Partrenktas ne pėsčiųjų perėja kelią kirtęs devynmetis

Nuot­rau­ka iš feis­bu­ko
Liūd­nai pa­garsė­ju­sio­je Kal­niš­kių ir Žal­ta­kal­nio gat­vių san­kry­žo­je – dar vie­na ava­ri­ja
Penk­ta­dienį tik per plauką tra­ge­di­ja ne­si­baigė neap­gal­vo­tas de­vyn­me­čio Plungės ra­jo­no gy­ven­to­jo poel­gis – ne per pėsčiųjų per­ėją ke­lią kirs­ti su­manęs ber­niu­kas bu­vo kliu­dy­tas au­to­mo­bi­lio. Lai­mei, pa­ties bai­siau­sio li­ki­mo jis iš­vengė, ta­čiau pa­tyrė sun­kių su­ža­lo­jimų.

Kaip pir­ma­die­nio rytą „Že­mai­čiui“ sakė Plungės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Rea­ga­vi­mo sky­riaus vir­ši­ninkė Ing­ri­da Juš­kaitė, de­vyn­me­tis kirs­ti ke­lią su­manė ties įsu­ki­mu į Plungės li­go­ninę.

Stai­ga į ke­lią išbėgęs vai­kas bu­vo par­trenk­tas 1945-ai­siais gi­mu­sio Plungės mies­to gy­ven­to­jo vai­ruo­ja­mo au­to­mo­bi­lio „Chev­ro­let“. Ber­niu­kui nu­sta­ty­ti abiejų blauz­di­kau­lių lūžiai, su­trenk­ta gal­va. Jis gy­do­mas Rea­ni­ma­ci­jos sky­riu­je, vie­no­je iš uos­ta­mies­čio li­go­ni­nių.

Tą pa­čią dieną Plungė­je įvy­ko ir dar vie­na eis­mo ne­laimė. Tie­sa, per ją žmonės ne­nu­kentė­jo, ta­čiau ma­ši­nos, pa­kliu­vu­sios į ava­riją liūd­nai pa­garsė­ju­sio­je Kal­niš­kių ir Žalt­kal­nio gat­vių san­kry­žo­je, bu­vo ga­na stip­riai ap­ga­din­tos.

Kaip sakė I. Juš­kaitė, eis­mo įvy­kis to­je vie­to­je ki­lo dėl daž­nai pa­si­tai­kan­čios prie­žas­ties – ša­lu­ti­niu ke­liu va­žiavęs au­to­mo­bi­lis ne­pra­lei­do va­žia­vu­sio­jo pa­grin­di­niu. Žal­ta­kal­nio gat­ve, po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, va­žia­vo 1984-ai­siais gi­mu­sio Ak­menės ra­jo­no gy­ven­to­jo vai­ruo­ja­mas „Nis­san“, o ša­lu­ti­ne Kal­niš­kių gat­ve – „Toyo­ta“, prie ku­rios vai­ro sėdėjo 1964-ai­siais gi­mu­si Plungės ra­jo­no gy­ven­to­ja.

Po šios ava­ri­jos, kaip ir po anks­čiau ten bu­vu­sių, feis­bu­ke žmonės ėmė dis­ku­tuo­ti apie būti­nybę to­je vie­to­je kaž­ko­kiu būdu už­tik­rin­ti eis­mo sau­gumą. Anot kai ku­rių pa­si­sa­kiu­siųjų, labiausiai ten gelbėtų greitį ma­ži­nan­tys kal­ne­liai.