Pernai civilinių ir baudžiamųjų bylų sulaukta mažiau

Vla­do GAU­DIE­ŠIAUS nuo­trau­ka
Did­žiau­sias krūvis Plungės apy­linkės teis­me per­nai te­ko būtent Plungės rūmų teisė­jams
Praėjusio mėnesio pabaigoje Plungės apylinkės teismas, kurio struktūroje – Kretingos, Palangos, Skuodo bei mūsų mieste esantys teismo rūmai, paskelbė 2019 metų veiklos ataskaitą. Iš jos matyti, jog didžiausias darbo krūvis, kaip ir ankstesniais metais, teko būtent Plungės teismo rūmams. Čia daugiausia gauta ne tik civilinių, bet ir baudžiamųjų bylų. Džiuginantis faktas – bendras visų 2019-aisiais gautų ir išnagrinėtų bylų skaičius sumažėjo.

Plungės rūmai – centriniai

Kaip žinia, 2018 metais Lietuvos teismai išgyveno reformą, po kurios keitėsi ir Plungėje esančio teismo struktūra. Mūsų mieste esantys teismo rūmai tapo centriniais, o įsikūrusieji Kretingoje, Palangoje bei Skuode – jų padaliniais. Teismų patalpos išliko tos pačios, tik administruojami jie yra centrinių rūmų.

Plungės apylinkės teismo pirmininkas – Kretingos rūmų teisėjas Erikas Jurgutis. Jo pavaduotojas – Plungės rūmų teisėjas Vaidas Gasiūnas. Administracijos vadovas – teismo kancleris Juozas Kaminskas. Būtent jis ir parengė Plungės apylinkės teismo 2019 metų veiklos ataskaitą.

Kad būtų garantuotas teismo veiklos efektyvumas, Plungės apylinkės teisme buvo įsteigti Teismo raštinės, Archyvo, Ūkio skyriai, Raštinės biurai bei Teismo kanclerio tarnyba. Visų teismo skyrių, išskyrus Teismo raštinės, pagrindinė veiklos vieta yra centriniuose rūmuose Plungėje. Kituose rūmuose veikia tik Raštinės biurai.

Teismo kanclerio tarnyba – pernykštė naujovė. Ji įkurta pasikeitus teismo struktūrai, panaikinant Finansų ir apskaitos bei Informacinių technologijų skyrius.

Be visų praėjusiais metais įgyvendintų struktūrinių pertvarkų, pernai Plungės apylinkės teisme buvo įsteigta teismo psichologo pareigybė, kuri reikalinga užtikrinti ikiteisminiame tyrime ir teismo procese dalyvaujančių nepilnamečių ir mažamečių asmenų kvalifikuotą apklausą, suteikti jiems tinkamą psichologinę pagalbą, įvertinti jų raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir raidos problemas.

„Aptirpo“ bylų skaičius

Teismo kanclerio parengtoje ataskaitoje aiškiai išdėstyta, kiek ir kokių bylų išnagrinėta. Pavyzdžiui, civilinių bylų Plungės apylinkės teismas pernai gavo 4 379: centrinius rūmus pasiekė 1 545, Kretingos – 1 477, Palangos – 858, o Skuodo – 499 bylos.

Lyginant su ankstesniais metais, gautų ir išnagrinėtų civilinių bylų 2019-aisiais sumažėjo. „Aptirpo“ ir neišnagrinėtų bylų skaičius – praėjusiais metais neišnagrinėta liko 440 civilinių bylų.

Pernai mažiau gauta ir baudžiamųjų bylų – Plungės apylinkės teismą pasiekė 645 bylos. Išnagrinėta 638. Ataskaitoje pasidžiaugta, jog dauguma baudžiamųjų bylų buvo išnagrinėtos per trumpesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį.

Į Plungės rūmus atkeliavo 280 baudžiamųjų bylų, į Kretingos rūmus – 173, į Palangos rūmus – 131. Mažiausiai – vos 61 – baudžiamųjų bylų gavo Skuodo rūmai.

Iš visų 2019-aisiais išnagrinėtų baudžiamųjų bylų 264 išnagrinėtos priimant nuosprendį, viena – nutartį. Daugiausia bylų baigta teismo baudžiamuoju įsakymu, o 17 bylų buvo apskritai nutrauktos. Taip pat išnagrinėta13 baudžiamųjų bylų, kuriose spręstas priverčiamosios medicinos priemonės taikymo, pratęsimo klausimas.

Kaip žinia, Plungės apylinkės teismas yra pirmoji instancija tiek civilinėms, tiek administracinių nusižengimų, tiek baudžiamosioms byloms. Tad natūralu, kad dalis jų apskundžiamos aukštesnės instancijos teismui. Pernai buvo apskųstos 63 iš esmės išnagrinėtos baudžiamosios bylos. 11-os jų nuosprendžiai vis dėlto buvo pakeisti, o 7-ių apskritai panaikinti.

Priešingai nei civilinių ir baudžiamųjų, administracinių nusižengimų bylų, gautų pernai, skaičius nežymiai išaugo. Iš viso gautos 649 tokios bylos. Iš jų 301 pasiekė Plungės rūmus. Likusios nagrinėtos padaliniuose. Lyginant su 2018-ųjų duomenimis, pernai gauta 70 administracinių nusižengimų bylų daugiau.

Anot teismo kanclerio J. Kaminsko, mažesnį gaunamų bei išnagrinėjamų administracinių nusižengimų bylų skaičių lėmė Baudžiamojo kodekso pakeitimai, už kai kuriuos nusižengimus nustatę ne administracinę, o baudžiamąją atsakomybę. Be to, Administracinių nusižengimų kodekse išplėstas aplinkybių, kai asmuo netraukiamas administracinėn atsakomybėn, sąrašas.

Ikiteisminis tyrimas

Pateiktoje ataskaitoje atsispindi ir ikiteisminio tyrimo niuansai. 2019-aisiais Plungės apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjai išnagrinėjo 754 ikiteisminio tyrimo dokumentus: Plungės rūmuose – 333, Kretingos rūmuose – 210, Palangos rūmuose – 40, o Skuodo rūmuose –171-ą.

Kad būtų vienodai paskirstyti teisėjų darbo krūviai, Plungės apylinkės teismo pirmininko įsakymu ikiteisminio tyrimo bylos, kurios nuo kovo iki rugpjūčio mėnesio gautos Palangos ir Skuodo rūmuose, buvo perduotos nagrinėti Kretingos rūmų ir Plungės rūmų teisėjams.

Pasibaigus šiam šešių mėnesių laikotarpiui, kitam pusmečiui ikiteisminio tyrimo bylos, gautos Kretingos, Palangos ir Skuodo rūmuose, buvo perduotos nagrinėti vienam Skuodo rūmų teisėjui. Plungės rūmuose gautos ikiteisminio tyrimo bylos šiuo laikotarpiu buvo nagrinėjamos Plungės rūmuose.

Nuo 2019 metų pabaigos iki dabar ikiteisminio tyrimo bylos yra nagrinėjamos kiekvienuose rūmuose atskirai. Ten, kur jos gaunamos.

Teismo finansavimas

Praėjusiais metais Plungės apylinkės teismui iš valstybės biudžeto buvo skirta 1 mln. 727 tūkst. eurų. Iš jų 1 mln. 552 tūkst. eurų skirta ir panaudota darbo užmokesčiui, 44 720 eurų – socialinio draudimo įmokoms, o likę 7 150 eurų skirti socialinėms išmokoms (pašalpoms). Prekėms bei paslaugoms buvo skirta ir panaudota 122 130 eurų. Skolos 2019-ųjų gruodžio 31-ąją siekė 103 644 eurus.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.