo tur­to su­nai­ki­nimą ar su­ga­di­nimą vi­suo­ti­nai pa­vo­jin­gu būdu jam gre­sia bau­da ar­ba laisvės ap­ri­bo­ji­mas, ar­ba areš­tas, ar­ba laisvės at­ėmi­mas iki 5 metų.

Ne­bu­vo staig­me­na

Jau ko­vo pra­džio­je, išaiš­ki­nus ga­li­mus pa­degė­jus, „Že­mai­čio“ kal­bin­tas M. Kau­nas sakė abe­jojąs, kad pa­de­gi­mas bu­vo at­si­tik­ti­nis chu­li­ga­niz­mas, ka­dan­gi jį įvykdę vy­rai – nu­si­kalti­mais pa­garsėję as­me­nys iš Klaipė­dos ra­jo­no. Ne­gi jie čia būtų va­žiavę šiaip sau!? Ir sakė nie­ka­da nea­be­jojęs, kad pa­degė­jai bus išaiš­kin­ti.  Dau­giau ne­daug­žod­žia­vo.
Pa­na­šiai į „Že­mai­čio“ klau­si­mus at­sa­kinė­jo ir ant­ra­dienį, kai pa­vie­šin­tas ga­li­mas pa­de­gi­mo už­sa­ko­vas. Esą vyks­ta iki­teis­mi­nis ty­ri­mas ir jo me­tu dar ga­li paaiškė­ti kitų de­ta­lių, kas iš tiesų kal­tas ar ne­kal­tas, tad daug ko­men­tuo­ti ne­galįs.
Ta­čiau klau­si­mas po klau­si­mo Sa­vi­val­dybės va­do­vas iš­si­tarė, kad tai, kas da­bar paaiškė­jo, jam ne­bu­vo staig­me­na, nors sakė K. Kle­maus­ko as­me­niš­kai ne­pažįstąs.
Ar  da­bar ra­miau, kai ži­no­mi ir ga­li­mi pa­degė­jai, ir ga­li­mas nu­si­kal­ti­mo už­sa­ko­vas? „Aš vi­sa­da bu­vau ra­mus, ži­no­jau, kad po­li­ci­ja tą darbą pa­da­rys. Ka­dan­gi esu dirbęs gais­rinėj, ži­nau: jei au­to­mo­bi­lis su­de­gin­tas vi­siš­kai, sun­ku ką nu­sta­ty­ti. O čia ne­bu­vo su­de­gin­tas, tik ban­dy­mas. Be to, kai yra liu­di­ninkų, ti­ki­mybė iš­siaiš­kin­ti di­desnė“, – pri­dūrė M. Kau­nas.